God kun je zien

Thema: Kolossenzen

“Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.” (Kolossenzen 1:15 – HSV)

“Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping.” (Kolossenzen 1:15 – NBV21)

Heb jij dat ook wel eens, dat je denkt: “Kon ik God maar eens zien”? Dat is geen vreemde gedachte. Ik merk heel vaak dat jongeren, die erg worstelen met hun geloof, heel vaak de opmerking maken dat ze God wel eens zouden willen zien, dat zou geloven zoveel makkelijker maken. En die gedachte begrijp ik ook echt wel. Het lijkt zoveel makkelijker als je God echt zou kunnen zien. Het lijkt wel alsof Paulus die vraag en opmerking vaker heeft gehoord. Wie is God, en hoe kun je God echt kennen? Dat zijn geen vragen van vroeger, maar nog steeds de vragen, ook van het nu. Paulus heeft een antwoord.

Het antwoord dat Paulus geeft is dat Jezus het Beeld is van de Onzichtbare God. In de Zoon hebben wij de verlossing door Zijn bloed en Die Zoon is het Beeld van God. Als je God wilt zien, in Wie Hij is, hoe Hij denkt, hoe Hij op je reageert, dan is het eigenlijk heel erg eenvoudig: Kijk naar Jezus. Dat klinkt mooi en misschien zelfs wel makkelijk, want in alles wat Jezus deed, zie je heel veel. Of maakt het dat ook misschien wel veel lastiger dan het in eerste instantie lijkt? Als je ziet hoe Jezus omgaat met mensen die niet goed in de groep liggen, dan is het misschien ook wel gewoon heel erg confronterend. Ik preekte zondag over Zacheüs. Terwijl de omstanders Zacheüs geen blik waardig keurden, staat Jezus onder de boom waarin hij in is geklommen en heeft Jezus geen enkel oordeel over hem.

Als je nu wilt weten hoe God is, dan moet je gewoon eens naar al die momenten kijken waarin Jezus iets doet of laat. Dat is het beeld van God. Hij maakt God de Vader zichtbaar als Mens. Niet een gewone mens, maar de Zoon van God Die een lichaam heeft aangenomen, in alles aan ons is gelijk geworden, behalve zijn manier van leven. Hij was de volmaakte liefde in alles. Vader en Zoon zijn niet twee personen, de Zoon is de Afbeelding van God. Er is geen enkel wezenlijk verschil in hen. Dat betekent dat je overgeven aan God, dezelfde liefde zal laten zien als je overgeven aan Jezus. Eigenlijk is dat wat Paulus zegt. Niet dat Paulus hiermee is uitgesproken, verre van dat. De Zoon is misschien zelfs meer dan de Onzichtbare God.

Het is iets wat voor ons moeilijk te begrijpen is, maar de Zoon is de Eerstgeborene van heel de schepping. Als je dit leest, moet je bijna wel tot de conclusie komen dat Jezus al fysiek er geweest is, voordat de schepping er was. Toch is dat niet wat Paulus bedoelt, net zo min als dat de Zoon een schepsel van God zou zijn. Het heeft hier bij Paulus veel meer te maken dat Hij het Hoofd is van hemel en aarde en het Hoofd van elke overheid en macht. Hij staat boven alles en is tegelijk de Schepper van alle dingen. Paulus, net als Johannes, maakt heel duidelijk dat door Hem alle dingen geschapen zijn. Dat maakt ook gelijk duidelijk, dat als Jezus het Beeld is van de Onzichtbare God, dat je in de schepping, niet alleen het werk van Jezus ziet, maar dat je God in de schepping kunt zien.

In de schepping is Gods heerlijkheid zichtbaar, die Jezus erin heeft gelegd. Niet in opdracht van God, maar in het samenzijn als God. Die samenwerking, dat samenzijn, maar ook die eenheid kunnen wij niet begrijpen. Er is geen verschil tussen God en Jezus en ook niet tussen hen en de Heilige Geest. Het feit is dat zij totaal één zijn, maar dat Jezus de Schepper is. Omdat er geen verschil is tussen hen, reageren ze nooit verschillend. Een gebroken schepping raakt God de Vader net zo diep als Jezus. En als je even inzoomt op het scheppen van onzichtbare tronen, heerschappijen, overheden en machten dan wordt ook nog eens duidelijk dat Jezus een complete geestelijke wereld heeft geschapen, met structuren, met hiërarchie en met verschillende rollen. Dat is door Hem en voor Hem geschapen. Een geestelijk leger van engelen, met allerlei rollen hoort bij de schepping. Bedoeld om volmaakt te zijn en zeker niet bedoeld om een duistere toekomst te krijgen.

Jezus laat ons God zien en laat ons zien dat de schepping tot in detail is uitgedacht en dat alles maar om een reden bestaan: Omdat God het wil! Jij bent er omdat God dat wil. En Die God is zichtbaar in Jezus Die als mens is gekomen.

Gebed: Vader God, ik dank U dat U mij laat zien in Uw Zoon Wie U bent. Jezus ik dank U voor Uw werk als Schepper van alle dingen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu