"Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is." (Mattheüs 25:41) 

Er zijn van die onderwerpen waar we eigenlijk niet over mogen praten. Ooit had ik het lef om in een tweet op Twitter het woord 'hel' te noemen. Het commentaar was niet van de lucht, ik zou zelfs daarmee ongelovigen vooroordelen. Het lastige is dat niet ik, maar Gods Woord heel duidelijk zegt dat de hel een realiteit is. En Jezus zegt zelfs dat degenen die niet geloven al veroordeeld zijn. Toch ben ik mij heel bewust dat je de hel niet als een dreigmiddel moet gaan gebruiken. Het is nergens voor nodig om te roepen: "Als je niet gelooft ga je naar de hel." De opmerking op zichzelf kan nog wel kloppen, maar hiermee win je echt geen mensen voor de eeuwigheid. De liefde van Jezus is veel sterker dan de angst voor de hel. Maar wat moeten we er dan mee?

 

Het is in de eerste plaats nodig dat we beseffen waar de hel voor dient. De hel wordt op verschillende manieren in de Bijbel beschreven. Het gaat over een plaats van vuur, een plaats van pijniging en vooral een plaats waar God niet is. De afwezigheid van God is het meest verschrikkelijke van de hel. Dat wij leven en dat het leven leefbaar is, heeft vooral te maken met het feit dat God op deze wereld betrokken is. De hel is ook geen keus geweest van God. Het was en is Gods verlangen dat ieder mens de liefde van Jezus in zijn leven zou toelaten. 

Iets anders daarbij is ook nog dat de hel in de eerste plaats niet voor mensen is bedoeld. God heeft de hel niet gemaakt om mensen in te werpen, maar het is de plaats die bereidt is voor de duivel en zijn demonen. Begin eens om dat te beseffen. Waarom maakte God de hel? Om straks een de eeuwigheid nooit geen last meer te kunnen hebben van satan en zijn demonen. Die worden straks in de hel gegooid en de put wordt verzegeld en afgesloten. Op dit moment is de hel dan ook nog leeg. Daar verblijft nog niemand. Satan is daar nog niet in terecht gekomen met zijn demonen. 

Zijn we daarmee dan klaar? Nee, we zijn niet klaar. De hel is ook voor mensen een realiteit, maar alleen voor de mensen die de keus hebben gemaakt om Jezus af te wijzen en daarmee onderdeel te zijn en te blijven van het koninkrijk van de duisternis. Maar de uitnodiging om de liefde van Jezus toe te laten blijft klinken. Niemand hoeft uiteindelijk de duivel en zijn demonen te vergezellen in de hel, want de liefde van Jezus is zo groot dat Hij Zichzelf gaf om ons rechtvaardig te maken door het geloof in Hem en de rechtvaardigen zullen gaan in het eeuwige leven! Dat is Gods Woord. Uiteindelijk komt er een afrekening, maar die komt er na heel lang smeken van God om vooral te geloven in Jezus als het ultieme offer van God waarmee elke onrechtvaardige uiteindelijk rechtvaardig kan worden. En wie kan, nadat God Zijn Zoon tot in de dood gaf, nog zeggen dat God uiteindelijk dan geen recht zou hebben om degenen die niets met Jezus van doen willen hebben, met satan en zijn demonen meestuurt.  

Gebed: Vader, ik wil alleen maar vertellen van Uw liefde, zodat niemand een eeuwige prooi van satan zal zijn als hij eeuwig gepijnigd zal worden. Ik dank U dat U satan straks eeuwig opsluit op de plaats die hem toekomt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu