"Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden." (Johannes 17:16-18) 

Jezus bidt voor ons, terwijl wij hier nog op aarde zijn. Dat is bijzonder en we zagen gisteren al dat Jezus niet voor ons bidt dat we snel naar de hemel mogen. Hij bidt niet om ons weg te nemen, maar Hij bidt om ons te bewaren van de boze, terwijl onze tijd hier op aarde er nog niet op zit. Tegelijk ben je wel een burger van de hemel. Je bent hier dus wel op aarde en het is ook niet de bedoeling dat Jezus ons zo snel mogelijk van de aarde laat wegnemen, maar je Thuis is niet op aarde. Zoals Jezus niet van de wereld is, zo ben jij dat ook niet.

 

Als je dit tot je laat doordringen, komt ineens je hele leven in een ander perspectief te staan. Ineens zie je dan dat je hier op een andere manier aanwezig bent. Je bent hier niet als een burger van de aarde, zoals Jezus geen burger van de aarde was, maar je bent hier vanuit een totaal andere orde. Je bent in Christus en daarmee ben je dus ook niet van deze wereld. Terwijl Jezus dus niet vraagt om je weg te nemen, leef je hier op aarde op dezelfde manier zoals Jezus dat deed. Hij was hier als Gods geliefde Zoon. Hij leefde hier op aarde Zijn hemelse leven en bracht daarmee het Koninkrijk van God op aarde. 

Dat is de manier hoe Jezus bidt om ons op aarde te laten zijn. Je leeft nu al vanuit je hemelse identiteit op aarde en je bent geroepen om net als Jezus het Koninkrijk van God op aarde te brengen. Je bent gezonden zoals Jezus is gezonden. Dat is je roeping, dat is je bestemming! Dat betekent dus dat je hier niet alleen bent als hemelburger zoals Jezus, maar dat betekent ook dat je hier dus bent met de tekenen van het Koninkrijk bij je. Overal waar jij komt in de Naam van Jezus, daar vraagt Jezus van je om dat Koninkrijk te brengen zoals Hij dat ook deed. 

Op die manier bidt Jezus bij Zijn Vader voor jou! En daar tussenin vraagt Jezus of de Vader jou wilt heiligen in Zijn waarheid. Jezus heeft al eerder gezegd dat Gods waarheid je vrij zal maken. Dat zorgt er voor dat niet de waarheid van deze wereld jouw leven zal bepalen, of jouw eigen waarheid in je denken, maar dat Gods waarheid je vrij zal zetten. En nu vraagt Jezus aan Zijn Vader of Hij er voor wilt zorgen dat die waarheid van God je apart zal zetten in deze wereld. Je wordt apart gezet voor het Koninkrijk voor de waarheid van Gods woord en Gods gedachten over jou.  

Hoe meer je de waarheid zal toelaten, hoe meer je zult ervaren dat je vanuit je hemelse perspectief gaat leven en je werkelijk gezonden kunt laten worden zoals Jezus. Dan worden zieken in je omgeving mensen waarover je Gods genezing mag uitspreken, dan moet de duisternis wijken en daar mag jij de verzoening van Jezus overbrengen. Dan heb je duidelijk waarom Jezus niet wil dat je al snel naar Huis zult gaan. Dit is namelijk je bestemming van je leven. 

Gebed: Vader, ik laat mij zenden zoals Jezus. Ik wil leven als een hemelburger op aarde en ik wil leven om Uw Koninkrijk te laten groeien op aarde.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu