"David nu trok er met zijn mannen opuit en zij overvielen de Gesurieten, de Girzieten en de Amalekieten – want die zijn van oude tijden af de inwoners van het land geweest – in de richting van Sur, tot aan het land Egypte." (1 Samuël 27:9) 

Davids leven gaat ondertussen verder en het wordt steeds duidelijker dat hij het plan voor zijn leven meer en meer gaat volgen. De David, die de man naar Gods hart is, wordt steeds meer ook de koning die de strijd met de vijanden aangaat. Er blijven bij die strijd wel heel wat vragen liggen. Want wat maakt dat God het uiteindelijk wil dat alle vijanden in het land verslagen worden en dat ook alle vijanden van rondom verslagen worden? Dat blijft een lastige vraag in het geheel waarover we heel makkelijk kunnen zeggen dat God soeverein is, maar dat is misschien wel iets te makkelijk.

 

We zullen op die vraag over het 'waarom' van het verslaan van alle vijanden wellicht op een later moment nog eens dieper nadenken. Voor nu is wel duidelijk dat de overwinning van alle vijanden één van de grootste doelen in het leven van David moest zijn. Uiteindelijk zal Salomo straks een koning van de vrede zijn en de opdracht voor Davids leven was een opdracht van strijd en overwinnen, zoals de grote Zoon van David kwam om te overwinnen. 

Nadat David, Saul nog een keer heeft gespaard en Saul hem weer een loze bolofte lijkt te doen, besluit David om naar Achis, de koning van de Filistijnen te vluchten. Onbegrijpelijk dat die koning, David accepteerd, na de grote overwinning op de Filistijnen door David. Maar blijkbaar heeft hij gedacht dat David in ongenade bij zijn volk was gevallen. En op die grond blijkt David zijn plaats in het land te mogen innemen, maar terwijl hij daar is, doet hij net alsof hij telkens ten strijde trekt tegen zijn eigen volk. Wat hij echt doet is stad na stad van de vijanden uitroeien. En niet zomaar uitroeien, maar hij hield er niets van over, zodat niemand kon vertellen dat David dit had gedaan. Achis kwam hier nooit iets van te weten. 

Wat moeten we hier nu van vinden? Betekent dit dat dit bedrog goed is? Of is dit gewoon een list in de strijd die David leverde. Daar lijkt het wel op, want God zegent de strijd wel heel bijzonder. Misschien moeten wij ook dit er wel van leren: elke plaats waar we zijn, buiten het paradijs is eigenlijk een plaats waar we geroepen zijn om de overwinningen voor God op te eisen. En soms lijkt daar wel wat list bij te mogen komen. Dat voelt heel apart, maar als het gaat om de uiteindelijke overwinning op satan, ook in ons eigen leven, dan is listigheid als de slangen geen verkeerde eigenschap, met als doel dat het Koninkrijk van Jezus zal overwinnen. Het geldt voor ons niet letterlijk op de manier zoals David het deed, maar het geldt voor ons wel geestelijk. Willen wij in elke situatie de vijand te lijf gaan en hem steeds meer slagen toebrengen? Die vraag is van belang voor ons. Ook als we David volgen op zijn strijdweg waarin hij echt een man naar Gods hart was. 

Gebed: Vader, helemaal begrijpen doe ik het niet, al de listen die David hier lijkt te gebruiken, maar ik begrijp wel dat elke overwinning er eentje voor U is. Leer mij zo ook geestelijk in de strijd te staan en elke kans te pakken om de vijand een slag toe te brengen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu