Gelukkig met iet waar je niet gelukkig van wordt

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal.” (Psalm 137:9 – HSV)

 “Gelukkig wie jouw kinderen grijpt en op de rotsen verbrijzelt.” (Psalm 137:9 – NBV)

Het zijn woorden die voor ons niet goed voelen, tenminste, daar ga ik vanuit. Woorden die vol van wraakgevoelen lijken te zitten. En de eerste vraag die je kunt stellen is de vraag waarom de kinderen van Babel dit moeten overkomen. Of waarom hen dit wordt toegewenst. Waarom zou je dit wensen? Kunnen die kinderen er iets aan doen dat hun ouders Israël hebben onderdrukt en bespot? Je kunt de kinderen toch niet laten boeten voor de schuld van de ouders? Dat staat toch helemaal haaks op wat God Zelf zegt over de straf die ouders krijgen, maar kinderen niet?

Er zijn teksten in het Oude Testament die heel lastig blijven en dit is er echt wel eentje van. Ik heb ook het gevoel dat je er beter maar niet te veel over moet zeggen of in ieder geval dat je soms dingen ook niet helemaal moet begrijpen. Als je kijkt naar de oordelen die God geeft over de heidenvolken die de vijanden van Zijn volk Israël waren, dan roept dit ook gewoon altijd vragen op. En ik denk dat het de kunst is om die vragen er ook echt te mogen laten zijn, zonder dat je daarmee God van verkeerd gedrag zou beschuldigen. Als je gelooft dat God rechtvaardig en volkomen zuiver is, dan is Hij dat ook in de oordelen die wij nu nog niet kunnen begrijpen.

Ik ben teveel mensen tegen gekomen die dan zeggen: “Als dit de God van liefde is, laat dan maar zitten”. Op die manier proberen ze God dan te begrijpen en als dit niet lukt is dat een goede reden om af te haken. Ik denk dat dit nooit eerlijk is, omdat wij nooit op Gods niveau van liefde en oordeel iets kunnen zeggen. Dat gaat ons verstand veel te ver te boven. God is liefde is namelijk net zo onbevattelijk dan Zijn oordelen. Besef gewoon even wat wij Hem aangedaan hebben en vervolgens kiest Hij er toch voor om lief te hebben. Ja, als dat jezelf betreft, natuurlijk wil je dan zeggen dat God liefde is, maar als daardoor Zijn genade er ook voor een moordenaar is, wordt het al heel wat lastiger. Iets in deze spanning heeft ermee te maken dat je God, God laten.

Ondertussen zou je misschien denken: Maar, Theo, daar gaat het hier in deze psalm toch helemaal niet over? Toch wel, want dit is ergens wel de achtergrond van de extreme uitspraken in deze psalm. Het is hoe God Zijn volk heeft laten zien hoe Hij met oordelen komt voor degenen die Hem niet dienen. Want ook de heidenvolken waren niet gelijk tot dit lot veroordeeld. Helemaal niet zelfs, lees het boek Daniël maar, dan zie je dat zelfs Nebukadnezar begint te geloven en dat God genadig is. Alleen heeft Gods genade ook een einde. Dat is ook wel begrijpelijk, want waar zou je anders dan nog een Redder voor nodig hebben. Dus dit is wel wat voor Israël op de achtergrond meespeelde.

Het gaat dan bij het uitroeien van een volk om zoveel haat tegen de God van Israël en Zijn volk dat God ingrijpt en dat gaat over generaties heen. Dat gebeurde in Egypte toen God na meer dan 400 jaar ingreep en dat gebeurde op heel veel momenten in de geschiedenis van Israël. Dat verandert pas op het moment dat Jezus de wereld met God kwam verzoenen en Hij ons leerde om in de tijd die er nog iets, die verzoening te ontvangen en uit te delen. Maar ook aan deze tijd zal een einde komen. Gods genade is zo groot en toch zal straks aan het einde van de tijd wel het moment komen dat God toe zal geven aan hen die Hem altijd afwezen.

Je voelt wel aan dat je er niet uitkomt. Ergens wringt het en tegelijk ook weer niet. Ik ben God niet en jij ook niet. Wat ik wel geloof is dat God genadiger is, veel genadiger dan ik kan bevatten en toch heeft echte liefde ook een keerzijde als die niet aanvaard wordt en helemaal als Gods oogappel wordt aangeraakt. Dat laat God niet gebeuren en mag dat dan toch de bemoediging zijn in een wraakpsalm als deze?

Gebed: HEER, ik kom er niet uit als het in het Oude Testament om zoveel oordeel gaat en dat Israël dat ook over lijkt te nemen. Toch wil ik geloven dat U God bent, volmaakt zuiver in alles wat U doet en dus ook in Uw oordelen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu