"Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld. Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw." (Psalm 22:13 en 14) 

De klacht van David is nog niet opgehouden. Hij beschrijft in een paar korte woorden hoe zijn vijanden eruit zien. Het lijkt vooral op een enorme overweldiging van vijanden. Maar ook niet zomaar vijanden, maar hij vergelijkt ze met stieren en met leeuwen. En zeker bij het beeld van de verscheurende leeuw gebruikt hij woorden die er niet om liegen. Het zijn woorden die niet eenvoudig zijn om te vertalen, maar het wijst er op dat ze waarschijnlijk van martelen hun beroep hadden gemaakt. Wat een vijanden moeten dit geweest zijn.

 

Tegelijk is de term 'als een leeuw' een term die we vaker tegenkomen in de Bijbel. Hij heeft dan betrekking op satan, die rondgaat als een briesende leeuw. David wordt aan alle kanten belaagd en aan alle kanten is men op zijn leven uit. Gezien de vorige zinnen zou het kunnen zijn dat die sterke stieren van Basan die hem omsingeld hebben vooral vijanden zijn die de woorden uitspreken zoals David die al heeft aangehaald. Woorden als "Als God je God is, laat Hij je dan verlossen." 

Als we de lijn doortrekken naar Jezus dan zijn de overeenkomsten tekenend. Ze laten zien hoe de lijdensweg van Jezus was. Aan de ene kant werd Hij aangeklaagd en bespot. Dat is wat geweest, die bespotting van Jezus. Eigenlijk waren het allemaal aanklachten die tegen Hem geuit werden. Aanklachten die niet eens klopten en die geen recht van spreken hadden, maar ze hebben Jezus er mee omsingeld. En daarnaast wreedaards die er op uit waren om Jezus zoveel mogelijk pijn te doen. Jezus werd aangeklaagd en Jezus werd gemarteld, maar niet zomaar. Het werk dat Jezus hiermee volbracht gaat zover dat niet alleen de zonde wordt weggenomen, maar ook de gevolgen van de zonde. 

Die leeuw, als we die als symbool voor satan zien dan weten we hoe hij ons ook telkens aanklaagt. Hij schreeuwt maar en roept maar, de ene leugen na de andere en het schuldgevoel diep van binnen wordt zo makkelijk erg groot. Maar besef je dat als je in Christus bent, dat geen enkele aanklacht meer stand kan houden? Er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Jezus werd omsingeld met aanklachten, zodat Hij elke aanklacht aan ons adres zou wegnemen! Satan heeft geen recht van spreken meer als je in Christus bent. 

Hetzelfde geldt voor de mishandelingen. Het had een doel, Jezus liet Zichzelf mishandelen en geselen, zodat wij genezing kunnen ontvangen. Als het klopt dat het hier gaat om de martelingen waar David bang voor was, dan is het in het beeld van Jezus elke klap met de gesel die Hij heeft gekregen. Zijn striemen hebben ons genezing gebracht. Al die vijanden van Jezus waren nodig om ons volkomen vrijheid te geven. David is er hier een beeld van en ook wij weten dat satan niet veranderd is als het om de aanklachten gaat. Maar we mogen hem het zwijgen opleggen omdat Jezus in onze plaats is gegaan. Zwijg satan en ziekte wijk in de Naam van Jezus. 

Gebed: Vader, het offer waaraan U Uw Zoon over gaf was verschrikkelijk, omdat de zonde en de gebrokenheid zo groot was dat Hij elk aspect van mijn gebroken leven moest vrijzetten!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu