"Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het." (1 Samuël 16:12) 

De man naar Gods hart, die moet koning worden over Israël. God wil het niet met minder doen. God zoekt een koning naar Zijn hart. Maar wat opvalt is dat God die koning al heeft gezien onder de zonen van Isaï. Hij heeft daar een man gezien die het moet worden. En je kunt je afvragen waar een koning aan zou moeten voldoen? Zeker in die tijd was een koning niet alleen de man die het land regeerde, maar hij was ook de man die de strijd voerde, strategisch inzicht had en een man die ook werkelijk een man was en zijn mannetje kon staan.

 

Samuël moet daarom naar Isaï toe om een koning te zalven. Maar dat is eigenlijk niet eens mogelijk, want hoe zou Saul reageren op deze actie van Samuël? Toch staat Gods plan vast, het kan geen uitstel meer lijden. Niet dat Saul al aan het eind van zijn regeerperiode is gekomen, maar de koning naar Gods hart is een man die de komende tijd zich mag klaarmaken om het koningschap op zich te gaan nemen. Samuël mag eigenlijk met een list naar Isaï toe, hij moet daar een offer gaan brengen, zodat het niet opvalt wat werkelijk zijn doel is. 

Op het moment dat Samuël de stad binnenkomt, komen gelijk de oudsten van de stad naar hem toe om te vragen of zijn komst met vrede is. Blijkbaar was dat niet altijd zo vanzelfsprekend. Maar dan komt hij in het huis van Isaï. En hoewel hij voor een offer komt, laat hij elk van de zonen van Isaï aan zich voorbijtrekken. Wellicht heeft Samuël gezegd wat de bedoeling was. En uiteindelijk kijkt Samuël naar de beste karaktertrekken voor een koning. Hij kijkt naar hun lengte en hun postuur, hij kijkt naar hun voorkomen. Wat hij wel doet is luisteren naar Gods stem en dan is het opmerkelijk dat niemand van deze stoere kerels een man naar Gods hart is. Uiteindelijk vraagt Samuël dan maar of dit alle zoons zijn. En werkelijk, dan blijkt de jongste nog bij de schapen te zijn. Blijkbaar telde hij niet echt mee. Was David wellicht een zoon uit een andere relatie? We weten het niet. Maar God zegt dat Hij het hart aan ziet en niet wat voor ogen is. 

En dan komt David binnen. De jongste, knappe jongen, rossig en mooie ogen, maar hij komt helemaal niet over als een kerel. Je krijgt het gevoel van: moet dit een koning worden. Maar voor God maakt het niet uit wat zijn uiterlijk is, God kent het hart van David. Dat is de vraag als het gaat over koningschap, ook in Gods Koninkrijk: Hoe is je hart ten opzichte van God. Komt jouw hart overeen met het hart van God. Als dat er niet is, dan ben je niet geschikt voor een belangrijke post in Gods plan. Dat gold voor de koning van Israël, maar dat geldt ook voor ons nu. Ons hart moet afgestemd zijn op God, dan komt je plaats vanzelf, als ben je rood, schuchter, verlegen of introvert, God kijkt hoe je hart is, dat maakt jou geschikt. 

Gebed: Vader, U kijkt naar mijn hart, ik verlang om echt afgestemd te zijn op U, al is het soms zo moeilijk. Vorm mij hierin om een man als David te mogen zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu