"Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet." (Jakobus 3:6) 

Het beeld dat Jakobus gebruikt over de tong, is een behoorlijk negatief beeld, maar in elk negatief beeld zit ook een positief beeld als tegenover. Jakobus heeft net uitgelegd wat de tong doet. En als we bedenken dat woorden kracht hebben, dan beseffen we dat negatieve woorden leven de verkeerde kant op kunnen sturen. Eigenlijk is het toch bizar dat één van onze kleinste lichaamsdelen, zo'n kracht heeft. Het is als het roer van een schip. Zo'n roer stelt eigenlijk niet zo heel veel voor, maar het stuurt een machtig groot schip waarheen het wil. 

 

Onze tong bepaald dus onze richting. De woorden die jij uitspreekt, bepalen de richting van je leven. Als jij zegt dat je iets nooit gaat kunnen, dan zul je er ook niet komen. Als jouw bestemming duidelijk is, maar jij blijft zeggen dat het echt niet kan, dan zul je ook nooit in je bestemming gaan wandelen. Het is goed om te beseffen dat je tong, heel je lichaam de verkeerde kant op kan sturen. Het is een wereld van ongerechtigheid, zegt Jakobus. Hij begon wel met de woorden die over onze lippen komen, waardoor we struikelen. Het kan dan nog gaan over woorden over anderen. Daar komt hij straks nog wel op terug, maar het gaat nu over je tong, in verhouding tot je hele lichaam. Je tong kan zelfs je hele lichaam bevlekken. Dan moet hij echt bedoelen dat het over woorden gaat die je over je eigen lichaam uitspreekt. 

De woorden die je vandaag spreekt, bepalen de toekomst van je leven. En onze tong is zo hardnekkig in het verkeerde, daarom is het belangrijk om ook onze tong onder de heerschappij van Christus te stellen. Vanaf het begin van je leven is je tong als een vuur. Jakobus stelt zelfs dat onze tong door de hel wordt aangestoken. Dat is nogal wat. Er zijn dus kwade machten in ons leven die er voor willen zorgen dat onze tong als een lucifer zou fungeren. Zo'n kleine lucifer kan alles uiteindelijk verwoesten door het vuur dat ermee aangestoken kan worden. 

Het zet onze levensloop in beweging. Letterlijk staat er dat het 'rad van onze geboorte' in beweging wordt gezet. Daar is al veel over nagedacht wat dit is, maar de vertaling 'levensloop' lijkt een goede vertaalkeuze te zijn. Waar onze tong door het kwaad wordt gebruikt wordt het werkelijk een vuur. Als we dat beseffen, kan ook het omgekeerde dus waar zijn. Als onze tong Gods Woorden gaat spreken, dan zal dit ook ervoor zorgen dat onze levensloop de goede kant op gaat.

Satan is er een kei in om je leugens te laten geloven. En hoe meer je deze woorden uitspreekt, hoe meer je het ook gaat geloven. Paulus zegt in Efeze 6 dat wij het zwaard van het Woord hebben. Dat Woord is het gesproken woord. Als we Gods waarheid over ons leven gaan uitspreken, is dat geen verterend vuur, maar een kracht van zegen en waarheid. Dan stuurt het roer ons de juiste kant op. 

Gebed: Vader, mijn woorden bepalen mijn levensweg, maar dan wil ik Uw Woorden spreken, zodat mijn levensweg overeenkomt met Uw bestemming voor mijn leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu