Gelukkig in je gezin

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Een pelgrimslied. Welzalig is eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat.” (Psalm 128:1 – HSV)

“Een pelgrimslied. Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER.” (Psalm 128:1 – NBV21)

Je kunt het zomaar voor je zien: Een gezin in de tijd van het oude Israël en het is bijna Grote Verzoendag. Ze zijn met elkaar onderweg. Ook hier weer blijkt de enorme gemeenschapszin van Israël. Met elkaar onderweg als pelgrims. Misschien is het wel een stoet van verschillende gezinnen geweest. Onderweg zingen ze het pelgrimslied over het gezin. Dat is wat je toch wilt als je een gezin hebt: De zegen van God, het werk van je handen dat gezegend wordt en je kinderen als je parels om je heen. De grote vraag is hoe je altijd onder die zegen kan leven en zelfs dat je de kinderen van je kinderen zult zien.

Voordat je verder gaat met denken, je moet deze psalm niet omdraaien. Je moet er niet van maken dat als de zegen ontbreekt, dat dit direct betekent dat je niet voldoet aan wat deze zaligspreking zegt. De gebrokenheid van deze wereld zorgt voor pijn, tot kinderloosheid toe, maar kinderloosheid betekent niet dat je niet trouw zou zijn aan God. Dat is altijd erg moeilijk bij dit soort psalmen als de zegen ontbreekt dat wij heel snel geneigd zijn om conclusies te trekken, maar zo is het niet bedoeld. Het gaat om het principe wat deze psalm je laat zien.

Vanaf het tweede vers wordt de zegen beschreven die volgt op het eerste vers. De zaligspreking is hier de voorwaarde voor de zegen. Je bent echt gelukkig in je gezin als je dit doet. Als je ontzag hebt voor de HEER, Hem vreest en als je in Zijn wegen gaat. Als je dat doet, dan is er zegen te verwachten. En ik merk dat ik ergens de slag om mijn arm wil houden van het punt dat er ook nog gebrokenheid is waardoor, ondanks dat je ontzag hebt voor de HEER en in Zijn wegen gaat, het toch niet is zoals het hier staat. En ja, je moet het niet omdraaien, maar je moet deze psalm ook niet, door zo’n slag om je arm, ontkrachten.

Ik wil helemaal geloven dat deze psalm als een belofte is voor je gezin. God is trouw en Hij heeft je lief en daarom geloof ik dat ondanks de gevolgen van de gebrokenheid, dit toch waar is. Je werk zal voor je eten zorgen en een vrouw in het gezin zal vruchtbaar zijn en kinderen zullen een zegen zijn in het gezin. Ik weet echt wel van gebrokenheid, maar ik wil niet dat we dit als ‘excuus’ zouden kunnen gebruiken op het moment dat je niet helemaal doet wat het eerste vers van je vraagt. Dat het ontbreken van zegen dan de eerste reactie zou hebben: “Dit is nu eenmaal de gebrokenheid”. Ik wil je uitdagen om altijd vanuit Gods principe te denken en als je dat doet en de zegen ontbreekt alsnog, dan mogen we ook naar die gebrokenheid kijken, maar alleen in die volgorde.

De vraag, en in Gods principe komt die echt in de eerste plaats op de man af, de vraag is: “Hoeveel ontzag en eerbied wil jij voor de HEER hebben. Is het echt zo dat jij direct en in alles wil reageren op Gods bedoelingen voor jouw leven en voor het gezinsleven. Wil jij echt de keus maken om in Zijn wegen te gaan en niet alleen een keus maken, maar het vervolgens ook echt doen. Dit is echt geen verdienmodel voor genade, maar dit is wel het principe van leven onder Gods grote paraplu van Zijn zegen. Dit is een principe van Gods Koninkrijk vanuit Hem gedacht en geloofd. Dat is een uitdaging voor ons, omdat wij nu eenmaal het helemaal niet vanzelfsprekend vinden om echt in alles in Zijn wegen te gaan. Misschien is dat voor de een de gezinsstructuur met de manier van gezag zoals God het heeft bedacht en voor een ander de manier van intimiteit beleven in je huwelijk. Het zal voor ieder een andere vraag zijn, maar als je als pelgrim onderweg wil zijn, verlangend naar Gods zegen, is dit het principe: “Heb ontzag voor God en doe wat Hij vraagt”, dan mag je als een belofte ook gaan staan op de rest van deze psalm.

Gebed: Heer, ik geloof in Uw principes en Uw zegen, ondanks dat ik ook gebrokenheid ervaar. Ik kies opnieuw om in Uw wegen te gaan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu