"Wie zou naar u in deze zaak luisteren? Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn; zij moeten samen delen." (1 Samuël 30:24) 

David, de man naar Gods hart. We hebben de afgelopen dagen heel wat dingen gezien uit het leven van David, voordat hij koning werd. Eigenschappen waarin hij ons wel een voorbeeld heeft nagelaten. Eigenschappen van een man naar Gods hart. We begonnen met de vraag of jij een man of een vrouw wil zijn naar Gods hart. Dat hangt heel erg samen met hoe je leeft uit je geloof. Op welke manier draag jij het beeld van God. Vlak voordat David koning wordt en Saul om het leven zal komen is er nog één moment waarbij we zullen stil staan voor dit thema en daarmee sluiten we dit thema af.

 

Davids ontdekking in Ziklag is verschrikkelijk geweest, maar David kreeg ook van God de toestemming om de Amalekieten te achtervolgen. Nu is dat verhaal in het kader van ons thema niet belangrijk, maar wel wat er onderweg gebeurt met degenen die met David meetrekken. De 600 mannen blijken behoorlijk wat energie te zijn kwijtgeraakt. Maar liefst 200 mannen blijken onderweg niet verder meer te kunnen omdat ze zo ontzettend moe zijn. Het laat iets zien van de ontberingen die David met zijn mannen heeft geleden. Degenen die niet meer verder kunnen, die blijven achter bij de bagage. Maar hoe reageer je daar dan op? 

Er waren mannen onder degenen die bij David waren die reageerden zoals heel veel mensen in onze tijd reageren. Je deelt alleen in de buit op het moment dat je ook werkelijk meegestreden hebt in de strijd. En het lijkt ergens misschien nog wel logisch ook, want iedereen was moe op het moment dat ze achter de vijand aangingen. En dan zijn er onder de mannen bij David die verdorven zijn, zegt de Bijbel. En deze mannen wilden niet delen van de buit. Het is de vraag of dit past bij een man naar Gods hart. Het kan gewoon niet waar zijn dat als je het even niet meer trekt, dat je vervolgens maar buiten de boot moet vallen in het verdelen van de overvloed. En toch zijn er maar genoeg die er zo wel over denken en reageren zoals de mannen die verdorven waren. 

Davids hart zegt iets heel anders. David laat er geen sprake van zijn dat er verschil zou zijn in de beloning en in het verdelen van de buit. Sterker nog, hij zet het zo sterk neer dat de mannen die uitgeput waren zelfs in bescherming genomen werden door hem. En waarom? Omdat zij net zo goed voluit gegaan waren, alleen blijkbaar eerder echt leeg waren. Maar zullen wij zo ook met de zwakkeren omgaan? Soms worden de zwakkeren als minderwaardig gezien, want ze doen nooit mee zoals anders. David leert ons iets heel anders. Hij leert ons dat ieder die in het leger strijd, gelijk is. Niemand is minder dan de ander en iedereen deelt in de overvloed! Zelfs als jij er meer voor moest doen. Dit gaat niet om aantallen en getallen, maar om vertrouwen in elkaar dat niemand misbruikt maakt van een bepaalde vrijheid. Dan is het veilig om soms te zeggen dat het even niet meer gaat. 

Gebed: Vader, ik wil een keus maken om een man of een vrouw naar Uw hart te zijn. Elk woord mag landen in mijn hart en ook dit laatste woord over dit thema. Ook als er zijn die minder zijn, die wil ik als mijn gelijke waarderen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu