"Toen ging David daarvandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was, en hij werd hun leider, zodat er ongeveer vierhonderd mannen bij hem waren." (1 Samuël 22:1 ven 2) 

Het valt op dat David, vanaf het moment dat hij is gaan vluchten, een vogelvrij verklaard mens is geworden. Er is geen enkele plaats meer waar het veilig is. Hij vlucht naar de koning van Gath, maar ook daar is hij niet veilig. Zodra hij daar aankomt wordt hij herkend. Blijkbaar is David ondertussen overal al een bekende geworden en dat niet alleen onder zijn eigen volk. Het volk was op zichzelf wel blij met David, maar Saul nadrukkelijk niet. Het blijkt ook wel dat Saul niet veel goeds in de zin heeft.

 

Als je bedenkt dat alle priesters in Nob het met de dood moeten bekopen omdat Achimelech David geholpen had, terwijl hij niet wist dat David op de vlucht was voor Saul, dan is wel duidelijk dat Saul niet veel genade kent voor degenen die David een warm hart toedragen. Maar ook in het buitenland gaat het mis. De dienstknechten van Achis, de koning in Gath herkennen David direct en zeggen dat ook, met als gevolg dat David heel bang wordt. Ook dan gedraagt David zich niet zoals je van een man naar Gods hart zou verwachten. Hij stelt zich aan als een waanzinnige. Angst is dus ook bij mannen en vrouwen naar Gods hart niet vreemd. 

Toch, als David dan uiteindelijk een grot heeft gevonden waar hij terecht kan, dan blijkt weer hoe David is. Het begint met zijn ouders en zijn broers. Ze horen dat David in de grot Adullam zit en ze komen naar hem toe. Wellicht waren ook zij bang geworden voor eventuele maatregelen van Saul. Maar als je dan doorleest dan blijkt dat er meer mensen zijn die zich bij David voegen. Eigenlijk zijn dat allemaal mensen waar wat mee aan de hand is. Die vinden toevlucht bij David. David stuurt deze mensen niet weg, maar hij vormt met hen zelfs een leger. 

De verschoppelingen zijn bij David welkom en hij heeft ook nog geloof in hen. Iedereen die in nood verkeerde, een schuldeiser had of verbitterd was, ze zijn welkom bij David en hij heeft met deze mensen plotseling een eigen leger.

Hier moet je gewoon eens over nadenken. Hoeveel mensen uit jouw omgeving die eigenlijk kansloos zijn, durf jij het vertrouwen te geven dat zij van betekenis kunnen zijn. Zoals David deze groep mensen accepteert en in hen geloof heeft dat ze een bestemming hebben in dit leven. Ik merk heel vaak als je mensen coached, en je ze met geloof omringt en bemoedigd, dat dit vaak de mensen zijn die heel veel gaan betekenen. Maar dan heb je er wel vertrouwen voor nodig en misschien vooral moet je soms wat overwinnen, om met de outcast van de maatschappij iets op te zetten. Maar als dat lukt, komt Gods heerlijkheid, juist in dit soort mensen, heel krachtig openbaar.

 

Gebed: Vader, ik wil mensen die geen kans krijgen, kansen geven, wil hen accepteren en geloof in hen hebben dat ze bruikbaar zijn voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu