"Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons." (Jakobus 2:1) 

Er blijken nog andere problemen te zijn die Jakobus heeft gesignaleerd. En die problemen zouden nog wel eens dichterbij ons kunnen komen dan dat we graag zouden willen. Sterker nog, misschien zelfs wel zo dichtbij dat we ons er nog uit proberen te praten ook. Het is duidelijk dat Jakobus aan een nieuw onderwerp begint, omdat hij begint met de uitspraak "mijn broeders". Maar toch heeft het ook wel weer veel te maken met het eerste hoofdstuk.

 

Maar in de eerste plaats wil ik ook dit zeggen: "Heb het geloof in onze Heer, Jezus Christus!" Echt, besef wat dit geloof is, besef van hoe grote hoogte Jezus is gekomen. Neem er vandaag gewoon eens even de tijd voor om dit geloof te overdenken. Wat geloof je nu eigenlijk precies? Dat geloof is iets heel bijzonders, het is het geloof in het totaal onmogelijke, wat God heeft gedaan. De Allerhoogste God is mens geworden, zonder op die mensen zoals wij neer te zien. Heb je ergens in de Bijbel gevoeld dat Jezus op ons neerkeek? Hij is met ons omgegaan op gelijke hoogte als het gaat om Zijn menselijke natuur! 

Misschien denk je: "Waarom geef je dit zoveel aandacht?". Aan de ene kant om het weer eens heel goed bewust te zijn hoe groot en genadig God is. Maar er is nog een andere kant. Jakobus ziet onder de Joodse gelovigen dat er ondersscheid werd gemaakt. Er werd duidelijk verschil gemaakt tussen rijk en arm. Er was gewoon discriminatie. De armen werden op lagere plaatsen neergezet, ze kregen soms zelfs niet eens een stoel. Ze zeiden tegen de armen, in minder mooie kleren: "Ga jij hier maar staan." En dat terwijl de rijke en aanzienlijke mensen een mooie plaats aangeboden kregen. 

Je zou bijna kunnen zeggen: "Hoe meer ringen, hoe hoger je plaats." En kan dit in de gemeente wel? Betekent het dat binnen het lichaam van Christus er verschil kan zijn in aanzien? Worden de rijken met voorrechten behandeld? Hoe is dat dan mogelijk? Is het niet zo dat elk onderdeel binnen het lichaam van Christus waardeloos, onaanzienlijk en onooglijk was, voordat hij tot geloof kwam? Allemaal van dezelfde lap gescheurd en juist binnen het lichaam van Christus gaat het er om dat er geen onderscheid is. Iedereen is gelijk, omdat iedereen gelooft in dezelfde genade 

Als we op basis van status wel verschil maken, dan maken wij onszelf groter dan Jezus. Jezus werd mens en wilde zelfs minder worden dan wij en zouden wij nu oordelen wie meer en wie minder is? Bepaald onze afkomst, ook onze plaats in het lichaam van Christus? Dit kan zo niet zijn, dit is absolute discriminatie. En weet je, dit komt heel dichtbij. Want als je een zwerver naast je hebt zitten in de kerk ga je daar heel anders mee om dan een keurig gekleedde kerkganger. En daar worden wij rechters over elkaar, die we nooit mogen zijn. Ga even terug naar het begin en naar het geloof in Jezus en hoe Jezus gelijk werd aan ons. God, Die op ons niveau kwam. Zo moeten ook wij op elkaars niveau komen en elkaar op dezelfde waarde schatten. 

Gebed: Vader, wat is dit een stevig woord van Jakobus. Wij zien veel te vaak aan wat voor ogen is en te weinig wat U ziet. U bepaald de waarde van ons door ons geloof te zien en dan zijn we binnen het lichaam van Christus allemaal gelijk.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu