"Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg." (Jakobus 1:19 en 20) 

Jakobus maakt het ons zeker niet makkelijk in zijn brief. Vooral omdat hij regelmatig dingen noemt, waarbij we de achtergrond van die woorden niet altijd helemaal helder hebben. Natuurlijk kunnen we zeggen dat spreken zilver is, maar zwijgen goud. En dat is een mooie uitspraak, toch? Toch ervaar ik soms ook dat ik helemaal niet moet zwijgen en dat de Geest mij dringt om dingen te zeggen en te doen. Toch zegt Jakobus dan hier dat we snel moeten zijn met horen en traag met spreken. Maar het lijkt totaal geen overeenkomst te hebben met de voorgaande verzen.

 

Maar laten we met het eerste beginnen: We moeten haastig zijn om te horen. Dat is wezenlijk belangrijk. Weet je, ik geloof dat wij dit op meerdere manier soms niet doen zoals het moet. In de eerste plaats lijkt Jakobus dit te gebruiken in het verband met andere mensen. We moeten snel luisteren. Luisteren naar de ander is belangrijk. Tegelijk is het ook zo dat Jakobus vanuit het vorige vers het over het Woord van God heeft dat ons gebaard heeft tot het leven. Het is aannemelijk dat hij ook hier nog op teruggrijpt. 

We moeten snel zijn om te horen, naar elkaar, maar vooral ook naar het Woord en ook naar de Geest. En zeker dat laatste, daar gaat het nogal eens mis. Wij staan heel snel klaar met een oordeel, maar vragen wij weleens: "Heer, laat ons door Uw Geest zien wat ik moet zeggen?" Wil jij een eersteling van de Geest zijn? Iemand die door het Woord gebaard wordt om zo'n eersteling te zijn? Dan moet je vooral luisteren. Te snel spreken kan er voor zorgen dat wij vanuit onze emotie en ons beoordelingsvermogen reageren, met als gevolg dat toorn de volgende stap is. Jakobus lijkt hier een bepaalde opbouw in zijn termen te gebruiken. Het gaat van horen naar spreken en van spreken naar toorn. En toorn brengt geen gerechtigheid van God voort. 

Die toorn kan ook richting God een rol spelen, want terugkomend op het vorige onderwerp, dan is duidelijk dat verzoeking van je geloof niet bij God vandaan komt. Absoluut niet en door heel snel met een oordeel klaar te staan over verzoeking, kan het ook hierin fout gaan omdat je het Woord niet genoeg hebt gehoord en je te snel klaar staat met een oordeel. En het is soms gewoon zo vanzelfsprekend en logisch, maar ga vandaag God vragen of Hij je vooral wil leren luisteren. Luisteren naar Zijn Woord, zodat je meer een eersteling van de Geest zult zijn en daarna ook luisteren naar de ander en vervolgens ook naar de Geest, zodat je van alles wat je hoort, afgestemd bent op de Geest van God, zodat je telkens een keuze maakt die is naar Gods Geest! En als we dat gaan doen, dan komt ons leven in evenwicht, gaat Gods Koninkrijk met kracht doorbreken en zullen wij ervaren dat toorn in ons leven steeds minder een plaats heeft. Gerechtigheid van God komt tot stand door vrede en niet door toorn. 

Gebed: Vader, leer mij vanaf vandaag luisteren naar Uw Woord, naar mensen die op mijn pad komen en naar Uw Geest en leer mij om vanuit Uw Geest dat te zeggen en te doen wat overeenkomt met Uw hart.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu