Dankende bemoediging

Thema: Kolossenzen

“Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden.” (Kolossenzen 1:3 – HSV)

“In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u.” (Kolossenzen 1:3 – NBV21)

Er zijn twee kanten en aan allebei de kanten kun je iets leren. Wellicht denk je: “Waar heb jij het over”? Ik heb het over de woorden van dank die Paulus uitspreekt naar de gemeente in Kolosse. Je kunt die dankwoorden bekijken vanuit Paulus, maar je kunt ze ook bekijken vanuit de gemeente in Kolosse. Daarmee kun je iets leren van Paulus, maar je kunt ook iets leren van de gemeente. Ik zou je willen uitdagen om het allebei te doen. En natuurlijk ben jij Paulus niet en heb jij misschien ook helemaal geen leidinggevende rol in de kerk, maar dat hoeft niet uit te maken. Jij hebt misschien wel mensen die jij meemaakt waar jij dankbaar voor bent.

Wat doet Paulus? Hij begint in het vervolg van deze brief om zijn dank uit te spreken. Eigenlijk spreekt hij zijn dank niet uit naar de gemeente, maar hij verwoord hoe hij God dankt vanwege het geloof in de gemeente. Als Paulus voor de gemeente in Kolosse bidt, dan dankt hij ook altijd voor het geloof dat er in die gemeente is. Tot op de plaats waar Paulus op dat moment is, is doorgedrongen hoe de gemeente gelooft in Jezus, de liefde die er onderling is en de hoop die er voor hen is.

Hoe zouden wij, als Nederlanders deze brief zijn begonnen? Misschien een wat vervelende vraag, maar toen ik in mijn burn-out zat en een gesprek met een coach had, zei hij: “Theo, boven Nederland hangt een grote donkere wolk en daarin staat met grote letters ‘niet goed genoeg’, als je daaraan wilt voldoen, blijft het misgaan”. Ik heb nog vaak aan die uitspraak gedacht en niet alleen dat dit wellicht ook echt klopt, maar ik stel mijzelf ook regelmatig de vraag: “In hoeverre ben ik er schuldig aan dat een ander het gevoel zou krijgen dat hij nooit goed genoeg is”. Want even heel eerlijk: Een oordeel over wat niet goed gaat, gaat ons veel makkelijker af dan een compliment dat er ook dingen goedgaan. Ik hoop dat jij daar helemaal geen last van hebt, maar ik soms wel. En dan lees je de woorden van Paulus. Hij is vooral dankbaar en bemoedigend in zijn eerste woorden. Natuurlijk is hij soms ook ondubbelzinnig duidelijk over wat er niet goed gaat, maar zo begint hij niet.

Dat is de les die in de dankwoorden van Paulus zit. In zijn dankgebed kan hij God oprecht danken voor wat hij in Kolosse ziet. Hij neemt de tijd om te danken en dit ook te delen met de gemeente. Eigenlijk schrijft hij zijn hele dankgebed voor de gemeente uit en daarmee is het niet alleen een dankgebed, maar ook een bemoediging voor de gemeente. Hun geloof valt op en wordt gezien. En dat is voor ons ook goed om aan anderen terug te geven.

Tegelijk zou je eens moeten kijken naar de beschrijving van het geloof zoals Paulus het ziet bij die gemeente en daar ook je eigen geloof weer eens naast leggen. Het geloof in Jezus, maar ook het liefhebben van de heiligen. Daarin zie je ook weer iets terug van hetzelfde wat Paulus eigenlijk doet in de bemoedigen aan de gemeente. Het is de liefde voor de heiligen onderling wat elkaar helpt om vol te houden in geloof. En daarnaast ziet Paulus ook de hoop. Als je goed leest is dat niet iets dat hij ziet, maar gaat het om een feit dat er is.

Paulus is dankbaar dat er hoop is voor de gemeente. Hoop die in de hemel is weggelegd. Dat is niet een beleving van de gemeente, maar een logisch gevolg van het geloof dat Paulus ziet en dus eigenlijk een constatering van een feit. Het geloof in Jezus heeft een absolute zekerheid: De hoop op je plaats in de hemel! En die hoop doet er hier bij Paulus toe. Eigenlijk is ook dat een bemoediging, die er als vanzelf bijkomt. Hoe zwaar het leven ook is, er is meer en dat is de hoop op de eeuwige toekomst met Jezus. Laten wij net als Paulus dit soort woorden naar elkaar uitspreken en tegelijk ook leren van het geloof dat je bij de ander ziet.

Gebed: Heer, ik dank U voor de gelovigen om mij heen en wat ik in hen zie, maar ook wat ik van hen mag leren.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu