Bekwaam gemaakt

Thema: Kolossenzen

“Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.” (Kolossenzen 1:12 – HSV)

“Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.” (Kolossenzen 1:12 – NBV21)

Dat er iets te bidden is, is echt wel duidelijk. Zeker als je het lijstje erbij neemt dat Paulus noemt. Meer kennis van Gods wil, meer wijsheid en meer inzicht, wandelen op een manier die de Heer waardig is, in alles God behagen, in elk goed werk vrucht dragen en dan ook nog het gebed om kracht van Zijn heerlijkheid te ontvangen, blijdschap te hebben in het volharden en geduld te hebben. Dat is nogal een lijstje, wat tegelijk ook wel een mooie samenvatting van het leven van het geloof is. En ja, dat kost soms echt volharding en Paulus weet ook echt wel dat hier voortdurend gebed voor nodig is. Je zou het bijna als een soort ‘moet-lijstje’ kunnen gaan ervaren. Als dat nu zo is, dan moet je vooral nu door blijven lezen.

Dat heilige leven, want daar heeft Paulus het dan over, dat had al alles te maken met de hoop op de hemel, als heilige plaats, waar je nu al voor leeft. Niet om te verdienen, maar als een logisch gevolg van het Evangelie dat je hart heeft geraakt. En als je dan dat heilige, bijna onmogelijk leven zo op een rijtje hebt staan, begint Paulus nog een keer te danken. En dat dankgebed is ook weer opmerkelijk. Paulus schrijft dan niet alleen aan de gemeente, maar hij stapt over op de wij-vorm. Hij dankt de Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Dat is dezelfde erfenis als die van de hoop die voor ons is weggelegd in de hemelen. Dat leven daar zijn we dus bekwaam toe gemaakt.

Je zou je bijna nog afvragen waarom Paulus daarvan dan nog zegt dat hij niet ophoudt om ervoor te bidden. Tegelijk maakt dat gebed het misschien soms ook wel iets te makkelijk. Lukt het dan even niet, dan kun je nog altijd zeggen dat je het niet hebt ontvangen, ondanks dat gebed. Het lijkt wel daarom dat Paulus dan ook nog zegt: “Je bent al bekwaam gemaakt”. Jij bent bekwaam gemaakt om deel te hebben aan die erfenis. Dat heilige leven, als voorschot op het hemelse leven dat voor je is weggelegd dat is niet onmogelijk, want je bent er door de Vader al bekwaam toe gemaakt. Daarmee zegt Paulus dus eigenlijk: Je kunt daar keuzes in maken. Het is te makkelijk om te zeggen: “Ik kan het niet omdat ik een mens ben”. Dat argument is geen optie.

Als je vroeger nog wel eens hoorde dat je geneigd bent tot elk kwaad en niet bekwaam bent om iets goeds te doen, Paulus maakt daar nu wel korte metten mee. Je bent bekwaam gemaakt door God. Eigenlijk is het dan niet eens belangrijk hoe dat gebeurt is, maar toen je het Evangelie omarmde, heb je de bekwaamheid ontvangen voor een heilig leven. De uitleg die Paulus geeft, maakt duidelijk hoe het komt dat je bekwaam bent gemaakt. Je bent door God uit de macht van de duisternis getrokken en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Doordat Paulus het woord ‘Koninkrijk’ gebruikt wordt duidelijk dat die macht van de duisternis ook een koninkrijk was, maar door daar het woord ‘macht’ te gebruiken, is het gelijk duidelijk dat dit negatief is. Je zou bij duisternis verwachten dat daar licht tegenover zou staan. Dat staat er ook wel tegenover, alleen verwoord hij dat met het positieve van  het Koninkrijk van Jezus.

Je bent dus overgezet van het ene koninkrijk naar het andere Koninkrijk, je bent overgezet uit de duisternis in het licht. Dat is niet alleen een overplaatsing, maar het is een totale vernieuwing van je leven. Leven van het bloed van Jezus, is gestorven met Hem en opgestaan met Hem in een nieuw leven en dat nieuwe leven, noemt Paulus op een andere plaats gewoon het leven van een hemelburger. Hoe komt het dus dat je nu al begint te leven in het leven van straks? Omdat wat straks volmaakt zal zijn, nu als een feit is. Je bent overgezet en daarmee een burger van de hemel geworden. Dat zorgt voor de bekwaamheid om ook hemels te leven, terwijl er ook nog strijd omheen is. Het gaat natuurlijk niet vanzelf omdat het strijd omheen zit. Dat krijg je nu eenmaal in een oorlog tussen twee koninkrijken. Daarom blijft het bij Paulus ook wel naast elkaar: Blijven bidden, afhankelijk zijn en bekwaam zijn.

Gebed: Heer, vul mij met alles wat ik nodig heb om hemels te leven, maar ik wil ook mijn bekwaamheid die uit U is, helemaal inzetten om te leven zoals het Uw verlangen is.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu