Gelukkig als je zorgt voor de zwakke

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden.” (Psalm 41:2 – HSV)

 “Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven.” Psalm 41:2 – NBV21)

Als je de Bijbel leest merk je in alles dat God de zorg voor de armen en de zieken erg belangrijk vindt. Gods oog valt heel vaak juist op degenen die wij zouden vergeten. Als Jezus over de aarde rondloopt is Hij het meest te vinden onder degenen die hulp nodig hebben. En maar al te vaak is er een wisselwerking tussen zegen en de reactie op degenen die om hulp vragen. Sterker nog, als er offers gebracht worden, terwijl er geen oog is voor de armen, heeft God niet eens behoefte aan die offers. David zet in psalm 41 ook helemaal op dit thema in, maar tegelijk maakt hij deze psalm ook wat onduidelijk.

De psalm begint met de zaligspreking van ‘welzalig’ of ‘gelukkig’. Overigens blijkt in deze psalm het verschil tussen het woord ‘welzalig’ en ‘gelukkig’ omdat in het derde vers het woord ‘gelukkig’ ook voorkomt, maar in het Hebreeuws is het een kleine afwijking in het grondwoord. Daarbij zie je in deze psalm heel bijzonder dat de ‘welzalig’-uitspraken net even anders zijn dan de andere uitspraken met ‘gelukkig’. Het is een minimaal verschil in het grondwoord. In de zinsopbouw zie je het verschil wel in de NBV21 vertaling: ‘Gelukkig wie’ is een zaligspreking, terwijl ‘men prijst hem gelukkig’ is dat niet.

Uiteindelijk prijst het volk iemand gelukkig die voor de armen of de ellendigen zorgt, maar het echte geluk is niet het prijzen van het volk, maar het hemelse geluk dat je ontvangt als je zorgt voor de armen of de ellendigen, want als er dan in jouw leven kwade dagen komen, dan zal de HEER ook jou uitkomst geven. Er is dus iets van een beloning die de HEER geeft op het moment dat je omziet naar degenen die hulp nodig hebben. Niet dat David hier zegt dat dit een manier is om de hemel te verdienen, maar op aarde mag je verwachten dat als het lot zich tegen je keert, dat de HEER niet is vergeten wat jij hebt gedaan voor de ander.

Toch blijft daarmee deze psalm een lastige, omdat David niet duidelijk maakt op welke manier hij hier nu zijn punt wil maken. Het lijkt erop dat David deze psalm schreef terwijl hij zelf ziek was. Kennelijk was er een reden van zijn ziekte, want hij noemt dat hij heeft gezondigd. Het gevolg van zijn ziekte is dat zijn vijanden hopen dat hij er aan zal sterven en degenen die wel op bezoek komen doen net of ze het goed met hem voor hebben, maar achter zijn rug om zien ze hem ook liever sterven. Terwijl David dus ziek is, ervaart hij intense haat van zijn vijanden.

Dan is de vraag waarom David deze psalm nu begint met die zaligspreking. Is deze uitspraak in de lijn van het vervolg van de psalm? Het blijkt een gebed te zijn om genezing, maar ook een klacht hoe mensen met hem omgaan. Zijn dan de eerste zinnen eigenlijk een soort herinnering voor God dat David zegt dat hij altijd naar de armen en ellendigen heeft omgezien en dat de HEER hem nu dan ook moet bevrijden? Je zou het zo kunnen lezen, maar dan lijkt het wel iets gespannen te staan met de belijdenis van zijn zonden. Als zegt David daar dan ook: “HEER, wees mij genadig” en kan dat wel voortkomen uit de zaligspreking aan het begin. Het zou ook nog kunnen dat David zijn vijanden, wie dat ook zijn, aanspreekt.

Ondanks dat dit niet duidelijk wordt, is wel duidelijk dat het omzien naar armen en ellendigen nooit vergeten mag worden en dat dit een gevolg zal hebben in de manier hoe God je zal zegenen en helpen als het in jouw leven niet goed gaat. David gebruikt deze gedachte wel in het voortdurend pleiten om genezing. Niet rechtstreeks zo uitgesproken, maar je kunt het ook niet negeren dat het aanwezig is. Onze levenshouding is dus wel degelijk van betekenis in wat God je wil geven. En dan blijft er voor David eigenlijk één gebed over: HEER, laat mijn vijand niet langer over mij juichen. En dan gaat het niet alleen over David, maar ook over de God van David, Die indirect ook werd bespot door de vijanden. Dat maakt dat de psalm uitloopt de lofprijzing omdat David zeker weet dat God trouw is aan Zijn belofte.

Gebed: HEER, misschien moet ik eerlijk zeggen dat ik lang zoveel niet omzie naar de armen en ellendigen zoals David. Vergeef mij en leer mij om oog te hebben voor hen waarvoor iedereen zijn ogen lijkt te sluiten en maak mij daar zalig mee.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu