Verborgen in God

Thema: Kolossenzen

“Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.” (Kolossenzen 3:3 – HSV)

“U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.”(Kolossenzen 3:3 – NBV21)

Wat is eigenlijk je leven? Die vraag is eigenlijk wel heel erg lastig, zeker als je probeert met alles wat je hebt, je vast te houden aan dit leven. Nu hoop ik natuurlijk dat je gelijk zegt: “Theo, natuurlijk doe ik dat niet, want ik leef niet voor dit leven hier op aarde”. Toch, even eerlijk, denk ik dat we er allemaal vaak genoeg last van hebben dat we toch wel erg gehecht zijn aan ons leven op aarde. Natuurlijk zijn er momenten van verlangen, maar met alles om ons heen aan vrienden, familie en noem maar op, is het vaak genoeg ook echt goed op aarde. Toch kan juist dat het soms heel erg lastig maken.

Als we gewoon even om ons heen kijken, naar mensen die niets met God hebben, dan merk je daar vaak nog een veel sterker verlangen om het leven vast te houden. Steeds vaker hoor je dan dat als dat niet meer lukt, dat ze dan het leven niet langer meer willen. En eerlijk gezegd begrijp ik vanuit dat perspectief echt wel dat een verzoek om euthanasie een optie is, als er niets anders is dan je leven hier. Wat je hierbij ziet is dat het dan gaat om het leven zoals wij op aarde het leven ervaren, maar de vraag is of dat leven het echte leven is. Als dat echt zo is, dan is het eigenlijk gewoon een heleboel getob. Alles wat we in ons leven meemaken valt maar al te vaak tegen. De vraag is dan of ons leven die paar jaar hier op aarde is. Dat kan misschien, als het meezit een jaar of tachtig zijn, maar wat stelt dat uiteindelijk voor? Het is zo voorbij en als je daar dan voor leeft, is het wel teleurstellend.

Paulus laat je vandaag nog een andere kant zien, die er echt toe doet. Een kant die het leven het echt waard maakt. Doordat je je richt op wat boven is, je dus richt op het Hoofd, op Jezus, dan gebeurt er nog iets anders. Aan de ene kant sterf je dan aan jezelf. Het leven, wat alleen het leven hier op aarde is, dat laat je dan los. Dat is eigenlijk het sterven aan jezelf. Tegelijk zorgt dat als je op die manier sterft, je ook sterft met Jezus, maar ook met Hem opstaat. Eigenlijk zit er bij Jezus, tussen Zijn sterven en opstaan nog iets tussen. In de woorden van Paulus: U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Als Jezus, Die ons leven is, dan straks komt, zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid, zit nog een geheim.

Wat Paulus bedoelt is dit: Toen Jezus aan het kruis stierf, bad Hij op het laatst nog: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. Jezus legt Zijn leven af, maar geeft dat in bewaring van God Zelf. God beschermt, ondanks Zijn sterven, wel het leven van Jezus, Die Zelf het leven is. Op die manier draait het ook in jouw leven niet om jouw leven, want dat is gestorven, op het moment dat je Jezus begon te geloven. Tegelijk is je eeuwig leven al lang verborgen in God, door Christus. Je leven is dus niet het hier en nu, je echte leven ligt verborgen in God.

Toen Jezus in het graf lag, was Zijn leven niet voorbij, want dat leven was eeuwig, net zoals jouw leven eeuwig is. Alleen lichamelijk stierf Hij om de dood te overwinnen, maar Zijn leven was verborgen in God en op het moment dat Hij opstond, gaf God Zijn leven weer terug. Dat is voor jou niet anders. Wat is het ergste dat je zou kunnen overkomen? Dat je sterft, maar tegelijk is je leven verborgen in God. Dat je leven verdwijnt niet, dat is eeuwig. En als Jezus straks terugkomt, zal ook jij in heerlijkheid met Hem zijn. Weet je, dit geeft een heel ander perspectief op het leven. Jouw leven is eeuwig en het beste komt nog. Als je hier teleurstellingen meemaakt, dan is de waarheid nog steeds, dat je echte leven, niet het aardse bestaan is, maar je leven in God. Dat is niet voor straks, dat is nu al zo.

De dingen zoeken die boven zijn heeft ook te maken dat je nu al het leven leeft dat met Christus verborgen is in God. Dat is een hemels leven dat van een andere orde is, maar dat nu al is begonnen, omdat jij niet meer leeft, want je bent met Christus gestorven. En in de opstanding van Jezus, de eerste verschijning van Jezus in heerlijkheid, beginnen wij ook al in Zijn heerlijkheid ons te bewegen, tot Hij nogmaals komt, in volle heerlijkheid en wij dan ook in volmaakte heerlijkheid met Hem zullen leven. Een leven dat nu begint en uitloopt in volmaakte en eeuwige heerlijkheid.

Gebed: Heer, wat een zegen, wat een wonder en hoe groot is het dat mijn leven verborgen is in U. Wat er ook gebeurt, mijn leven is voor eeuwig veilig!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu