Verlies je niet in de schaduwen

Thema: Kolossenzen

“Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.” (Kolossenzen 2:17 – HSV)

“Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is van Christus.” (Kolossenzen 2:17 – NBV21)

Als je een klein beetje begint te begrijpen wat de achtergrond is van opmerkingen die Paulus maakt, dan moet je wel tot de conclusie komen dat er dwaalleraren in Kolosse zijn geweest die er echt een gigantische puinhoop van hebben proberen te maken. Tegelijk, als je het goed analyseert, merk je dat die dwaalleer van die tijd helemaal nog niet weg is. Het is ook wel een beetje lastig om echt heel erg precies te zeggen wat er nu wel en niet speelde. Het zou ook zomaar kunnen dat je zelf een beetje weerstand kunt krijgen tegen de opmerkingen van Paulus, omdat ook voor ons sommige tradities echt heel erg belangrijk zijn geworden. Tradities die boven het Woord komen te staan, zijn misschien wel de lastigste thema’s in de kerk om te bespreken.

Als je goed leest merk je dat Paulus vanaf vers 16 begint om een paar punten op te sommen waar de dwaalleraren mee bezig waren. Er speelde van alles rond de spijswetten, de feestdagen en de sabbat. Daarnaast speelde er ook iets met engelenverering, die een soort tussenpersonen waren om tot God te naderen en een soort nederigheid die heel anders is dan de nederigheid als de vrucht van de Geest. Bij die laatste dingen is het eigenlijk heel erg duidelijk dat dit menselijke bepalingen zijn, of zelf nog erger, afgoderij. Bij die eerste dingen is dat helemaal nog niet zo duidelijk. De zin die dan volgt is wel even lastig om te begrijpen. Wat bedoelt Paulus dan met de schaduw van de toekomende dingen?

Als je naar de eerste paar woorden kijkt, gaat dat duidelijk om de wetgeving van het Oude Testament. Daarover mag niemand je veroordelen. Dus als jij als heidenen vlees eet wat een Israëliet niet mocht eten, dan mag je daar niet over veroordeeld worden. Je kunt dus ook als christen niet zeggen: “Je mag geen varkensvlees eten, omdat God dit heeft verboden”. Maar ook de manier van het houden van feestdagen zoals die golden in het Oude Testament, daar zit geen enkele verplichting aan. Ik merk dat het in sommige kringen een vorm begint te worden om de feesten van het Oude Testament te vieren. Even los van de vraag of dit nu alleen gold voor Israël of voor iedereen, maar Paulus duidelijk dat je hierover nooit een oordeel over elkaar mag hebben als iemand die niet doet. Het zijn allemaal schaduwen van de toekomende dingen.

De vraag is wat dat dan zijn? De verwarring ontstaat omdat Paulus lijkt te spreken in de toekomst. De spijswetten, feesten en de sabbat wijzen dan op iets in de toekomst. Dat bedoelt hij niet te zeggen. De uitspraak ‘schaduw van de toekomende dingen’ is een uitspraak vanuit het Oude Testament. Het gaat niet om dingen die nog zullen komen, maar het is dezelfde uitspraak als dat wij nu zeggen dat de offerdienst van het Oude Testament een afschaduwing is van Christus. Die toekomende dingen liggen dus niet in de toekomt, maar zijn al vervuld in Christus, alleen is de uitspraak zo gebleven zoals deze was in het spraakgebruik van toen.

Het draait niet om wat men onder de oude bedeling, de schaduw van de toekomende dingen noemt, het gaat om het Lichaam van Christus. Wat dus eerst een afspiegeling was van wat nog zou komen, is nu al gekomen en wat gekomen is, is het Lichaam van Christus. Daar moet het nu om draaien omdat de schaduwen niet meer nodig zijn, omdat het licht is gekomen. Die schaduw is wel een afbeelding van wat de persoon is, maar het is niet de persoon die het is. Christus is de Persoon en voordat Hij kwam kon je alleen de schaduw van Jezus zien, maar dat is nu niet meer. Daarmee is ook gelijk duidelijk dat die schaduwtekenen niet meer van belang zijn. De spijswetten en de manier van feestvieren, wat allemaal verwees naar Jezus, dat is niet meer nodig. Waarom zou je je verdiepen in de schaduw, terwijl de echte Persoon er is? Dat zou toch de omgekeerde wereld zijn. Je bent toch ook niet blij met iemands schaduw, terwijl de persoon van wie die schaduw is, naast je staat?

Dan merk je wel dat wij er soms ook nog heel veel dingen bij kunnen halen, wat echt zou moeten, terwijl als je het goed bekijkt, je tot de conclusie moet komen dat dit niet is wat het Lichaam leert door het Hoofd. Verbonden met het Hoofd, zal het hele Lichaam uiteindelijk echt leven, zonder nog schaduwen nodig te hebben. Groei niet vanuit de schaduw, maar vanuit Jezus Zelf. Laat je niet afleiden of misleiden, laat het Hoofd bepalend zijn en niet de tijdelijke hulpmiddelen die er waren tot Jezus kwam. En misschien zet dat de sabbat dan dus ook in een ander licht. Sabbat is het symbool van rust, terwijl uiteindelijk Jezus je rustpunt moet zijn. Welke doorwerking heeft dat op de rustdag? Niet dat we geen rustdag meer nodig hebben, maar het karakter verandert omdat je juist je rust vanuit Jezus ontvangt.

Gebed: Heer, dank U dat er tekenen zijn geweest die iets van U lieten zien, het geeft ons nu nog steeds bepaalde inzichten, maar het is niet meer de maat, omdat U er nu Zelf bent, U bent ons Hoofd en wij Uw Lichaam.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu