"David nu trok er met zijn mannen opuit en zij overvielen de Gesurieten, de Girzieten en de Amalekieten – want die zijn van oude tijden af de inwoners van het land geweest – in de richting van Sur, tot aan het land Egypte." (1 Samuël 27:9) 

Davids leven gaat ondertussen verder en het wordt steeds duidelijker dat hij het plan voor zijn leven meer en meer gaat volgen. De David, die de man naar Gods hart is, wordt steeds meer ook de koning die de strijd met de vijanden aangaat. Er blijven bij die strijd wel heel wat vragen liggen. Want wat maakt dat God het uiteindelijk wil dat alle vijanden in het land verslagen worden en dat ook alle vijanden van rondom verslagen worden? Dat blijft een lastige vraag in het geheel waarover we heel makkelijk kunnen zeggen dat God soeverein is, maar dat is misschien wel iets te makkelijk.

 

We zullen op die vraag over het 'waarom' van het verslaan van alle vijanden wellicht op een later moment nog eens dieper nadenken. Voor nu is wel duidelijk dat de overwinning van alle vijanden één van de grootste doelen in het leven van David moest zijn. Uiteindelijk zal Salomo straks een koning van de vrede zijn en de opdracht voor Davids leven was een opdracht van strijd en overwinnen, zoals de grote Zoon van David kwam om te overwinnen. 

Nadat David, Saul nog een keer heeft gespaard en Saul hem weer een loze bolofte lijkt te doen, besluit David om naar Achis, de koning van de Filistijnen te vluchten. Onbegrijpelijk dat die koning, David accepteerd, na de grote overwinning op de Filistijnen door David. Maar blijkbaar heeft hij gedacht dat David in ongenade bij zijn volk was gevallen. En op die grond blijkt David zijn plaats in het land te mogen innemen, maar terwijl hij daar is, doet hij net alsof hij telkens ten strijde trekt tegen zijn eigen volk. Wat hij echt doet is stad na stad van de vijanden uitroeien. En niet zomaar uitroeien, maar hij hield er niets van over, zodat niemand kon vertellen dat David dit had gedaan. Achis kwam hier nooit iets van te weten. 

Wat moeten we hier nu van vinden? Betekent dit dat dit bedrog goed is? Of is dit gewoon een list in de strijd die David leverde. Daar lijkt het wel op, want God zegent de strijd wel heel bijzonder. Misschien moeten wij ook dit er wel van leren: elke plaats waar we zijn, buiten het paradijs is eigenlijk een plaats waar we geroepen zijn om de overwinningen voor God op te eisen. En soms lijkt daar wel wat list bij te mogen komen. Dat voelt heel apart, maar als het gaat om de uiteindelijke overwinning op satan, ook in ons eigen leven, dan is listigheid als de slangen geen verkeerde eigenschap, met als doel dat het Koninkrijk van Jezus zal overwinnen. Het geldt voor ons niet letterlijk op de manier zoals David het deed, maar het geldt voor ons wel geestelijk. Willen wij in elke situatie de vijand te lijf gaan en hem steeds meer slagen toebrengen? Die vraag is van belang voor ons. Ook als we David volgen op zijn strijdweg waarin hij echt een man naar Gods hart was. 

Gebed: Vader, helemaal begrijpen doe ik het niet, al de listen die David hier lijkt te gebruiken, maar ik begrijp wel dat elke overwinning er eentje voor U is. Leer mij zo ook geestelijk in de strijd te staan en elke kans te pakken om de vijand een slag toe te brengen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu