"Wie zou naar u in deze zaak luisteren? Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn; zij moeten samen delen." (1 Samuël 30:24) 

David, de man naar Gods hart. We hebben de afgelopen dagen heel wat dingen gezien uit het leven van David, voordat hij koning werd. Eigenschappen waarin hij ons wel een voorbeeld heeft nagelaten. Eigenschappen van een man naar Gods hart. We begonnen met de vraag of jij een man of een vrouw wil zijn naar Gods hart. Dat hangt heel erg samen met hoe je leeft uit je geloof. Op welke manier draag jij het beeld van God. Vlak voordat David koning wordt en Saul om het leven zal komen is er nog één moment waarbij we zullen stil staan voor dit thema en daarmee sluiten we dit thema af.

 

Davids ontdekking in Ziklag is verschrikkelijk geweest, maar David kreeg ook van God de toestemming om de Amalekieten te achtervolgen. Nu is dat verhaal in het kader van ons thema niet belangrijk, maar wel wat er onderweg gebeurt met degenen die met David meetrekken. De 600 mannen blijken behoorlijk wat energie te zijn kwijtgeraakt. Maar liefst 200 mannen blijken onderweg niet verder meer te kunnen omdat ze zo ontzettend moe zijn. Het laat iets zien van de ontberingen die David met zijn mannen heeft geleden. Degenen die niet meer verder kunnen, die blijven achter bij de bagage. Maar hoe reageer je daar dan op? 

Er waren mannen onder degenen die bij David waren die reageerden zoals heel veel mensen in onze tijd reageren. Je deelt alleen in de buit op het moment dat je ook werkelijk meegestreden hebt in de strijd. En het lijkt ergens misschien nog wel logisch ook, want iedereen was moe op het moment dat ze achter de vijand aangingen. En dan zijn er onder de mannen bij David die verdorven zijn, zegt de Bijbel. En deze mannen wilden niet delen van de buit. Het is de vraag of dit past bij een man naar Gods hart. Het kan gewoon niet waar zijn dat als je het even niet meer trekt, dat je vervolgens maar buiten de boot moet vallen in het verdelen van de overvloed. En toch zijn er maar genoeg die er zo wel over denken en reageren zoals de mannen die verdorven waren. 

Davids hart zegt iets heel anders. David laat er geen sprake van zijn dat er verschil zou zijn in de beloning en in het verdelen van de buit. Sterker nog, hij zet het zo sterk neer dat de mannen die uitgeput waren zelfs in bescherming genomen werden door hem. En waarom? Omdat zij net zo goed voluit gegaan waren, alleen blijkbaar eerder echt leeg waren. Maar zullen wij zo ook met de zwakkeren omgaan? Soms worden de zwakkeren als minderwaardig gezien, want ze doen nooit mee zoals anders. David leert ons iets heel anders. Hij leert ons dat ieder die in het leger strijd, gelijk is. Niemand is minder dan de ander en iedereen deelt in de overvloed! Zelfs als jij er meer voor moest doen. Dit gaat niet om aantallen en getallen, maar om vertrouwen in elkaar dat niemand misbruikt maakt van een bepaalde vrijheid. Dan is het veilig om soms te zeggen dat het even niet meer gaat. 

Gebed: Vader, ik wil een keus maken om een man of een vrouw naar Uw hart te zijn. Elk woord mag landen in mijn hart en ook dit laatste woord over dit thema. Ook als er zijn die minder zijn, die wil ik als mijn gelijke waarderen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu