De gemeente en het Hoofd

Thema: Kolossenzen

“En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.” (Kolossenzen 1:18 – HSV)

“Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn.” (Kolossenzen 1:18 – NBV21)

Soms loop je tegen de discussie aan of de gemeente, nu wel echt een Bijbels begrip is. Soms hoor je mensen zeggen dat ze de kerk als gemeente niet nodig hebben, of dat ze kerk in zichzelf zijn. En af en toe, gewoon even eerlijk, zou je misschien ook wel eens willen dat die gemeente er niet hoefde te zijn. Omdat het in de gemeente ook niet altijd een hemel op aarde is. En zeker, ook dat gevoel is mij soms even niet vreemd. Als je jaren lang in de kerk werkt, dan loop je soms ook tegen teleurstellingen aan, waardoor je soms even klaar kunt zijn met de gemeente. Alleen blijft de vraag natuurlijk liggen of dat wel een optie is.

De gemeente, heb je eigenlijk een keus en zou je een keus willen hebben? Wat is eigenlijk de gemeente? Je zou het heel breed kunnen trekken en zeggen dat de gemeente de verzameling van gelovigen in deze wereld is. Dat is een makkelijke optie, omdat je dan dus niet plaatselijk verbonden hoeft te zijn omdat het om het grotere geheel gaat. En waarom is de gemeente dan toch belangrijk? Omdat Paulus ons heel duidelijk maakt dat Jezus het Hoofd van de gemeente is. En hoe zou je daarmee om moeten gaan als de plaatselijke gemeente geen rol van betekenis speelt in je leven? Dan is de gemeente als het wereldwijde lichaam van Christus een erg werkbare oplossing.

Als Paulus het over de gemeente heeft, dan schrijft hij niet aan de wereldwijde kerk, maar schrijft hij telkens aan een plaatselijke kerk. Het woord dat hij ervoor gebruikt is gewoon een Grieks woord dat in die tijd werd gebruikt voor een vergadering die bij elkaar geroepen werd in een stad om politieke besluiten te nemen. Dat het bij Paulus niet om politiek gaat is wel duidelijk, maar dat hij de gemeente telkens betrekt op een plaatselijke kerk aan wie hij schrijft en dat doet met een woord dat vooral betrokken wordt op een lokale verzameling van mensen, maakt wel duidelijk dat het hier gaat om een plaatselijke gemeente.

Jezus is het Hoofd van de gemeente. De plaatselijke gemeente en dan is Jezus het Hoofd van alles plaatselijke gemeenten. Met andere woorden: Jezus is het Hoofd van Zijn kerk, maar die bestaat uit allemaal plaatselijke gemeenten, waar de gelovigen onderdeel van uitmaken. Dat is ook wel logisch, want anders is het onbestuurbaar. Hoe corrigeer je iemand die onderdeel is van de kerk aan de andere kant van de wereld, als dit ook de gemeente zou zijn? Dat is onmogelijk en daarom is de kerk gebouwd uit gemeenten. Dat is het lichaam van Christus. Paulus zegt hier niet dat jij en ik het lichaam van Christus zijn waar Hij het hoofd van is, maar de gemeente is het lichaam van Christus en in die gemeente zitten dan weer allemaal leden die de gemeente maken tot een onderdeel van het lichaam van Christus.

Je kunt de plaatselijke gemeente dus eigenlijk niet ontvluchten. En ik begrijp wel dat er soms echt wel redenen zijn om een andere gemeente te zoeken, maar wees daar wel altijd voorzichtig in. Laat dat nooit over een nacht ijs gaan, omdat je in de eerste plaats verantwoordelijk bent voor de gemeente ter plaatse. Dat heeft ook alles met de bestuurbaarheid en de gezondheid van de kerk te maken. Daarom zijn de gemeenten in het Nieuwe Testament veel autonomer dan gemeenten die tegenwoordig onder een landelijk kerkbestuur vallen. En ja, in Jeruzalem vond wel een soort landelijke kerkvergadering plaats, maar dat was iets dat heel minimaal was.

Waar is de gemeente en deze gedachte begonnen, zou je nog kunnen vragen? Dat maakt Paulus wel gelijk duidelijk. Opnieuw gebruikt Paulus voor Jezus de titel ‘Eerstgeborene’. Dat is net als met de Eerstgeborene van heel de schepping, niet letterlijk maar het heeft ook hier te maken met zijn rol als de Allerhoogste. Je zou nog kunnen zeggen vanaf Zijn geboorte uit het graf, toen is de gemeente met Hem begonnen. Hij is de Eerste, het begin van de gemeente. Hij is het Hoofd en Hij heeft de leiding en in Hem woont de hele volheid van God. Van daaruit stuurt Hij als Hoofd de gemeente aan. We horen bij de gemeente, omdat Jezus het begin hiervan is en op die manier zijn we aan elkaar gegeven, binnen de plaatselijke gemeente.

Gebed: Heer, U bent het Hoofd, U heeft de leiding en door de gemeente mag ik groeien en deel zijn van Uw lichaam.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu