"Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons." (Jakobus 2:1) 

Er blijken nog andere problemen te zijn die Jakobus heeft gesignaleerd. En die problemen zouden nog wel eens dichterbij ons kunnen komen dan dat we graag zouden willen. Sterker nog, misschien zelfs wel zo dichtbij dat we ons er nog uit proberen te praten ook. Het is duidelijk dat Jakobus aan een nieuw onderwerp begint, omdat hij begint met de uitspraak "mijn broeders". Maar toch heeft het ook wel weer veel te maken met het eerste hoofdstuk.

 

Maar in de eerste plaats wil ik ook dit zeggen: "Heb het geloof in onze Heer, Jezus Christus!" Echt, besef wat dit geloof is, besef van hoe grote hoogte Jezus is gekomen. Neem er vandaag gewoon eens even de tijd voor om dit geloof te overdenken. Wat geloof je nu eigenlijk precies? Dat geloof is iets heel bijzonders, het is het geloof in het totaal onmogelijke, wat God heeft gedaan. De Allerhoogste God is mens geworden, zonder op die mensen zoals wij neer te zien. Heb je ergens in de Bijbel gevoeld dat Jezus op ons neerkeek? Hij is met ons omgegaan op gelijke hoogte als het gaat om Zijn menselijke natuur! 

Misschien denk je: "Waarom geef je dit zoveel aandacht?". Aan de ene kant om het weer eens heel goed bewust te zijn hoe groot en genadig God is. Maar er is nog een andere kant. Jakobus ziet onder de Joodse gelovigen dat er ondersscheid werd gemaakt. Er werd duidelijk verschil gemaakt tussen rijk en arm. Er was gewoon discriminatie. De armen werden op lagere plaatsen neergezet, ze kregen soms zelfs niet eens een stoel. Ze zeiden tegen de armen, in minder mooie kleren: "Ga jij hier maar staan." En dat terwijl de rijke en aanzienlijke mensen een mooie plaats aangeboden kregen. 

Je zou bijna kunnen zeggen: "Hoe meer ringen, hoe hoger je plaats." En kan dit in de gemeente wel? Betekent het dat binnen het lichaam van Christus er verschil kan zijn in aanzien? Worden de rijken met voorrechten behandeld? Hoe is dat dan mogelijk? Is het niet zo dat elk onderdeel binnen het lichaam van Christus waardeloos, onaanzienlijk en onooglijk was, voordat hij tot geloof kwam? Allemaal van dezelfde lap gescheurd en juist binnen het lichaam van Christus gaat het er om dat er geen onderscheid is. Iedereen is gelijk, omdat iedereen gelooft in dezelfde genade 

Als we op basis van status wel verschil maken, dan maken wij onszelf groter dan Jezus. Jezus werd mens en wilde zelfs minder worden dan wij en zouden wij nu oordelen wie meer en wie minder is? Bepaald onze afkomst, ook onze plaats in het lichaam van Christus? Dit kan zo niet zijn, dit is absolute discriminatie. En weet je, dit komt heel dichtbij. Want als je een zwerver naast je hebt zitten in de kerk ga je daar heel anders mee om dan een keurig gekleedde kerkganger. En daar worden wij rechters over elkaar, die we nooit mogen zijn. Ga even terug naar het begin en naar het geloof in Jezus en hoe Jezus gelijk werd aan ons. God, Die op ons niveau kwam. Zo moeten ook wij op elkaars niveau komen en elkaar op dezelfde waarde schatten. 

Gebed: Vader, wat is dit een stevig woord van Jakobus. Wij zien veel te vaak aan wat voor ogen is en te weinig wat U ziet. U bepaald de waarde van ons door ons geloof te zien en dan zijn we binnen het lichaam van Christus allemaal gelijk.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu