"Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand." (Jakobus 5:16) 

Zouden we de biecht weer moeten instellen? Die vraag komt bij mij op als ik dit vers lees van Jakobus. Het laatste gedeelte van zijn brief zetten wij over het algemeen helemaal in het teken van genezing en ziekenzalving. Deels klopt dat ook wel, maar eigenlijk zegt Jakobus veel meer dan dat. Je zou je kunnen afvragen wat er nu zo bijzonder aan die zalfolie is bij zieken. Er leeft soms de gedachte dat als we nu maar zalven in de Naam van Jezus dat er een wonder gebeurt. Maar Jakobus stelt niet dat genezing door de zalfolie tot stand komt.

 

Het laatste gedeelte van Jakobus komt voort uit het vorige gedeelte. Daar ging het over volharding en geduld tot de dag dat Jezus gaat terugkomen. En dan vervolgt hij: "Is er iemand onder u in lijden? Laat hij bidden." Dit staat niet los van de volharding en geloof, waar Jakobus het op dat moment net over heeft gehad. Dat hoort er dus bij. Dat bidden bij ziekte en lijden, is volhardend bidden in geloof. Dat moet wel even gezegd zijn. Dat is dus niet eerst de dokter, maar eerst gebed. Vervolgens trekt hij het door op ziekte, maar eigenlijk was hij daar al mee begonnen met het lijden.  

Die ouderlingen of oudsten roepen we om te bidden en met olie te zalven. Maar die zalfolie is slechts een teken en niet meer dan dat. Het gelovige gebed zal de zieke behouden en dan zal de Heere de zieke oprichten. Het moment is aan God, maar onze verantwoordelijkheid is het gelovige gebed. En dat is niet het gebed dat we wel geloven in Jezus, maar dat is gelovig bidden met geloof in genezing. Maar opmerkelijk is dan dat Jakobus daar niet mee stopt. Hij stelt ook dat ziekte het gevolg kan zijn omdat we elkaar de zonden niet belijden. 

Zonden die niet beleden zijn, zouden de genezing wel eens in de weg kunnen staan. Dat is wat anders dan dat je tegen de zieke zegt: "Je gelooft niet genoeg en daardoor genees je niet." Die opmerking is uiterst schadelijk en maakt veel kapot in onze tijd. Nergens vraagt God aan de zieke om geloof in genezing, maar altijd aan de bidder. Wat wel in de weg kan staan is dus dat zonden niet beleden zijn. Niet alleen richting God, maar ook niet aan elkaar. Dan hoor ik mensen zeggen: "Als je dat wilt, wordt er misbruik gemaakt van wat je deelt." Ik begrijp hier echt niets van! Als we elkaar niet veroordelen, zoals Jakobus al eerder schreef, dan kunnen we elkaar onze zonden en misstappen gewoon vertellen. Dan verdwijnt schaamte, omdat iedereen gelijk is en we veilig zijn bij elkaar! 

Het wordt tijd dat we mensen worden zonder geheimen, binnen Gods familie! Dit klinkt heel eng, maar het is een vrijheid waarin we leren om elkaar met alles te accepteren. Geheimen in je leven zijn dodelijk! Op allerlei gebied, maar ook met ziekte. Geheimen in je leven maken alles kapot. Dat mogen we doorbreken, want geheimen gijzelen je! Durven wij zo'n veilige plaats te zijn voor elkaar, zodat genezing ook hierdoor kan werken? 

Gebed: Vader, ik dank U dat het Uw plan is dat de gemeente van Jezus Christus net zo veilig zou moeten zijn dan U Zelf! Leer ons elke vorm van oordeel af, zodat we elkaar, onvoorwaardelijk durven vertrouwen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu