En nog is het einde niet

Thema: Jaarwisseling

“U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.” (Mattheüs 24:6 – HSV)

“Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.” (Mattheüs 24:6 – NBV21)

We zijn weer een jaar verder. Ook het jaar 2021 is voorbij en je zou kunnen zeggen: “En nog is het einde niet”. We zouden met elkaar even kunnen terugkijken en van alles vinden van het afgelopen jaar. En ja, ik vind ook van heel veel dingen wat. Ik heb ook zo mijn gedachten over van alles wat er gebeurt, over machten die zich meer en meer doen gelden. Ondanks dat kan ik ook maar één conclusie trekken: Nog is het einde niet. Jezus is nog steeds niet teruggekomen.

Als Jezus deze woorden uitspreekt: “En nog is het einde niet”,  dan heeft Hij eerst gesproken over verschrikkelijke dingen die de aarde zullen treffen. Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen. En dan zegt Jezus: “Dit is nog niets, het is pas een begin van de weeën. Het einde is dan nog niet in zicht. In wat Jezus dan noemt, merk je wel dat alles begint toe te nemen en de vervolging neemt ook steeds meer toe. En nog steeds is het einde er niet, ook de wetteloosheid zal toenemen. Ik weet niet of het jou wel eens is opgevallen wat Jezus daarover zegt? Wij zeggen vaak dat de liefde zal verkillen en dat dit een teken is van de eindtijd, maar Jezus noemt het verkillen van de liefde niet het gevolg van de eindtijd, maar het gevolg van de wetteloosheid.

En misschien klinkt het je vreemd in de oren, maar ook onder christenen neemt die wetteloosheid toe. Niet in vooral actieve zin, maar wel in de zin dat je de wetteloosheid niet meer mag noemen. God is bij velen zo genadig geworden dat er heel veel gewoon ook wel moet kunnen. Ook dat is wetteloosheid waardoor de liefde verkilt. En probeer het maar om iets te benoemen waarvan God zegt dat het niet kan. Tien tegen een dat je te horen krijgt dat je er niet te zwaar aan moet tillen en doe je dat dan wel, dan voel je de liefde afnemen.

Nu kun je denken: Theo, kom op, niet zo negatief. Ik merk dat het lastig is om Gods heiligheid en Zijn barmhartigheid heel dichtbij elkaar te houden. En als je over het woord wetteloosheid nadenkt, ontdek je dat er blijkt toch regels zijn om juist die wetteloosheid te voorkomen. Als Jezus zegt dat de wetteloosheid iets is dat bij de eindtijd hoort, dan zegt Jezus dus dat er geen wet meer zal gelden. Jezus zegt dan dat alleen wie stand zal houden, gered zal worden. Dit zijn geen woorden van een gewoon mens, maar het zijn de woorden van Jezus.

Natuurlijk zijn wij onder de genade en niet meer onder de wet. De wet eist niets meer van ons in Christus, maar dat geeft geen ruimte voor een wetteloos leven of een leven zonder wet. Dan sla je door en juist om stand te houden heb je Gods bedoelingen wel nodig. Het is dus belangrijk dat de kerk ook de heiligheid van God echt serieus neemt. Je kunt niet zeggen dat we nu eenmaal in een gebroken wereld leven waardoor we nu eenmaal dingen doen die God niet wil. Dat zijn gedachten die de wetteloosheid bevorderen.

Het maakt dat ik soms zoveel moeite heb met veel ethische keuzes omdat die keuzes helemaal niet in lijn liggen met Gods oorspronkelijke bedoelingen. Sterker nog, het staat haaks op Gods heiligheid. Als er iets is waar ik meer en meer van doordrongen ben geraakt, is het dat we als kerk juist een rol hebben om ons land terug te brengen onder Gods zegen. Dat begint bij een eerlijke spiegel voor ons eigen leven en daarnaast deze wereld vertellen dat uiteindelijk Gods wet wel degelijk van onbetwiste betekenis is, hoe zeer ik ook als mens de gebrokenheid ervaar en moet zoeken naar het leven in deze gebrokenheid. En dan is Gods wet niet een serie van regels waarbij Hij zegt: “Doe je best”. Het zijn de afspraken die Hij als Vader met Zijn kinderen wil maken om ons een leven te geven dat zo goed mogelijk is en waardoor we in Zijn vreugde zullen kunnen leven.

Het jaar is om, nog is het einde niet en een nieuw jaar ligt voor ons en de grote vraag is op welke manier wij als dienstknechten van de allerhoogste God, Zijn bedoelingen overdragen in een wereld die steeds wettelozer wordt.

Gebed: Heer, leer mij U echt begrijpen en volgen en zo standhouden, ook als de wetteloosheid toeneemt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu