"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt." (Johannes 17:20 en 21) 

Het gebed van Jezus stopt niet bij Zijn discipelen. Dat zou je nog even kunnen bedenken op het moment dat Jezus hier bidt. Het gaat hier in eerste instantie om de discipelen. Zij worden gezonden zoals Hij is gezonden. Maar Jezus trekt het direct breder. Er is daarom ook geen enkele reden voor om er een bepaalde bedelingenleer op los te laten, alsof alleen de eerste discipelen op zieken de handen zouden kunnen leggen en demonen kunnen uitdrijven. Alsof alleen de eerste discipelen gezonden zouden worden zoals Jezus en wij niet meer. Overigens is dat ook apart dat als dit al wordt geloofd, het gezonden zijn zoals Jezus selectief wordt gezien.

 

Jezus zegt dat dit ook allemaal geldt voor degenen die door hun woord in Hem zullen geloven. De woorden van de discipelen die geloof uitwerken bij anderen, die ook weer discipelen worden en ook weer anderen tot Jezus leiden, voor iedereen die door de verkondiging van de boodschap van het Koninkrijk, geldt hetzelfde. Ook voor hen bidt Jezus dus. Iedereen die ooit nog tot geloof gaat komen is door de Vader aan Jezus gegeven en daar bidt Jezus voor. En het uiteindelijke doel is duidelijk: Zowel de discipelen van het begin als de discipelen van het einde van de tijd moeten één zijn.  

Iedereen die uiteindelijk in Jezus gaat geloven is uiteindelijk één kerk. Misschien moeten we deze woorden maar eens op iedere kerkdeur plakken. Er zullen best verschillen zijn, maar uiteindelijk zijn we één in Christus. En als we ons dan allemaal op dezelfde manier laten zenden zoals Jezus en hetzelfde doen als Jezus, dan is het probleem verdwenen. Dan zijn er heel veel discussies gewoon opgelost. Laten we gewoon stoppen met allemaal tijdindelingen te maken waarin bepaalde wonderen wel of niet gebeurden, maar laten we gewoon doen wat Jezus zegt: Ons door Hem laten zenden.  

Jezus bidt daar heel concreet om. Zoals Hij en de Vader één zijn, zo moeten wij dat ook zijn. Eén met Hem, één met elkaar en ook nog eens één in ons gezonden zijn. Doordat we elkaar al één zien en dat de kerk van alle tijden dezelfde dingen doet, in woorden en in daden, dezelfde dingen doet als Jezus, daardoor zal de wereld erkennen dat Jezus door de Vader is gezonden. Waar de eenheid ontbreekt, zal dus ook de wereld niet erkennen dat Jezus door de Vader is gezonden. Onze onenigheid in de kerken werkt dus uiteindelijk uit dat het Koninkrijk niet gebouwd wordt. En de enige eenheid die zegenrijk zal zijn is de eenheid onder elkaar èn de eenheid in het gezonden zijn. Daar mag nooit geen verschil in zijn. Waar we deze eenheid hebben zal de wereld gaan geloven en zal er een bloeitijd zijn voor de kerk. 

Gebed: Vader, wat zijn wij op aarde verdeeld. We erkennen elkaar niet en we doen ook niet wat U vraagt. Wij hebben heel veel dingen weg geredeneerd van wat U deed op aarde en wat wij zouden moeten doen. Vergeef ons en herstel Uw kerk.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 1:13-25

13  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14  Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15  Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16  want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
17  En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18  in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19  maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22  Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,
23  u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24  Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.
25  Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Je leeft eeuwig en bent gereinigd

Thema: Eerste brief van Petrus

"U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)

Als je naar de woorden kijkt die Petrus gebruikt om aan te geven wat je nieuwe status in het geloof is, dan vallen er een paar dingen op. Je bent opnieuw geboren, dat staat boven alles vast. Opnieuw geboren in een eeuwig leven. Als je de brieven van Paulus leest, kom je telkens een soort woordspel tegen, maar ook Petrus doet dit behoorlijk. Dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hij een ongeleerde visser was. Petrus zegt dat je je ziel hebt gereinigd als gelovige. Dat is een woord dat in een werkwoordvorm staat dat wijst op iets dat in de verleden tijd is gebeurd. Dat is een opmerkelijke gedachte. Hoe vaak moet jij gereinigd worden van verkeerde dingen in je leven? Elke dag, toch? Toch zegt Petrus dat het reinigen van je ziel in het verleden heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu