"Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, [dan is] zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld." (Jakobus 1:26 en 27) 

Hoe is het met je spiegel gegaan vandaag? Heb je er nog in gekeken en wist je na een poosje nog hoe je eruit zag? En toen je in de spiegel keek, vanmorgen, heb je toen wel gelijk je haar in model gedaan, of liep je weg, en wist je er niets meer van hoe je kapsel eruit zag nadat je uit bed kwam? Het zijn zomaar even een paar vragen naar aanleiding van de woorden van gisteren. En misschien denk je nu: "kan Jakobus het misschien ook even concreet maken?" Want wat betekent het eigenlijk om een dader van het Woord te zijn?

 

Geloven in Jezus als Redder van je leven is bij Jakobus niet dat wat valt onder 'dader van het Woord zijn'. Het kan niet zonder dit geloof in je leven, maar bij daders van het Woord heeft Jakobus het over dat wat zichtbaar wordt door je geloof. Als Jezus door Zijn Geest in je hart woont, wat zegt de spiegel van Gods Woord dan? En dan noemt Jakobus twee dingen. Het zal niet zomaar zijn dat Jakobus precies deze twee dingen noemt. Later wijdt hij er ook nog een heel stuk van zijn brief aan. Maar een dader zijn van het Woord betekent dat je je tong in toom houdt en dat je wezen en weduwen in hun verdrukking bezoekt. 

Zo, dat staat. Dus met andere woorden: als je niet alleen een hoorder wilt zijn (en dat is levensgevaarlijk, consumerende christenen zijn de afbraak van de Kerk) maar ook een dader, dan roddel je niet! Ik wil niet vervelend doen, maar ik heb heel vaak het idee dat de zonde van roddel een groter probleem is dan de zonde van andere, nogal beruchte, geboden. Wij zijn er heel goed in om iemand die overspel heeft gepleegd te veroordelen en als hij met berouw komt, blijven we er toch naar wijzen, maar roddel, achterklap en alles wat we over anderen zeggen wat we niet mogen zeggen, dat lijkt heel normaal geworden, maar het sloopt het vertrouwen, de veiligheid en de geborgenheid in de gemeente! 

En dan nog iets. Het bepaalt ook hoe je met de zwakkeren, de armen en de ellendigen omgaat in de gemeente. Jakobus noemt vooral de weduwen en de wezen, maar dit kunnen we gerust nog wel iets breder trekken. Het gaat om de zwakke groepen in de wereld. Nee, niet alleen in de kerk, maar in de samenleving. Wat heb jij er voor over. Dat hoeft echt niet altijd geld te zijn of eten, dat zou wel eens kunnen dat die groepen vooral al iets hebben aan je bezoek en aan je gebed. Ik heb een tijd gehad dat ik soms het gevoel had dat het in sommige kringen alleen maar ging over barmhartigheid en dat de rest geen rol meer speelde, maar ik leer steeds meer zien dat juist als je op die plaatsen bent, waar niemand komt, dat je dan het Koninkrijk zult zien doorbreken.  

Gebed: Vader, ik wil op de plaatsen zijn waar eenzaamheid en moeite is, waar ziekte en gebrek is, daar wil ik Uw Koninkrijk brengen! En mijn tong, die wil ik gebruiken voor Uw eer.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu