"En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch geloven." (Johannes 20:28 en 29) 

Het zijn ondertussen natuurlijk hele bekende woorden geworden die Thomas uitspreekt nadat Jezus tegen hem heeft gezegd dat hij niet ongelovig moet zijn, maar gelovig. De reactie van Thomas is in ieder geval een reactie die ook wel echt van geloof spreekt. Dat zijn geen twijfelachtige woorden van Thomas. Hij erkent direct dat Jezus zijn Heer en God is. Dat is stellig en duidelijk, ondanks dat hij zich ongetwijfeld ook beschroomd zal hebben gevoeld. 

 

Hoe dan ook zijn het wel woorden met een krachtige belijdenis. Het staat wel echt, Jezus als je Heer en God! Neem die belijdenis ook gerust maar eens mee voor jezelf. En niet alleen in je woorden, maar ook in je daden. Want Jezus als de Heer van je leven is niet alleen iets dat je met je woorden kunt doen. Het is meer dan dat! Jezus Heer laten zijn betekent dat Hij het in alles voor het zeggen mag hebben. Niet alleen in wat je niet doet, maar juist ook in wat je wel doet. Jezus als Hoofd van het lichaam, dan kan het niet anders dat je gaat meebewegen met het lichaam van Christus. 

En toch krijgt Thomas nog wel een punt mee. Natuurlijk is Jezus tevreden met dit geloof, want het is geloof en daarmee is Thomas ook echt een discipel. Maar wat nu voor de generaties die gaan opgroeien terwijl Jezus er echt niet meer is? Dan ben je pas zalig, als je het niet met je ogen kunt zien en toch gelooft. Wij zien het niet op de manier zoals Thomas het kon zien, maar dat maakt dat geloven nog veel meer dan bij Thomas, voor ons een zaak is van het hart. En als Jezus dan tegen ons zegt dat we niet ongelovig moeten zijn, maar gelovig, dat heeft het alles te maken met de overtuiging in ons hart. De overtuiging van geloof, waarmee we Jezus maken tot Heer en tot God van ons leven, terwijl wij Zijn wonden nooit hebben kunnen zien. 

En toch, moet ik zeggen, het is zo logisch dat Jezus mijn Heer en God is. Heb jij dat ook, dat er geen spoor van twijfel is op dat punt? Als daar wel twijfel zit, laat die twijfel eens gewoon los en maak een keus om te geloven in Jezus, maar maak ook de keus om Hem echt Heer in je leven te laten zijn. Ik zou zeggen: kroon Hem ook echt tot Heer in je leven! Geef Hem ook de echte controle en regie. Dat geloof is soms ook zo gevoed door wat je voelt, maar Jezus Heer maken in je leven is ook een besluit met je wil. En waar je dit gaat toelaten, komt dat geloof van Hem Die je niet kunt zien, er wel in mee. Maar wil jij beginnen om Jezus te erkennen zal je Heer. Als degene die alles voor het zeggen mag hebben. Dan ben je zalig, terwijl je het niet hebt gezien. 

Gebed: Jezus, U bent mijn Heer en God, ondanks dat ik U niet heb kunnen zien zoals Thomas, maar U mag de regie over mijn leven hebben en ik wil luisteren.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu