"Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt." (Jakobus 1:2 en 3) 

De komende tijd zullen we stilstaan bij de brief van Jakobus. Een brief die hij schrijft aan Joodse gelovigen die verstrooid zijn over de hele wereld. Tegen deze achtergrond moeten we deze brief wel bekijken. Blijf telkens beseffen dat dit in de eerste plaats de doelgroep is van deze brief. Het is daarnaast opmerkelijk dat hij zichzelf niet als apostel voorstelt, maar als dienstknecht van Jezus Christus. Het is ook wel een vraag waard wie Jakobus eigenlijk is. Er zijn maar vier mannen in de Bijbel met deze naam. Twee discipelen van Jezus heetten zo, maar van de ene is bijna niets bekend en het is de vraag of hij de gezaghebbende schrijver kan zijn en de andere discipel is volgens de geschiedenis in 44 na Christus om het leven gekomen. Dan is er ook nog Jakobus, de vader van Judas.

 

De enige die er echt voor in aanmerking lijkt te komen is Jakobus, de broer van Jezus. Hij blijkt behoorlijk gezag te hebben als je deze brief leest. Deze Jakobus was ook een steunpilaar van de gemeente in Jeruzalem. Het is niet het belangrijkste wie hij was, maar wel wat hij schrijft. En als je dan globaal deze brief leest, dan merk je al snel dat er heel duidelijke geloofsopbouwende zaken in naar voren komen. Alleen, als je dan begint met de brief, dan is het net allemaal even iets lastiger. 

We moeten het als vreugde ervaren dat we verzoeking ervaren en dat we beproefd worden. Dat is echt een bemoediging, daar word je echt heel blij van. We moeten blij zijn met verzoeking. Kun jij daar altijd zo blij mee zijn? Ik in ieder geval niet, ik weet niet hoe Jakobus dat ervaren heeft, maar om nu te zeggen dat verzoeking en beproeving zo mooi en fijn is, dat zeggen we toch liever maar niet. En toch zijn dit de woorden waarmee Jakobus deze brief begint. Hij laat de twee woorden 'verzoeking' en 'beproeving' nogal wat door elkaar lopen. In het Grieks zijn allebei de Nederlandse woorden mogelijk als vertaling.  

Je moet bedenken dat de doelgroep van deze brief, verstrooide, gelovige Joden is. Die hadden het in die tijd zeker niet makkelijk. Of het nu ging om heidenen om hen heen, of niet gelovige Joden, allebei deze groepen hadden het niet op deze gelovige Joden die overal heen verstrooid waren. Net zo goed als dat velen in onze tijd niet blij zijn met christenen die niet mee willen gaan in deze wereld. En dan wordt je op de proef gesteld en uitgeprobeerd. Uiteindelijk zit daar ook satan wel achter die ons maar wat graag wil laten struikelen. Toch is het ook een uitproberen hoe gelovig we eigenlijk echt zijn. Zo gaat men om ons heen ermee om. En dan zegt Jakobus: wees er blij om! Het gaat twee dingen doen: Je geloof zal sterker worden en een aanval op deze punten laten ook zien dat men ziet in wie jij gelooft. Begin maar eens met daarvoor te danken. Je valt dus blijkbaar op en dat is geen verkeerde zaak. En daarnaast zal je geloof meer volharding krijgen.  

Gebed: Vader, er zijn er velen die mij graag uitproberen, verzoeken en beproeven. Maar deze toets wil ik graag doorstaan en leren om steeds meer te volharden in geloof. Helpt U mij daar maar bij, zodat ik niet van slag raak als dit gebeurt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu