"Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld. Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw." (Psalm 22:13 en 14) 

De klacht van David is nog niet opgehouden. Hij beschrijft in een paar korte woorden hoe zijn vijanden eruit zien. Het lijkt vooral op een enorme overweldiging van vijanden. Maar ook niet zomaar vijanden, maar hij vergelijkt ze met stieren en met leeuwen. En zeker bij het beeld van de verscheurende leeuw gebruikt hij woorden die er niet om liegen. Het zijn woorden die niet eenvoudig zijn om te vertalen, maar het wijst er op dat ze waarschijnlijk van martelen hun beroep hadden gemaakt. Wat een vijanden moeten dit geweest zijn.

 

Tegelijk is de term 'als een leeuw' een term die we vaker tegenkomen in de Bijbel. Hij heeft dan betrekking op satan, die rondgaat als een briesende leeuw. David wordt aan alle kanten belaagd en aan alle kanten is men op zijn leven uit. Gezien de vorige zinnen zou het kunnen zijn dat die sterke stieren van Basan die hem omsingeld hebben vooral vijanden zijn die de woorden uitspreken zoals David die al heeft aangehaald. Woorden als "Als God je God is, laat Hij je dan verlossen." 

Als we de lijn doortrekken naar Jezus dan zijn de overeenkomsten tekenend. Ze laten zien hoe de lijdensweg van Jezus was. Aan de ene kant werd Hij aangeklaagd en bespot. Dat is wat geweest, die bespotting van Jezus. Eigenlijk waren het allemaal aanklachten die tegen Hem geuit werden. Aanklachten die niet eens klopten en die geen recht van spreken hadden, maar ze hebben Jezus er mee omsingeld. En daarnaast wreedaards die er op uit waren om Jezus zoveel mogelijk pijn te doen. Jezus werd aangeklaagd en Jezus werd gemarteld, maar niet zomaar. Het werk dat Jezus hiermee volbracht gaat zover dat niet alleen de zonde wordt weggenomen, maar ook de gevolgen van de zonde. 

Die leeuw, als we die als symbool voor satan zien dan weten we hoe hij ons ook telkens aanklaagt. Hij schreeuwt maar en roept maar, de ene leugen na de andere en het schuldgevoel diep van binnen wordt zo makkelijk erg groot. Maar besef je dat als je in Christus bent, dat geen enkele aanklacht meer stand kan houden? Er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Jezus werd omsingeld met aanklachten, zodat Hij elke aanklacht aan ons adres zou wegnemen! Satan heeft geen recht van spreken meer als je in Christus bent. 

Hetzelfde geldt voor de mishandelingen. Het had een doel, Jezus liet Zichzelf mishandelen en geselen, zodat wij genezing kunnen ontvangen. Als het klopt dat het hier gaat om de martelingen waar David bang voor was, dan is het in het beeld van Jezus elke klap met de gesel die Hij heeft gekregen. Zijn striemen hebben ons genezing gebracht. Al die vijanden van Jezus waren nodig om ons volkomen vrijheid te geven. David is er hier een beeld van en ook wij weten dat satan niet veranderd is als het om de aanklachten gaat. Maar we mogen hem het zwijgen opleggen omdat Jezus in onze plaats is gegaan. Zwijg satan en ziekte wijk in de Naam van Jezus. 

Gebed: Vader, het offer waaraan U Uw Zoon over gaf was verschrikkelijk, omdat de zonde en de gebrokenheid zo groot was dat Hij elk aspect van mijn gebroken leven moest vrijzetten!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu