"En hij zei tegen zijn mannen: Moge de HEERE er geen sprake van laten zijn dat ik [ooit] zoiets zou doen bij mijn heer, bij de gezalfde van de HEERE, dat ik mijn hand tegen hem uit zou steken, want hij is de gezalfde van de HEERE." (1 Samuël 24:7) 

David krijgt in zijn leven mogelijkheden om situaties naar zijn hand te zetten op een manier die niet te bevatten is. Als je er goed over nadenkt lijken dit bijna aanvallen van satan om hem te laten struikelen. Het is ook in dit hoofdstuk bijna onvoorstelbaar wat er gebeurt. David is al een paar keer, maar net ontkomen aan Saul. Het is duidelijk geworden dat Saul het meer dan ooit op het leven van David heeft gemund. Hij ziet David als een vijand en zo benadert hij hem ook.

 

David is al een paar keer verraden, wat weer als gevolg had dat Saul met zijn leger in beweging kwam. En dat is ook nu weer gebeurd. Voor de tweede keer vertellen de Zifieten waar David zich bevindt. De eerste keer liep het goed af omdat plotseling de Filistijnen het land binnenvielen waardoor Saul daarheen moest. Maar wat er nu gebeurt slaat echt alles. 

Saul is op weg naar David. David bevond zich in de Steenbokrotsen. Dat was een gebergte vol met spelonken en grotten. En in één van die grotten zat David met zijn mannen. Maar dan komt het moment dat Saul zijn behoefte moet doen en precies die grot ingaat waar David met zijn mannen zitten. De schrik slaat David om het hart. Hoe het precies is gegaan is niet bekend. Misschien heeft Saul zijn mantel gebruikt om een hoekje af te schermen terwijl hij zijn behoefte moest doen. In ieder geval, de mannen van David maken hem duidelijk dat dit de kans is om Saul om het leven te brengen. God had toch gezegd dat David uiteindelijk al zijn vijanden zou overwinnen? 

Maar David doet dit niet. Het enige dat hij doet is een punt van de mantel van Saul afsnijden. Zijn mannen begrijpen er niets van. Als Saul straks weg is, dan laat David zien wat hij heeft gedaan door Saul aan te roepen en daarmee te bewijzen dat hij geen kwaad in de zin heeft. Maar waarom handelt David op deze manier? Het blijkt dat Saul dus voor David geen vijand is. David wel voor Saul, maar voor David is Saul nog steeds de gezalfde van de HEERE. En dat bepaald zijn handelen. David is er niet op uit om wraak te nemen, dat laat hij aan God over. Hij zegt zelfs tegen Saul: "De HEERE zal rechtspreken tussen u en mij." Hij geeft alles in Gods hand. 

Saul is en blijft degene die door God is gezalfd. Dat is en blijft hij voor David en iemand die door God is aangesteld, daar zal David geen oordeel over vellen, dat laat hij aan God over. Hij onderwerpt zich aan het gezag van Saul, die door God is aangesteld. Dit zegt alles over het hart van David. Hij zal de gezalfde van God nooit iets aandoen en hij zal deze gelegenheid ook niet gebruiken om zelf te komen op de plaats waarvoor God hem heeft laten zalven. Hij legt het terug in Gods hand en hij toont zijn vredelievendheid. 

Gebed: Vader, het kost mij nog wel een moeite om te handelen zoals David. Zijn vrede is zo groot en hoe hij het recht op vergelding opgeeft en aan U geeft is een voorbeeld voor mij.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu