"Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen." (Jakobus 4:7 en 8) 

Je gaat je ondertussen bij Jakobus wel behoorlijk afvragen wie de lezers van zijn brief zijn. Je kunt zelfs in twijfel gaan trekken dat het echte gelovigen zijn. De zonden die hij noemt, die liegen er echt niet om. Conflicten, benijden van elkaar, verkeerde hartstochten, overspelige mannen en vrouwen, vriendschap met de wereld en afgunst. Dit heeft echt niets meer met geloof te maken. Zo ging het er toen aan toe. Hij noemt hen zelfs zondaars. Een term die je in het hele Nieuwe Testament niet tegenkomt voor gelovigen. Dat geeft wel te denken.

 

Wat gebeurt er eigenlijk met al die dingen die hij noemt? Gezien de opdracht die hij geeft, is het wel duidelijk wat er echt aan de hand is. Hij roept op om te onderwerpen aan God. Dit heeft alles met gehoorzaamheid te maken. En niet halve gehoorzaamheid, maar absolute gehoorzaamheid. En wat zegt hij er dan bij: Bied weerstand tegen de duivel en hij zal van je vluchten. 

Dit zijn woorden van het allergrootste belang, want dat is wat er gebeurt bij al die dingen die Jakobus noemt. Zonden daar zit satan achter. Het is verleiding in de gemeente, het heeft het doel om te gemeente kapot te maken van binnenuit. Dat doet satan en wat is er makkelijker dan conflicten en grote zonden? Jakobus is duidelijk: Weersta hem! Direct en duidelijk. Ook als gelovige blijft dit gelden. We moeten satan altijd weerstaan en telkens als hij weer probeert te verleiden, moeten we hem wegsturen. Hoe radicaal doe je dit eigenlijk?  

Misschien dat satan het bij jou niet op die manier doet zoals Jakobus hier zegt. Misschien doet hij het bij gelovigen wel op een andere manier, omdat dat beter werkt. Het is misschien wel veel makkelijker om gelovigen in eindeloze theologische discussies te laten verzanden, dan is er ook geen groei en zijn er ook koude harten. Of misschien doet hij het wel door je een ongelofelijk 'moet-drang-voor-het-evangelie' op te leggen. Weersta satan! Dan zal hij vluchten. Spreek hem in de Naam van Jezus gewoon aan en gebied hem te wijken. Laat hem merken dat je geen ontzag voor hem hebt en dat hij niets bij je te zoeken heeft. 

Weet je wat het tegenovergestelde is van het wegvluchten van satan? Dat is het naderen van God tot jou. Waar jij satan geen ruimte geeft, je onderwerpt aan God, dan nader je daarmee ook tot God en het omgekeerde van wat satan doet, zal God doen: Hij zal tot jou naderen! Dat is wat er geestelijke gebeurd. Je moet satan niet alleen weerstaan om hem weg te krijgen, maar je geeft daarmee juist ruimte om God dichtbij te laten komen. Als je God laat zien dat je de verleidingen en zonden van satan niet accepteert, je richt op Hem, dan komen we terug bij dat bidden. Dan wordt namelijk je bidden ook zoals God bedoelt. Dan wijken namelijk al die dingen die Jakobus noemt. En God zal nabij je komen.  

Gebed: Vader, ik gebied satan in de Naam van Jezus dat hij mij op geen enkele, maar dan ook echt op geen enkele manier meer lastig zal vallen, ik richt mij totaal op U, zodat U tot mij zult komen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu