De Naam van Jezus geneest

Thema: Ik spreek Jezus

“Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!” (Handelingen 3:6 – HSV)

“Maar Petrus zei: ‘Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’” (Handelingen 3:6 – NBV21)

Als ik nu aan je vraag: “Wat geloof jij dat er in de Naam van Jezus mogelijk is”? Wat zou jij dan antwoorden? En pas op wat je zegt, want je antwoord moet overeenkomen met je geloof. Het zou kunnen zijn dat je zegt: “Theo, ik geloof dat alles kan in de Naam van Jezus”. Dat kan helemaal oprecht zijn, maar dat kan ook een wenselijk antwoord zijn omdat dit nu eenmaal zo hoort. En waarom ik hier zo nadrukkelijk naar vraag? Al snel in het boek Handelingen komen we een verhaal tegen, waarbij ik altijd weer denk: ‘stel dat het mij had overkomen’. Het gaat om het verhaal van de verlamde man bij de Schonepoort in Jeruzalem.

Het is opmerkelijk dat de man om wie het gaat daar elke dag heeft gezeten, terwijl Jezus ongetwijfeld menigmaal door deze poort de stad is binnengegaan. Nooit heeft Jezus hem genezen. Ook Jezus genas dus echt niet iedereen. Na alle consternatie van de afgelopen dagen komen Petrus en Johannes via die poort de stad binnen en zien die man daar zitten. Het enige dat deze man verlangt is een aalmoes. Meer verlangde hij niet. Als je aan hem gevraagd zou hebben wat er mogelijk is in de Naam van Jezus, had hij misschien helemaal geen geloof gehad voor een wonder. Nergens lijkt uit op te maken dat er bij hem geloof was. Dat is het tweede dat opvalt. Het eerste was dat Jezus ook niet iedereen genas en het tweede is dat geloof geen voorwaarde is voor een wonder.

Ik zou je eens willen uitdagen om niet te kijken naar die verlamde man, maar naar Petrus en Johannes. Verplaats jij je eens in hun situatie. Petrus spreekt straks namelijk opnieuw de Naam van Jezus uit. Wat zou jij in die situatie doen? Ik kom nu al aardig wat jaren op Opwekking en lange tijd hebben wij in de buurt van de doventolken gezeten. En bidden voor doofheid, dat durf ik nog wel. Gebeurt er niets, dan is het lastig, maar dan is het zo. De laatste paar jaar zijn we aan de andere kant van het middenvak gaan zitten, naast het rolstoelvak. Altijd als ik daar ga zitten gaat het verhaal van Petrus en Johannes met die verlamde man door mijn hoofd. Je mag best weten dat ik echt heel veel bewondering heb voor het geloof van Petrus en Johannes. Want als er niets gebeurt terwijl jij iemand bij zijn handen pakt op laat opstaan, wordt het heel lastig.

Geloof jij dat de Naam van Jezus zoveel kracht heeft dat een verlamde zal opstaan uit zijn rolstoel? Geloof jij dat? Wat doe jij dan bij de eerste de beste rolstoel die voorbijkomt? Voel je aan dat geloven nog niet zo eenvoudig is als het ook een vervolg moet krijgen? Petrus en Johannes kijken die man aan en zeggen: “Zilver en goud hebben we niet, maar wat we hebben dat geven we je: In de Naam van Jezus sta op en ga lopen”.

Even een paar overeenkomsten: Iemand die in die tijd verlamd was, was dat zijn leven lang. Dat is nu niet anders. Iemand in een rolstoel vastpakken en op zijn benen zetten was niet bepaald iets dat iedereen deed. Ook dat is nu niet anders. Jezus was niet fysiek aanwezig, maar was in de hemel. Ook nu is dat niet anders. De Heilige Geest is uitgestort over de gelovige, toen en nu. Kortom, onze situatie is niet anders dan die van Petrus en Johannes. Voel je aan hoe ingewikkeld de Naam van Jezus ineens is geworden? Ik heb met heel veel zieken in mijn leven gebeden, maar ik heb nog nooit iemand in een rolstoel beetgepakt en op zijn voeten gezet in de Naam van Jezus. Toch is precies dat wat Petrus en Johannes doen.

In de Naam van Jezus laten ze deze man opstaan. Die uitspraak is gelijk aan bijvoorbeeld onze uitspraak: ‘In de Naam der wet’. Als een politieagent je op die manier gebied iets te doen, dan doet hij dat nooit op eigen gezag, maar op gezag van de wet die hij uitvoert. Dat doen Petrus en Johannes ook. Ze spreken niet in hun eigen naam. Ze doen het op gezag van Jezus Zelf. Op die manier doen zij dezelfde dingen die Jezus deed, maar nooit in hun kracht, maar in die van Jezus. Die genezende kracht zit er in dat gezag van Jezus. De Naam van Jezus heeft plaatsvervangend gezag in onze tijd waarin Jezus niet fysiek aanwezig is.

Ik weet niet hoeveel ervaring jij hebt met genezing. Mijn ervaring is dat als er een wonder gebeurt, ik weet, omdat ik het weet dat ik het weet dat het gaat gebeuren. Zeker in grote dingen. Ik heb wonderen zien gebeuren waar ik het niet wist, maar waar ik wel bad, maar bij grote wonderen heb ik er op die momenten altijd geloof voor. Dat heeft te maken met de gave van geloof. In die zin vind ik de situatie van Petrus en Johannes niet ingewikkeld. Ik geloof dat zij echt wisten dat er kracht was om te genezen, zoals ook Jezus dat wist op die momenten dat Hij iets deed. De vraag is of jij gelooft dat God zoveel kracht heeft gelegd in de Naam van Jezus, dat als Hij je de gave van geloof geeft en dat jij weet omdat je weet dat je het weet, je ook daadwerkelijk namens Jezus durft op te treden?

In de Naam van Jezus is absoluut genezende kracht op het moment dat God Die kracht schenkt. Het is ook niet vanzelfsprekend in elke situatie. In dit verhaal gaat het niet om het wonder, maar om de gemeente die begint te groeien. Wellicht dat daarom er behoorlijk wat informatie ontbreekt over wat er door Petrus en Johannes is heengegaan. Je leest nergens dat zij onverstandig van alles willekeurig gingen doen in de Naam van Jezus. Daar moet onderscheidingsgave geweest zijn waardoor ze reageerden op die man. Niets doen zal zeker zorgen voor minder wonderen, altijd verlangen naar een wonder zal ons ook blijven confronteren met de wonderen die niet gebeuren omdat we nog steeds in een gebroken wereld leven, maar in de Naam van Jezus is kracht genoeg om door jou heen te werken en te genezen op die momenten dat God dat wil.

Gebed: Heer, wonderen blijven voor ons ongrijpbaar, maar voor U zo duidelijk als wat. Ik zal mij keer op keer uitstrekken naar Uw macht en luisteren naar Uw stem, zodat U kunt werken ook in onze tijd.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu