"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt." (Johannes 17:20 en 21) 

Het gebed van Jezus stopt niet bij Zijn discipelen. Dat zou je nog even kunnen bedenken op het moment dat Jezus hier bidt. Het gaat hier in eerste instantie om de discipelen. Zij worden gezonden zoals Hij is gezonden. Maar Jezus trekt het direct breder. Er is daarom ook geen enkele reden voor om er een bepaalde bedelingenleer op los te laten, alsof alleen de eerste discipelen op zieken de handen zouden kunnen leggen en demonen kunnen uitdrijven. Alsof alleen de eerste discipelen gezonden zouden worden zoals Jezus en wij niet meer. Overigens is dat ook apart dat als dit al wordt geloofd, het gezonden zijn zoals Jezus selectief wordt gezien.

 

Jezus zegt dat dit ook allemaal geldt voor degenen die door hun woord in Hem zullen geloven. De woorden van de discipelen die geloof uitwerken bij anderen, die ook weer discipelen worden en ook weer anderen tot Jezus leiden, voor iedereen die door de verkondiging van de boodschap van het Koninkrijk, geldt hetzelfde. Ook voor hen bidt Jezus dus. Iedereen die ooit nog tot geloof gaat komen is door de Vader aan Jezus gegeven en daar bidt Jezus voor. En het uiteindelijke doel is duidelijk: Zowel de discipelen van het begin als de discipelen van het einde van de tijd moeten één zijn.  

Iedereen die uiteindelijk in Jezus gaat geloven is uiteindelijk één kerk. Misschien moeten we deze woorden maar eens op iedere kerkdeur plakken. Er zullen best verschillen zijn, maar uiteindelijk zijn we één in Christus. En als we ons dan allemaal op dezelfde manier laten zenden zoals Jezus en hetzelfde doen als Jezus, dan is het probleem verdwenen. Dan zijn er heel veel discussies gewoon opgelost. Laten we gewoon stoppen met allemaal tijdindelingen te maken waarin bepaalde wonderen wel of niet gebeurden, maar laten we gewoon doen wat Jezus zegt: Ons door Hem laten zenden.  

Jezus bidt daar heel concreet om. Zoals Hij en de Vader één zijn, zo moeten wij dat ook zijn. Eén met Hem, één met elkaar en ook nog eens één in ons gezonden zijn. Doordat we elkaar al één zien en dat de kerk van alle tijden dezelfde dingen doet, in woorden en in daden, dezelfde dingen doet als Jezus, daardoor zal de wereld erkennen dat Jezus door de Vader is gezonden. Waar de eenheid ontbreekt, zal dus ook de wereld niet erkennen dat Jezus door de Vader is gezonden. Onze onenigheid in de kerken werkt dus uiteindelijk uit dat het Koninkrijk niet gebouwd wordt. En de enige eenheid die zegenrijk zal zijn is de eenheid onder elkaar èn de eenheid in het gezonden zijn. Daar mag nooit geen verschil in zijn. Waar we deze eenheid hebben zal de wereld gaan geloven en zal er een bloeitijd zijn voor de kerk. 

Gebed: Vader, wat zijn wij op aarde verdeeld. We erkennen elkaar niet en we doen ook niet wat U vraagt. Wij hebben heel veel dingen weg geredeneerd van wat U deed op aarde en wat wij zouden moeten doen. Vergeef ons en herstel Uw kerk.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu