"Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg." (Jakobus 1:19 en 20) 

Jakobus maakt het ons zeker niet makkelijk in zijn brief. Vooral omdat hij regelmatig dingen noemt, waarbij we de achtergrond van die woorden niet altijd helemaal helder hebben. Natuurlijk kunnen we zeggen dat spreken zilver is, maar zwijgen goud. En dat is een mooie uitspraak, toch? Toch ervaar ik soms ook dat ik helemaal niet moet zwijgen en dat de Geest mij dringt om dingen te zeggen en te doen. Toch zegt Jakobus dan hier dat we snel moeten zijn met horen en traag met spreken. Maar het lijkt totaal geen overeenkomst te hebben met de voorgaande verzen.

 

Maar laten we met het eerste beginnen: We moeten haastig zijn om te horen. Dat is wezenlijk belangrijk. Weet je, ik geloof dat wij dit op meerdere manier soms niet doen zoals het moet. In de eerste plaats lijkt Jakobus dit te gebruiken in het verband met andere mensen. We moeten snel luisteren. Luisteren naar de ander is belangrijk. Tegelijk is het ook zo dat Jakobus vanuit het vorige vers het over het Woord van God heeft dat ons gebaard heeft tot het leven. Het is aannemelijk dat hij ook hier nog op teruggrijpt. 

We moeten snel zijn om te horen, naar elkaar, maar vooral ook naar het Woord en ook naar de Geest. En zeker dat laatste, daar gaat het nogal eens mis. Wij staan heel snel klaar met een oordeel, maar vragen wij weleens: "Heer, laat ons door Uw Geest zien wat ik moet zeggen?" Wil jij een eersteling van de Geest zijn? Iemand die door het Woord gebaard wordt om zo'n eersteling te zijn? Dan moet je vooral luisteren. Te snel spreken kan er voor zorgen dat wij vanuit onze emotie en ons beoordelingsvermogen reageren, met als gevolg dat toorn de volgende stap is. Jakobus lijkt hier een bepaalde opbouw in zijn termen te gebruiken. Het gaat van horen naar spreken en van spreken naar toorn. En toorn brengt geen gerechtigheid van God voort. 

Die toorn kan ook richting God een rol spelen, want terugkomend op het vorige onderwerp, dan is duidelijk dat verzoeking van je geloof niet bij God vandaan komt. Absoluut niet en door heel snel met een oordeel klaar te staan over verzoeking, kan het ook hierin fout gaan omdat je het Woord niet genoeg hebt gehoord en je te snel klaar staat met een oordeel. En het is soms gewoon zo vanzelfsprekend en logisch, maar ga vandaag God vragen of Hij je vooral wil leren luisteren. Luisteren naar Zijn Woord, zodat je meer een eersteling van de Geest zult zijn en daarna ook luisteren naar de ander en vervolgens ook naar de Geest, zodat je van alles wat je hoort, afgestemd bent op de Geest van God, zodat je telkens een keuze maakt die is naar Gods Geest! En als we dat gaan doen, dan komt ons leven in evenwicht, gaat Gods Koninkrijk met kracht doorbreken en zullen wij ervaren dat toorn in ons leven steeds minder een plaats heeft. Gerechtigheid van God komt tot stand door vrede en niet door toorn. 

Gebed: Vader, leer mij vanaf vandaag luisteren naar Uw Woord, naar mensen die op mijn pad komen en naar Uw Geest en leer mij om vanuit Uw Geest dat te zeggen en te doen wat overeenkomt met Uw hart.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu