"Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is." (Mattheüs 25:41) 

Er zijn van die onderwerpen waar we eigenlijk niet over mogen praten. Ooit had ik het lef om in een tweet op Twitter het woord 'hel' te noemen. Het commentaar was niet van de lucht, ik zou zelfs daarmee ongelovigen vooroordelen. Het lastige is dat niet ik, maar Gods Woord heel duidelijk zegt dat de hel een realiteit is. En Jezus zegt zelfs dat degenen die niet geloven al veroordeeld zijn. Toch ben ik mij heel bewust dat je de hel niet als een dreigmiddel moet gaan gebruiken. Het is nergens voor nodig om te roepen: "Als je niet gelooft ga je naar de hel." De opmerking op zichzelf kan nog wel kloppen, maar hiermee win je echt geen mensen voor de eeuwigheid. De liefde van Jezus is veel sterker dan de angst voor de hel. Maar wat moeten we er dan mee?

 

Het is in de eerste plaats nodig dat we beseffen waar de hel voor dient. De hel wordt op verschillende manieren in de Bijbel beschreven. Het gaat over een plaats van vuur, een plaats van pijniging en vooral een plaats waar God niet is. De afwezigheid van God is het meest verschrikkelijke van de hel. Dat wij leven en dat het leven leefbaar is, heeft vooral te maken met het feit dat God op deze wereld betrokken is. De hel is ook geen keus geweest van God. Het was en is Gods verlangen dat ieder mens de liefde van Jezus in zijn leven zou toelaten. 

Iets anders daarbij is ook nog dat de hel in de eerste plaats niet voor mensen is bedoeld. God heeft de hel niet gemaakt om mensen in te werpen, maar het is de plaats die bereidt is voor de duivel en zijn demonen. Begin eens om dat te beseffen. Waarom maakte God de hel? Om straks een de eeuwigheid nooit geen last meer te kunnen hebben van satan en zijn demonen. Die worden straks in de hel gegooid en de put wordt verzegeld en afgesloten. Op dit moment is de hel dan ook nog leeg. Daar verblijft nog niemand. Satan is daar nog niet in terecht gekomen met zijn demonen. 

Zijn we daarmee dan klaar? Nee, we zijn niet klaar. De hel is ook voor mensen een realiteit, maar alleen voor de mensen die de keus hebben gemaakt om Jezus af te wijzen en daarmee onderdeel te zijn en te blijven van het koninkrijk van de duisternis. Maar de uitnodiging om de liefde van Jezus toe te laten blijft klinken. Niemand hoeft uiteindelijk de duivel en zijn demonen te vergezellen in de hel, want de liefde van Jezus is zo groot dat Hij Zichzelf gaf om ons rechtvaardig te maken door het geloof in Hem en de rechtvaardigen zullen gaan in het eeuwige leven! Dat is Gods Woord. Uiteindelijk komt er een afrekening, maar die komt er na heel lang smeken van God om vooral te geloven in Jezus als het ultieme offer van God waarmee elke onrechtvaardige uiteindelijk rechtvaardig kan worden. En wie kan, nadat God Zijn Zoon tot in de dood gaf, nog zeggen dat God uiteindelijk dan geen recht zou hebben om degenen die niets met Jezus van doen willen hebben, met satan en zijn demonen meestuurt.  

Gebed: Vader, ik wil alleen maar vertellen van Uw liefde, zodat niemand een eeuwige prooi van satan zal zijn als hij eeuwig gepijnigd zal worden. Ik dank U dat U satan straks eeuwig opsluit op de plaats die hem toekomt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu