"En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof." (1 Korinthe 15:14) 

Blijkbaar was het in de gemeente van Korinthe nog niet zo vanzelfsprekend dat men geloofde dat Jezus was opgestaan. Er bleek nogal wat weerstand te zijn tegen het wonder van Pasen. Misschien waren er ook wel Joden die er alles aan deden om de opstanding van Jezus te verdoezelen. Vanaf het begin waren er al leugens geweest en hadden ze laten geloven dat de discipelen het lichaam van Jezus gestolen hadden.  

Als er één ding heel duidelijk wordt, dan is het wel dat de opstanding van Jezus voluit hoort bij het complete reddingsplan van Jezus. Het betekent zelfs dat als je de opstanding niet gelooft, dat je daarmee alleen nut zou willen hebben van Jezus, in dit leven. Als dat zo zou zijn dan zijn we de meest beklagenswaardigste mensen van deze wereld. Wat heb je dan, terwijl je eigenlijk niets hebt. Hopen op Jezus, voor dit leven, terwijl Hij gewoon in het graf is gebleven, dat is zinloos. 

Natuurlijk zou je nog kunnen zeggen dat als Jezus niet is opgestaan, dat onze ziel daardoor niet in de hel terecht zou kunnen komen, omdat die straf gedragen is, maar dan nog is er verder niets meer wat ons geloof zal onderhouden. Dan zou elk woord van Jezus, dat Hij bij ons zal zijn tot aan het einde van de wereld en dat Hij Zijn Geest zou sturen ook niet meer waar. Met andere woorden, als Christus niet is opgewekt, is alles zinloos. Dan is elke preek zinloos, dan is er niets meer wat nog nut heeft van alles wat wij geloof noemen. Zo belangrijk is de opstanding van Christus. Het hele evangelie hangt er aan vast. 

Je moet het zelfs nog verder doortrekken, want als Christus niet is opgestaan, dan zijn zelfs de discipelen, die de Evangelieën en is Paulus, die het grootste deel van het Nieuwe Testament heeft geschreven, mannen die leugens hebben verteld en daarmee zou dan zelfs de hele Bijbel op losse schroeven komen te staan, want dan is er niets meer waar. Het getuigenis van de 500 mannen, waarvan de meesten nog in leven waren toen Paulus dit schreef, is een krachtig getuigenis. En ook de ervaring van Paulus is voor hem niet eens een bewijs, maar het is een concrete ervaring. En dit alles bij elkaar is het bewijs dat ook wij hebben. Niemand in de Bijbel vraagt zich ook af hoe het toch mogelijk is dat Jezus is opgestaan. Misschien is een megagoddelijke kracht door Hem heengegaan, maar eigenlijk maakt dat niet eens uit. Het is een feit, historisch bewezen dat Jezus is opgestaan. 

Het is fundament voor ons geloof, maar ook voor onze toekomst. Dat wat in het graf van Jezus is gebeurd, dat zal ons straks ook overkomen als Jezus terug gaat komen. Tot die tijd zal ons lichaam wel in het graf achterblijven, maar uiteindelijk mag onze ziel al wel bij God zijn, omdat Jezus is opgestaan. Je merkt wel, dat met dat je hier over nadenkt, het heel lastig is om het allemaal goed te begrijpen. Het zijn woorden, waar we ons nog geen voorstelling van kunnen maken, maar het is waar en op grond van dat geloof zien we uit naar wat komen gaat. 

Gebed: Jezus, wat er met U in het graf gebeurde weet ik niet, maar ik wil gewoon geloven dat U bent opgestaan en op grond van alle ervaringen in de relatie met U, weet ik ook dat U werkelijk leeft.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 1:1-9

1  Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,
2  uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.
3  Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4  tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
5  U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6  Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is-bedroefd door allerlei verzoekingen,
7  opdat de beproeving van uw geloof-die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt-mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
8  Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
9  en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.​
10  Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.
11  Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.
12  Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Veel meer uitzicht dan vroeger

Thema: Eerste brief van Petrus

"Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen." (1 Petrus 1:8 en 9)

Weet je wat het einddoel van je geloof is? De zaligheid van onze zielen! Dat klinkt logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Er zijn mensen die van de zaligheid van hun zielen ongeveer het beginpunt maken omdat het in hun geloofsleven alleen gaat om de zaligheid. Dan vergeet je om het Koninkrijk van Jezus op aarde te brengen. De zaligheid is het einddoel van ons geloof. Het heeft er dus wel alles mee te maken en het kan ook niet ontbreken. Maar er is nog iets aparts aan dat einddoel van ons geloof. Voor ons is dat einddoel een bemoedigende troost. Het mag een uitzicht zijn, het mag een verlangen zijn dat als een soort bijwerking bij je geloof komt. Ik schrijf 'bijwerking' zodat het niet al je aandacht vraagt om daar mee bezig te zijn. Maar laat het wel een bijwerking zijn die je een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde geeft.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu