"Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld. Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw." (Psalm 22:13 en 14) 

De klacht van David is nog niet opgehouden. Hij beschrijft in een paar korte woorden hoe zijn vijanden eruit zien. Het lijkt vooral op een enorme overweldiging van vijanden. Maar ook niet zomaar vijanden, maar hij vergelijkt ze met stieren en met leeuwen. En zeker bij het beeld van de verscheurende leeuw gebruikt hij woorden die er niet om liegen. Het zijn woorden die niet eenvoudig zijn om te vertalen, maar het wijst er op dat ze waarschijnlijk van martelen hun beroep hadden gemaakt. Wat een vijanden moeten dit geweest zijn.

 

Tegelijk is de term 'als een leeuw' een term die we vaker tegenkomen in de Bijbel. Hij heeft dan betrekking op satan, die rondgaat als een briesende leeuw. David wordt aan alle kanten belaagd en aan alle kanten is men op zijn leven uit. Gezien de vorige zinnen zou het kunnen zijn dat die sterke stieren van Basan die hem omsingeld hebben vooral vijanden zijn die de woorden uitspreken zoals David die al heeft aangehaald. Woorden als "Als God je God is, laat Hij je dan verlossen." 

Als we de lijn doortrekken naar Jezus dan zijn de overeenkomsten tekenend. Ze laten zien hoe de lijdensweg van Jezus was. Aan de ene kant werd Hij aangeklaagd en bespot. Dat is wat geweest, die bespotting van Jezus. Eigenlijk waren het allemaal aanklachten die tegen Hem geuit werden. Aanklachten die niet eens klopten en die geen recht van spreken hadden, maar ze hebben Jezus er mee omsingeld. En daarnaast wreedaards die er op uit waren om Jezus zoveel mogelijk pijn te doen. Jezus werd aangeklaagd en Jezus werd gemarteld, maar niet zomaar. Het werk dat Jezus hiermee volbracht gaat zover dat niet alleen de zonde wordt weggenomen, maar ook de gevolgen van de zonde. 

Die leeuw, als we die als symbool voor satan zien dan weten we hoe hij ons ook telkens aanklaagt. Hij schreeuwt maar en roept maar, de ene leugen na de andere en het schuldgevoel diep van binnen wordt zo makkelijk erg groot. Maar besef je dat als je in Christus bent, dat geen enkele aanklacht meer stand kan houden? Er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Jezus werd omsingeld met aanklachten, zodat Hij elke aanklacht aan ons adres zou wegnemen! Satan heeft geen recht van spreken meer als je in Christus bent. 

Hetzelfde geldt voor de mishandelingen. Het had een doel, Jezus liet Zichzelf mishandelen en geselen, zodat wij genezing kunnen ontvangen. Als het klopt dat het hier gaat om de martelingen waar David bang voor was, dan is het in het beeld van Jezus elke klap met de gesel die Hij heeft gekregen. Zijn striemen hebben ons genezing gebracht. Al die vijanden van Jezus waren nodig om ons volkomen vrijheid te geven. David is er hier een beeld van en ook wij weten dat satan niet veranderd is als het om de aanklachten gaat. Maar we mogen hem het zwijgen opleggen omdat Jezus in onze plaats is gegaan. Zwijg satan en ziekte wijk in de Naam van Jezus. 

Gebed: Vader, het offer waaraan U Uw Zoon over gaf was verschrikkelijk, omdat de zonde en de gebrokenheid zo groot was dat Hij elk aspect van mijn gebroken leven moest vrijzetten!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

03 nov 2018
09:00AM - 04:00PM
Alpha-weekend in Nootdorp
04 nov 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon." (Efeze 4:11 en 12a)

Ondanks dat Jezus Koning is van de kerk betekent dat niet dat Hij als Koning alleen regeert in de kerk. Hij bepaalt wel wat er moet gebeuren en door de Heilige Geest geeft Hij ook leiding aan de kerk, maar hier op aarde heeft Hij de aansturing in zekere zin uit handen gegeven. De bediening van Jezus heeft ligt op de schouders van elke gelovige, maar uit al die gelovigen heeft Jezus ook mensen uitgekozen die Hij een bediening heeft gegeven. Een bediening is iets dat groter is dan de gaven die de Geest aan elke gelovige geeft. Ieder van ons kan op de momenten dat de Geest dat wil wijsheid, kennis en wondermacht ontvangen. Maar om de kerk op aarde aan te sturen heeft Jezus bepaalde mensen een bediening gegeven waardoor er ook leiding gegeven kan worden.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu