"En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof." (1 Korinthe 15:14) 

Blijkbaar was het in de gemeente van Korinthe nog niet zo vanzelfsprekend dat men geloofde dat Jezus was opgestaan. Er bleek nogal wat weerstand te zijn tegen het wonder van Pasen. Misschien waren er ook wel Joden die er alles aan deden om de opstanding van Jezus te verdoezelen. Vanaf het begin waren er al leugens geweest en hadden ze laten geloven dat de discipelen het lichaam van Jezus gestolen hadden.  

Als er één ding heel duidelijk wordt, dan is het wel dat de opstanding van Jezus voluit hoort bij het complete reddingsplan van Jezus. Het betekent zelfs dat als je de opstanding niet gelooft, dat je daarmee alleen nut zou willen hebben van Jezus, in dit leven. Als dat zo zou zijn dan zijn we de meest beklagenswaardigste mensen van deze wereld. Wat heb je dan, terwijl je eigenlijk niets hebt. Hopen op Jezus, voor dit leven, terwijl Hij gewoon in het graf is gebleven, dat is zinloos. 

Natuurlijk zou je nog kunnen zeggen dat als Jezus niet is opgestaan, dat onze ziel daardoor niet in de hel terecht zou kunnen komen, omdat die straf gedragen is, maar dan nog is er verder niets meer wat ons geloof zal onderhouden. Dan zou elk woord van Jezus, dat Hij bij ons zal zijn tot aan het einde van de wereld en dat Hij Zijn Geest zou sturen ook niet meer waar. Met andere woorden, als Christus niet is opgewekt, is alles zinloos. Dan is elke preek zinloos, dan is er niets meer wat nog nut heeft van alles wat wij geloof noemen. Zo belangrijk is de opstanding van Christus. Het hele evangelie hangt er aan vast. 

Je moet het zelfs nog verder doortrekken, want als Christus niet is opgestaan, dan zijn zelfs de discipelen, die de Evangelieën en is Paulus, die het grootste deel van het Nieuwe Testament heeft geschreven, mannen die leugens hebben verteld en daarmee zou dan zelfs de hele Bijbel op losse schroeven komen te staan, want dan is er niets meer waar. Het getuigenis van de 500 mannen, waarvan de meesten nog in leven waren toen Paulus dit schreef, is een krachtig getuigenis. En ook de ervaring van Paulus is voor hem niet eens een bewijs, maar het is een concrete ervaring. En dit alles bij elkaar is het bewijs dat ook wij hebben. Niemand in de Bijbel vraagt zich ook af hoe het toch mogelijk is dat Jezus is opgestaan. Misschien is een megagoddelijke kracht door Hem heengegaan, maar eigenlijk maakt dat niet eens uit. Het is een feit, historisch bewezen dat Jezus is opgestaan. 

Het is fundament voor ons geloof, maar ook voor onze toekomst. Dat wat in het graf van Jezus is gebeurd, dat zal ons straks ook overkomen als Jezus terug gaat komen. Tot die tijd zal ons lichaam wel in het graf achterblijven, maar uiteindelijk mag onze ziel al wel bij God zijn, omdat Jezus is opgestaan. Je merkt wel, dat met dat je hier over nadenkt, het heel lastig is om het allemaal goed te begrijpen. Het zijn woorden, waar we ons nog geen voorstelling van kunnen maken, maar het is waar en op grond van dat geloof zien we uit naar wat komen gaat. 

Gebed: Jezus, wat er met U in het graf gebeurde weet ik niet, maar ik wil gewoon geloven dat U bent opgestaan en op grond van alle ervaringen in de relatie met U, weet ik ook dat U werkelijk leeft.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu