"Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem en hij hakte zijn hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchtten zij." (1 Samuël 17:51) 

Kun je niet een wat leukere tekst bedenken dan deze, zou je kunnen afvragen. Wat een bloederig verhaal. Dat verhaal van David en Goliath met zijn slinger en die steen in zijn voorhoofd dat gaat best. De meeste kinderen maken er nog een geweldig avontuur van. Maar dacht je dat dit verhaal echt een prachtig verhaal was? Dat is het niet, echt niet. Het is eigenlijk een ongelofelijk grof verhaal. En toch geloof ik dat ook in dit stuk van het verhaal wel iets van David zichtbaar wordt als man naar Gods hart!

 

David blijft staan voor deze reus en gaat zelfs de confrontatie met hem aan. Maar wat zou er gebeurd zijn als David hetzelfde doet als wat wij met de reuzen in ons leven maar al te vaak doen? Is dit een vreemde vraag? Volgens mij niet. Als we dan al zover komen dat we de reuzen in ons leven onder ogen willen komen, dan is het maar de vraag of we dat ook echt helemaal doen. 

Wat doet David met Goliath? Hij raakt verontwaardigd, blijft staan en gaat uiteindelijk de strijd aan. En op welke manier doet hij dat? In afhankelijkheid van God, Dezelfde God Die hem leeuwen en beren liet overwinnen. En wat neemt hij mee? Niets anders dan en slinger en een paar stenen en de vraag of God daarbij mee wilde gaan. Is dat wijs? Naar menselijke maatstaven niet, maar als man naar Gods hart dus wel. Maar daar blijft het niet bij. Als je het kinderliedje zingt over David en Goliath, dan is het allemaal prachtig. De slinger ging rond, de steen vloog weg en Goliath stortte ter aarde. Alleen... daarmee was het niet klaar. Dit was niet genoeg! David moet echt afrekenen met deze reus. Hij moest niet teruglopen en genoegen nemen met een neergestorte reus, maar hij moest er echt mee afrekenen.  

Goliath was door die steen namelijk nog niet dood. Hij was erdoor ter aarde gestort, maar daarmee was de reus nog niet aan zijn einde gekomen. Daarom pakt David het zwaard van Goliath zelf en hakt zijn hoofd af. En op dat moment vluchten alle Filistijnen. Misschien is dit ons probleem wel: ergens hebben we medelijden met de reuzen die we in ons leven moeten overwinnen. Ten diepste helemaal zonder angst, of helemaal zonder je probleem is wel zo nieuw, willen we dat wel echt? Maar als je er echt mee afrekent is het ook echt klaar. Ja, dat is een leven zonder reuzen, maar dat is leven in vrijheid. Als David deze reus had laten liggen en hem niet uiteindelijk echt had gedood, dan was Goliath weer opgestaan, en was het nog erger geworden. 

Dit is wat onze Goliaths doen, dit is hoe satan het graag wil, we slaan ze wel soms even neer, maar willen we echt in de overwinning van Jezus gaan staan en deze reuzen echt uitbannen uit ons leven. Of is onze angst, zijn onze reuzen misschien wel een stukje van je identiteit geworden? En wat jouw leven ook beheerst, alleen echt ermee afrekenen brengt de overwinning. 

Gebed: Vader, in mijn leven wil ik geen enkele reus mij laten beheersen, of het nu zorgen zijn, angsten zijn, verslavingen of wat ook, in Jezus' Naam wil ik elke reus niet alleen neerslaan, maar ook totaal overwinnen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu