Ik spreek Jezus - I speak Jesus

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Johannes 16:33 – HSV)

“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’” (Johannes 16:33 – NBV21)

Ik wil deze keer iets met je delen wat ik al lange tijd op mijn hart heb. Zeker nu net na Pinksteren is dat wellicht een goed moment. Ik wil je ook uitdagen om mee te denken en reageer ook gerust. Misschien was jij, net als ik, afgelopen dagen op de Pinksterconferentie. Dat betekent dat je vandaag weer terug bent op aarde, tenminste zo voelt dat bij mij wel altijd weer. Het is misschien bijna wel het nadeel van een conferentie waar je zo geraakt wordt: De dagen erna voel je soms allerlei emoties omdat je gewoon weer in die weerbarstige wereld van elke dag staat. Iets anders dat de Pinksterconferentie eigenlijk altijd met mij doet is het geloof in de kerk en de hoop voor de kerk aanwakkeren.

Ik wil je eerst een vraag stellen: Wil jij eens beschrijven wat jouw droom is voor de kerk in Nederland? En de tweede vraag die ik je wil stellen is de vraag of jij ook daadwerkelijk hoop hebt voor de kerk? Ik vraag je dus niet wat er allemaal niet goed gaat en ook niet om een beschrijving hoe je de huidige stand van zaken bekijkt, maar ik vraag je hoe het gesteld is met jouw hoop en geloof voor de kerk in Nederland. Ik ben namelijk van één ding meer dan overtuigd: Als dat waar we op een Pinksterconferentie (of andere momenten dat jij echt geraakt bent door wat God in ons land doet) volmondig ‘amen’ op zeggen, in praktijk zouden brengen met elkaar, wat zou dat voor de kerk betekenen? Nu moet je niet te snel zeggen: “God moet het zegenen en God moet de kerk nog wel willen”. Daar heb je in zekere zin echt gelijk in, maar mijn ervaring is dat dit soort opmerkingen je passie en je verlangen voor de kerk altijd weer uitblussen en ervoor zorgen dat de moed weer in je schoenen zakt.

Als er één ding duidelijk is, is het dat Jezus tegen Zijn gelovigen zegt dat je in de wereld verdrukking zult hebben. Dat is zo en dat zal zo zijn. Die verdrukking is erg breed in te vullen, dat is namelijk ook de ontmoediging die we als kerk soms ervaren. Jezus zegt er namelijk wel iets bij. Hij zegt: Maar hebt goede moed, want Ik heb de wereld overwonnen. Met andere woorden: Er zal tegenstand zijn, maar die mag jou nooit vleugellam maken, maar dat moet er voor zorgen dat jij beseft dat jij deelt in de overwinning van Jezus op deze wereld en dat jij daarom mede een overwinnaar bent.

De kerk is door Jezus Zelf in staat gesteld om dezelfde dingen te doen als Jezus (Johannes 14:12). Ik merkte zelf opnieuw op de Pinksterconferentie dat, toen tijdens de zondagavonddienst de ruimte kwam dat iedereen ook met zieken mocht bidden, dat ik mij bijna los voelde schieten. De omgeving was zo veilig om het daar gewoon te doen op de manier die dan goed is. Degenen die mij kennen weten wat voor geloof ik heb voor de kracht van gebed maar ook hoe ik kan opgaan in aanbidding, zeker ook op zo’n plaats. Het zijn maar twee voorbeelden en ik kan er nog wel meer noemen. Je kunt dan zeggen: Heerlijk om zo opgebouwd te worden. Maar als dit alleen op die momenten gebeurt en het geen uitwerking krijgt in het leven daarna, dan gebeuren er twee dingen. In de eerste plaats is dat net zo egoïstisch als dat je op zondag naar de kerk gaat voor een goeie preek, zodat jij een goed gevoel hebt. En het tweede, dat misschien nog wel erger is, maken we daarmee te kerk vleugellam.

Als jij echt droomt van de kerk van Jezus, als jij echt verlangt naar een kerk die opnieuw zeggingskracht krijgt, dan zul je door die barrières heen moeten breken die jou tegenhouden om gewoon door te gaan waar je met Pinksteren volmondig ‘amen’ op zei. En geloof mij, ik zeg dit niet eenvoudig, want ik worstel hier zelf ook net zo goed mee. De enige manier is dat we aan de ene kant intens blijven wandelen en leven met Jezus, maar de andere kant is ook dat we elkaar blijven aansporen, aanvuren om dat te doen wat Jezus deed. Strek je uit naar leven veranderende momenten in de leven van mensen die op je pad komen, strek je uit naar wonderen en tekenen, strek je uit naar een kerk die het verschil maakt en die kerk dat ben jij! Aanbidt God met alles wat je in je hebt en blijf dat doen, ook als de muziek nu weer is verstomd. Maak die keus om echt zo te leven. Kies om gewoon te bidden met je collega die het moeilijk heeft, kies om over die tobberd op straat de Naam van Jezus uit te spreken. Laat het niet bij alleen een mooi shirt met de tekst “I speak Jesus”, maar doe is. Ik geloof dat als we zo leven, dat er hoop is voor de kerk in Nederland. De keus is aan jou! Niet als een activiteit of een actie, maar als een levenshouding waarin al deze dingen gewoon normaal zijn in je wandel met Jezus.

Gebed: Heer, ik spreek Uw Naam opnieuw uit over de kerk in Nederland, ik proclameer dat Uw Naam sterker is dan elke tegenstand en dan elk ongeloof. Ik wijd mij opnieuw toe aan U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu