Gelukkig als God je roept

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen, die mag wonen in Uw voorhoven; wij worden verzadigd met het goede van Uw huis, met het heilige van Uw paleis.” (Psalm 65:5 – HSV)

“Gelukkig wie door U gekozen is en U mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel.” (Psalm 65:5 – NBV21)

Heb jij dat ook wel eens, dat je in je Bijbel zit te lezen en dat je dan leest en dan nog eens leest en denkt: “Begrijp ik het nu echt, of begrijp ik het niet?” Dat gevoel bekroop mij even toen ik psalm 65 las. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik eerst de tekst even los las met de zaligspreking daarin. Zeker in de HSV is niet heel duidelijk wie nu wat doet. Ben je nu welzalig als je God verkiest, of verkiest God jou? Het is maar net hoe je de zin leest. En dan roept dat ene vers nog meer vragen op. De zin begint in de derde persoon enkelvoud en eindigt in de eerste persoon meervoud. Begreep je de tekst nu, of juist niet?

De hele psalm is waarschijnlijk een psalm die gedicht is rond de oogstfeesten. Misschien na een periode van hongersnood waarna er nu weer een eerste goede oogst is. Dit ook vanwege de belijdenis van zonden die aan het begin van de psalm staat. In ieder geval lijken we bij de tempel te zijn op een van de hoogtijdagen van Israël. Als je even verder kijkt, dan alleen de HSV, dan blijkt al snel hoe je de zin moet lezen en dan heeft de NBV21 het veel duidelijker gemaakt:  “Gelukkig is degene die door God is gekozen en tot God mag naderen”. De vraag is dan nog wel wie hij is die verkozen wordt door God. Dat is in het verband van deze tekst niet een willekeurig persoon, maar het gaat hier om de priesters en de Levieten. God heeft hen uitgekozen om te naderen voor Hem.

Zij mogen komen, juist op een oogstfeest om de eerstelingen bij God te brengen en zij mogen de offers brengen en in God intieme tegenwoordigheid komen. En het gevolg is dan wel duidelijk. Dan zorgt dat naderen ervoor dat de priesters en de Levieten het goede van het huis van God weer uitdelen aan de Israëlieten. Dat is in de eerste plaats natuurlijk de dienst van de verzoening geweest, maar daarnaast ook de zegen die zij namens de HEER mochten uitdelen. En die plaats innemen als priester of Leviet was iets van de hemel op aarde en daarmee dus een zaligspreking waard.

Tegelijk is het ook de vraag wat jij en ik hier dan nu aan hebben? Ik denk dat, als je de lijn doortrekt, ook mag zeggen, zonder dat je daarmee gaat vergeestelijken, dat ook wij priesters voor God mogen zijn. Wij zijn zelfs een Koninklijk priesterdom. Petrus zegt zelfs dat wij, in Christus, een uitverkoren generatie zijn en een Koninklijk priesterdom (1 Petrus 2:9). Dat is een directe verwijzing naar psalm 65. Jij bent dus uitverkoren om in Gods tegenwoordigheid te komen. Dat is misschien voor je gevoel nog niet veel meer dan het voorhof omdat de hemel nog heel ver weg lijkt, maar precies dat is waar het nu om gaat. Als kind van de Allerhoogste ben je uitverkoren door God om in Zijn tegenwoordigheid te komen. Zoals de priesters dat deden in het Oude Testament voor het volk, zo mag jij dat nu ook doen.

Jij mag anderen meenemen en laten delen in de zegen van de HEER. Dat is je roeping in deze wereld en daarmee ben je dus gelukkig en welzalig. De zaligspreking is in de lijn van het Oude Testament ook voor ons die gelovigen zijn onder het Nieuwe Testament. Kom daarom keer op keer in de nabijheid van de HEER waar je voor bent geroepen en uitverkoren.

Gebed: HEER, ik dank U dat U ook mij uitkoos om in Uw nabijheid te komen, te wonen dichtbij U en om dat ook weer uit te delen in stromen van zegen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu