Gelukkig als je naar Gods beeld leeft

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan.” (Psalm 119:1 – HSV)

“Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER.” (Psalm 119:1 – NBV21)

Het lijkt wel of de psalmdichter van deze psalm niet kon stoppen met schrijven of zingen. In de tijd dat er aan tafel de Bijbel van Genesis tot Openbaring werd gelezen en er vaders waren die altijd, hoe dan ook, een heel hoofdstuk lazen, was deze psalm zeker niet favoriet bij de jeugd aan tafel. Daarnaast is het misschien ook nog wel ongemakkelijk om een psalm die vooral gaat om de wet, te lezen. Zeker omdat het niet alleen gaat om de Tien Woorden van God, maar over de hele Thora. De vraag komt dan wel op in hoeverre deze psalm op ons dan van toepassing is. Hoeveel woorden uit de eerste vijf Bijbelboeken zijn vooral voor Israël bedoelt?

Het is het beste om eerst maar weer even te kijken wat de psalmdichter bedoelt te bereiken met deze psalm. Het is in ieder geval opmerkelijk dat hij deze psalm gelijk met twee zaligsprekingen begint. Alsof voor hem alles draait om de Thora. Toch denk ik, dat je gerust die conclusie mag trekken dat dit voor hem zijn lust en zijn leven was. Het draait ook inderdaad voor deze Israëliet en deze oprechte Jood alleen maar om de Thora. In de eerste plaats omdat deze de woorden van God de intense zorg voor Israël laten zien, maar ook omdat de hele Thora gericht is op de Messias die nog zou komen. Bedenk daarbij dan ook nog dat niet alleen de sociale wetgeving, maar ook de offerwetgeving hierin is beschreven. Zeker die laatste wetgeving is in alles een afspiegeling van de Messias. Daarnaast ontdek je in de sociale wetgeving voor Israël heel veel hemelse principes. Niet dat God die ons op deze manier oplegt, maar ook die principes laten ons wel heel veel van Gods hart zien.

Als je dit allemaal overdenkt, kom je tot de conclusie dat deze lofzang op de Thora helemaal niet zo vreemd is als dat het lijkt. Het is dus geen lofzang op allerlei regels, maar een lofzang op Wie God is. In de Thora ziet een Jood God Zelf afgespiegeld. En dan doet het er ineens wel helemaal toe dat je deze Thora zou houden. Niet vanwege angst of uit religie, maar omdat je juist daarmee God eert. In het gehoorzamen eer je God niet als de God van regels, maar je eert de God Die Hij is.

Op dat moment kun je deze psalm beginnen met een zaligspreking, want dat maakt je gelukkig. God leren kennen zoals Hij is, vol van genade, liefde en grootsheid, majesteit, kracht en heiligheid, dat is geen straf, maar dat is echt gelukkig zijn. Alleen kun je dit geluk pas ervaren als je dit op een oprechte manier doet. Je merkt al wel dat ik bij deze tekst wat meer naar de HSV hang dan naar de NBV21. Dat komt omdat het begrip ‘oprecht van wandel’ voor mijn gevoel wat meer past bij het omgaan met God. Wandelen met God is de manier hoe wij door dit leven gaan. Tegelijk ben ik dan met de vertaling van ‘oprechten’ ook weer minder gelukkig. Je kunt je dan afvragen wat ‘oprecht’ is. Je kunt namelijk bij het woord ‘oprecht’ ook de verbinding maken met ‘oprechte bedoelingen hebben’, maar daarmee zit altijd nog iets van ‘het is een bedoeling, maar of het altijd lukt is de vraag’. Dat is iets dat bij het woord ‘oprecht’ wel een beetje meekomt. Het woord zou je beter kunnen vertalen met ‘volmaakt’ of ‘onberispelijk’, maar ook ‘onverdeeld’ hoort er eigenlijk bij.

Hoe ga je dus om met de God Die Zich in Zijn Thora laat zien? Niet maar met een stukje van jezelf, maar met alles wat je hebt. Niets mag er aan ontbreken en met onverdeelde liefde en aandacht geef je God alles door Zijn wet te houden. De vraag is dan wat wij ermee aan moeten als christenen. Toch is dat niet zo ingewikkeld als dat het lijkt. Jezus is de vervulling van de wet. Daarom is het ook niet vreemd dat Jezus heel veel van de sociale wetgeving ook weer een plaats geeft in het voorbeeld dat Hij leefde. Hij is God en in de Thora staat het ‘profiel’ van God uitgetekend en is zichtbaar gemaakt in Jezus Zelf. Gelukkig als je Zijn leven, volkomen en ongedeeld leeft.

Gebed: HEER, dank U wel dat U op deze manier ook het licht laat vallen op Uw verordeningen en regels. Het laat zien wie U bent en ik wil U eren door de vervulling van de wet, Jezus, te volgen in alles.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu