Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend.” (Psalm 84:5 – HSV)

“Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij U loven. Sela” (Psalm 84:5 – NBV21)

Vroeger hoorde ik wel eens mensen zeggen: “Als je echt gelooft, verlang je altijd naar het huis van de HEER”. Je snapt wel welk gevoel dit bij mij opriep, zeker als kind. Ik kreeg het gevoel dat je altijd moest verlangen om in de kerk te zijn, want dat was het huis van de HEER. Alleen, als je nu in de kerk helemaal niet het gevoel had dat je daar altijd zou willen zijn, kon je dan wel echt geloven? Ondertussen, heel wat jaren later, gebruik ik de term: “Huis van God” eigenlijk nooit meer. Een kerkgebouw is hooguit een huis van gebed, maar niet meer dan dat. Het huis van God, waar God woont, dat is in ieder geval niet de kerk van steen en cement. Het is veel meer je hart, waar God door Zijn Geest woont.

Psalm 84 heeft het wel over een psalmist die verlangt naar het huis van de HEER. Dat is natuurlijk ook wel heel logisch, want in de tijd van het Oude Testament was de tempel de plaats waar God ook echt woonde. Dat had God Zelf het volk geleerd. Daar vond de dienst van de verzoening plaats. Een term die ik in onze context ook liever maar niet gebruik voor een kerkdienst, omdat je dan weer heel snel zou denken dat het gebouw toch wel heel erg belangrijk zou zijn. Voor ons vindt de dienst van de verzoening plaats op het moment dat wij tot God naderen en de vergeving door Jezus ontvangen. Als je psalm 84 dus wilt toepassen op ons als Nieuw-Testamentische gelovigen zou je veel meer moeten kijken wat er gebeurde als een Israëliet in de tempel kwam.

Psalm 84 is een psalm dat vooral een bedevaartslied is. Hiermee wijkt deze psalm wel af van andere bedevaartsliederen die vaak voortkomen uit de strijd van de vijanden. Dat is hier niet aan de orde. Deze psalm zingt over het verlangen van de dichter om dichtbij de HEER te mogen zijn. De voorhof is de plaats waar een Israëliet het dichtbij God kon komen. Daar naderde hij Gods tegenwoordigheid. En niet alleen een Israëliet, maar ook een heiden die trouw wilde zijn aan God mocht daar nog komen. En eigenlijk zingt de psalmdichter het uit dat een mus en een zwaluw de beste plaats heeft als hij zijn nest bouwt bij het altaar. En als mens was je het beste af als je priester of Leviet was. Dan woon je als het ware bij God.

Als dit nu de tijd van de psalmen is, hoeveel meer mogen wij naderen tot God en wonen in Zijn aanwezigheid. Hoe groot is dan jouw verlangen als het gaat om te leven in de nabijheid van de HEER? En wat gaaf is het dan dat dit niet beperkt is tot een gebouw, maar dat dit een levenshouding mag zijn die elk moment van de dag je in Zijn tegenwoordigheid kan laten zijn. Ik geloof dat we het niet moeten beperken tot een gebouw, maar dat we juist mogen leren genieten om altijd in Gods tegenwoordigheid te leven en zo echt de vreugde te ervaren van Gods aanwezigheid in je leven. Sterk je daar verlangend meer naar uit, want gelukkig ben je als je zo verlangt naar God.

Gebed: HEER, ik verlang naar meer van Uw aanwezigheid in mijn leven, ik nader tot U en wil U laten naderen in mijn leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu