De Naam van Jezus vergeeft

Thema: Ik spreek Jezus

“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” (Handelingen 2:38 – HSV)

“Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.” (Handelingen 2:38 – NBV21)

Vorige week, net na Pinksteren schreef ik tussen de studie over het Bijbelboek Nahum door, iets wat al langer op mijn hart lag: Mijn verlangen naar een kerk die altijd in de kracht van de Geest zal staan en de Naam van Jezus zal uitspreken over elke situatie. In eerste instantie dacht ik gewoon één keer hier wat over te schrijven, maar ondertussen hebben we het Bijbelboek Nahum afgerond en vroeg ik mij af wat een volgende serie zou moeten worden. Als er iets is blijven hangen is dat het lied ‘Ik spreek Jezus’. Wat geloof jij welke kracht er zit in de Naam van Jezus? Is het gewoon zo dat we alleen die Naam maar hoeven uit te spreken? In het Oude Testament lag er kracht in de naam van de HEER, maar hoe zit dat dan in het Nieuwe Testament met de Naam van Jezus? Dat zijn wel wat overdenkingen waard, zeker als je even begint te zoeken op de term ‘Naam van Jezus’ of ‘Naam van de Here Jezus’.

Welke kracht zit er in de Naam van Jezus? Natuurlijk heeft het te maken welke verwachting en welk geloof je hebt in de Naam van Jezus. Zonder verwachting en geloof zal er niet veel gebeuren, maar met geloof is er wel heel veel mogelijk. Laten we de komende tijd maar gewoon eens even kijken waar we deze term tegenkomen en wat er dan gebeurt. En laten we dat vooral heel praktisch bekijken. Dat zorgt ook weer voor een beetje balans na de vorige serie die voor sommige lezers echt wel wat pittig was.

De eerste keer dat het over de Naam van Jezus gaat en waar het over de kracht gaat die deze Naam in Zich heeft is in Handelingen 2. Er komt daar eigenlijk een paralleltekst voor in dat hoofdstuk. Als de apostelen net vervuld zijn met de Heilige Geest worden ze beschuldigd van dronkenschap, waarna Petrus opstaat en vertelt wat er nu echt gebeurt. Het gaat over de profetie van Joël die in vervulling gaat. De Geest zal uitgestort worden op alle mensen en kinderen zullen profeteren, jongeren zullen visioenen zien en ouderen zullen dromen dromen. Maar daar stopt die profetie niet mee. Dat loopt nog door als Joël heeft geprofeteerd over de oordeelsdag en dan afsluit met de profetie dat iedereen in die tijd die de Naam van de Heer zal aanroepen zalig zal worden. Vanuit de profetie van Joël staat hier nog niet de Naam van Jezus, maar alleen nog de Naam van de Heer. Dat wordt compleet als je doorleest.

Als Petrus deze profetie aanhaalt om uit te leggen wat er echt gaande is op de Pinksterdag en vervolgens een stevige preek houdt over het feit dat Jezus is gekruisigd, maar ook is opgestaan en dat Hij het oordeel zal uitvoeren, dan roepen ze het uit: “Wat moeten wij doen?” Het besef van dat aankomende oordeel laat hen dit uitroepen. Op dat moment trekt Petrus hier een parallel met de eerdere tekst uit Handelingen 2, als hij nu zegt: “Bekeer je en laat je dopen en de Naam van Jezus en je zult vergeving van zonden ontvangen en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” Wat hij dus al eerder zei over het aanroepen van de Naam van de Heer, herhaalt hij hier in bekering en doop in de Naam van Jezus. Het eerste wat de apostelen je dus laten zien over de kracht van de Naam van Jezus.

De kracht die in de Naam van Jezus ligt is deze: Iedereen die beseft dat als God met het oordeel komt dat het dan niet goed afloopt, laat die de Naam van Jezus aanroepen. Op dat moment ontvang je vergeving en is het oordeel er niet meer. Dat aanroepen heeft te maken met je geloofskeus, dat blijkt wel verderop in het hoofdstuk. Het is dus niet alleen roepen, het is ook bekering en geloof. Dat is de uitwerking van dat ‘aanroepen’ aan het begin van het hoofdstuk. Er ligt zoveel kracht in de Naam van Jezus dat het je vrijmaakt van Gods oordeel. Je ontvangt vergeving door Zijn Naam. Definitieve en complete vergeving in Zijn Naam. Als jij dus met iemand spreekt over de Naam van Jezus en hij gelooft het, dan mag je de Naam van Jezus over zijn leven uitspreken en daarmee de vergeving uitspreken over het leven van die ander. Ik spreek Jezus als vergeving over je leven uit.

Gebed: Jezus, Uw Naam is de Naam boven elke naam en waarborgt echte vergeving en daar dank en prijs ik U voor.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu