"Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, [dan is] zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld." (Jakobus 1:26 en 27) 

Hoe is het met je spiegel gegaan vandaag? Heb je er nog in gekeken en wist je na een poosje nog hoe je eruit zag? En toen je in de spiegel keek, vanmorgen, heb je toen wel gelijk je haar in model gedaan, of liep je weg, en wist je er niets meer van hoe je kapsel eruit zag nadat je uit bed kwam? Het zijn zomaar even een paar vragen naar aanleiding van de woorden van gisteren. En misschien denk je nu: "kan Jakobus het misschien ook even concreet maken?" Want wat betekent het eigenlijk om een dader van het Woord te zijn?

 

Geloven in Jezus als Redder van je leven is bij Jakobus niet dat wat valt onder 'dader van het Woord zijn'. Het kan niet zonder dit geloof in je leven, maar bij daders van het Woord heeft Jakobus het over dat wat zichtbaar wordt door je geloof. Als Jezus door Zijn Geest in je hart woont, wat zegt de spiegel van Gods Woord dan? En dan noemt Jakobus twee dingen. Het zal niet zomaar zijn dat Jakobus precies deze twee dingen noemt. Later wijdt hij er ook nog een heel stuk van zijn brief aan. Maar een dader zijn van het Woord betekent dat je je tong in toom houdt en dat je wezen en weduwen in hun verdrukking bezoekt. 

Zo, dat staat. Dus met andere woorden: als je niet alleen een hoorder wilt zijn (en dat is levensgevaarlijk, consumerende christenen zijn de afbraak van de Kerk) maar ook een dader, dan roddel je niet! Ik wil niet vervelend doen, maar ik heb heel vaak het idee dat de zonde van roddel een groter probleem is dan de zonde van andere, nogal beruchte, geboden. Wij zijn er heel goed in om iemand die overspel heeft gepleegd te veroordelen en als hij met berouw komt, blijven we er toch naar wijzen, maar roddel, achterklap en alles wat we over anderen zeggen wat we niet mogen zeggen, dat lijkt heel normaal geworden, maar het sloopt het vertrouwen, de veiligheid en de geborgenheid in de gemeente! 

En dan nog iets. Het bepaalt ook hoe je met de zwakkeren, de armen en de ellendigen omgaat in de gemeente. Jakobus noemt vooral de weduwen en de wezen, maar dit kunnen we gerust nog wel iets breder trekken. Het gaat om de zwakke groepen in de wereld. Nee, niet alleen in de kerk, maar in de samenleving. Wat heb jij er voor over. Dat hoeft echt niet altijd geld te zijn of eten, dat zou wel eens kunnen dat die groepen vooral al iets hebben aan je bezoek en aan je gebed. Ik heb een tijd gehad dat ik soms het gevoel had dat het in sommige kringen alleen maar ging over barmhartigheid en dat de rest geen rol meer speelde, maar ik leer steeds meer zien dat juist als je op die plaatsen bent, waar niemand komt, dat je dan het Koninkrijk zult zien doorbreken.  

Gebed: Vader, ik wil op de plaatsen zijn waar eenzaamheid en moeite is, waar ziekte en gebrek is, daar wil ik Uw Koninkrijk brengen! En mijn tong, die wil ik gebruiken voor Uw eer.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu