De Christus van de gemeente

Thema: Kolossenzen

“Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus, en Timotheüs, de broeder.”(Kolossenzen 1:1 – HSV)

“Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. (Kolossenzen 1:1 – NBV21)

Het is wel weer een tijdje geleden dat we in ‘Tijd met God’ een Bijbelboek hebben doorgewerkt. Zelf merk ik dat thematische onderwerpen wel makkelijk schrijven, maar dat de echte diepere laag dan ook makkelijk ontbreekt, omdat je niet heel diep een tekst in hoeft zoals je doet met een Bijbelboek waarbij je het geheel veel meer op het oog hebt. Daarom is van tijd tot tijd echt naar een heel Bijbelboek kijken belangrijk. We beginnen daarom vanaf deze keer met de brief aan de Kolossenzen. Een brief van Paulus aan een gemeente waar hij waarschijnlijk nog nooit was geweest. En als je in een quote het boek wil samenvatten dan zou je kunnen zeggen: “De Christus van de gemeente”. Het hele boek draait om het Hoofd Jezus Christus.

Je kunt natuurlijk dan al snel zeggen dat dit toch altijd zo is, maar als je bijvoorbeeld naar de brief aan Efeze kijkt, dan merk je dat het daar veel meer over het lichaam van de gemeente gaat. Welke rol spelen wij als lichaam van de gemeente? Dat is de vraag in Efeze, maar in Kolossenzen gaat het om het Hoofd van de gemeente. De brief aan Efeze wordt daarom ook wel ‘De gemeente van Christus’ genoemd, terwijl deze brief ‘De Christus van de gemeente’ wordt genoemd. Wil je het dan nog iets verder in een schema zetten, dan zou je kunnen zeggen dat er eerst twee hoofdstukken zijn die leerstellig zijn en waar het gaat over wat Jezus voor ons heeft gedaan en dat er dan twee praktische hoofdstukken volgen. Die laatste twee hoofdstukken gebruikt Paulus dan om te laten zien wat Jezus nu voor de gemeente doet.

Begin je de brief te lezen dan vallen er een paar dingen op. In de eerste plaats valt direct op dat Paulus deze brief niet alleen geschreven lijkt te hebben. Timotheüs moet erbij zijn geweest, want de aanhef van de brief noemt ook zijn naam. Dat is eigenlijk wel heel erg opmerkelijk, omdat je verder de naam van Timotheüs nergens meer tegenkomt. Je gaat je bijna afvragen wat de rol van Timotheüs is in deze brief. Ook omdat opvalt dat Paulus bijna de hele brief vanuit ‘ik’ schrijft en daar maar vijf keer vanaf wijkt met ‘wij’. Men neemt aan dat Epafras de gemeente heeft gesticht, dus ook daar is Timotheüs niet bij betrokken geweest. Wellicht is hij op bezoek bij Paulus geweest en is toen deze brief geschreven en heeft hij meegelezen.

Een boeiende vraag is natuurlijk hoe je een gemeente, die jij niet kent, maar die jou ook niet kent, toch zover krijgt dat ze je brief serieus nemen. Wij leven nu wel in een groot dorp vanwege alle communicatiemiddelen, maar toen waren die verbindingen helemaal niet zo snel en duidelijk. Hooguit van horen zeggen hoorde men dan wel eens iets. Even een appje was er niet en even snel met auto of vliegtuig naar een gemeente om je gezicht te laten zien was er ook niet bij. Als je je even verplaatst in de situatie dan moet je al snel tot de conclusie komen dat je dus wel duidelijk moet maken in de brief wie je bent. En eerlijk gezegd, dan helpt het maar weinig om je voor te stellen met je naam. Dat doet hij wel, maar hij zegt er wel gelijk bij dat hij door de wil van God een apostel is van Jezus.

Met deze woorden maakt hij gelijk duidelijk dat hij op gezag van God spreekt. Daarmee maakt hij de ruimte vrij om dat door te geven wat God wil dat hij moet doorgeven. En weet je, dat is ook wel een bevrijding, dat als je een lastige boodschap moet brengen, dat het uiteindelijk niet jouw boodschap is, maar die van God. Dat zou zomaar kunnen helpen als we dat vaker bedenken, want ja, Gods boodschap schuurt soms heel erg, maar het is wel Gods boodschap. Goed om er ook vanuit dat perspectief eens naar te kijken. Zeker ook voor ons, die ook gewoon kinderen van onze tijd zijn en ook beïnvloed zijn door de tijdgeest. Dan is Gods Woord soms een tegenover, maar mogen en kunnen we dat ook brengen omdat we namens God Zijn Woord brengen.

Gebed: Heer, wat een bevrijdend begin, ook voor ons. Ik dank U dat het Uw Woord is dat U ons laat brengen in deze wereld.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu