"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt." (Johannes 17:20 en 21) 

Het gebed van Jezus stopt niet bij Zijn discipelen. Dat zou je nog even kunnen bedenken op het moment dat Jezus hier bidt. Het gaat hier in eerste instantie om de discipelen. Zij worden gezonden zoals Hij is gezonden. Maar Jezus trekt het direct breder. Er is daarom ook geen enkele reden voor om er een bepaalde bedelingenleer op los te laten, alsof alleen de eerste discipelen op zieken de handen zouden kunnen leggen en demonen kunnen uitdrijven. Alsof alleen de eerste discipelen gezonden zouden worden zoals Jezus en wij niet meer. Overigens is dat ook apart dat als dit al wordt geloofd, het gezonden zijn zoals Jezus selectief wordt gezien.

 

Jezus zegt dat dit ook allemaal geldt voor degenen die door hun woord in Hem zullen geloven. De woorden van de discipelen die geloof uitwerken bij anderen, die ook weer discipelen worden en ook weer anderen tot Jezus leiden, voor iedereen die door de verkondiging van de boodschap van het Koninkrijk, geldt hetzelfde. Ook voor hen bidt Jezus dus. Iedereen die ooit nog tot geloof gaat komen is door de Vader aan Jezus gegeven en daar bidt Jezus voor. En het uiteindelijke doel is duidelijk: Zowel de discipelen van het begin als de discipelen van het einde van de tijd moeten één zijn.  

Iedereen die uiteindelijk in Jezus gaat geloven is uiteindelijk één kerk. Misschien moeten we deze woorden maar eens op iedere kerkdeur plakken. Er zullen best verschillen zijn, maar uiteindelijk zijn we één in Christus. En als we ons dan allemaal op dezelfde manier laten zenden zoals Jezus en hetzelfde doen als Jezus, dan is het probleem verdwenen. Dan zijn er heel veel discussies gewoon opgelost. Laten we gewoon stoppen met allemaal tijdindelingen te maken waarin bepaalde wonderen wel of niet gebeurden, maar laten we gewoon doen wat Jezus zegt: Ons door Hem laten zenden.  

Jezus bidt daar heel concreet om. Zoals Hij en de Vader één zijn, zo moeten wij dat ook zijn. Eén met Hem, één met elkaar en ook nog eens één in ons gezonden zijn. Doordat we elkaar al één zien en dat de kerk van alle tijden dezelfde dingen doet, in woorden en in daden, dezelfde dingen doet als Jezus, daardoor zal de wereld erkennen dat Jezus door de Vader is gezonden. Waar de eenheid ontbreekt, zal dus ook de wereld niet erkennen dat Jezus door de Vader is gezonden. Onze onenigheid in de kerken werkt dus uiteindelijk uit dat het Koninkrijk niet gebouwd wordt. En de enige eenheid die zegenrijk zal zijn is de eenheid onder elkaar èn de eenheid in het gezonden zijn. Daar mag nooit geen verschil in zijn. Waar we deze eenheid hebben zal de wereld gaan geloven en zal er een bloeitijd zijn voor de kerk. 

Gebed: Vader, wat zijn wij op aarde verdeeld. We erkennen elkaar niet en we doen ook niet wat U vraagt. Wij hebben heel veel dingen weg geredeneerd van wat U deed op aarde en wat wij zouden moeten doen. Vergeef ons en herstel Uw kerk.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu