Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!” (Psalm 2:12, HSV)

“Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij Hem.” (Psalm 2:12, NBV21)

Je kunt maar beter bij de koning die het echt voor het zeggen je toevlucht zoeken, want al die andere koningen hebben je uiteindelijk niets te bieden. Dat is je enige manier van geluk vinden. Als ik op deze manier psalm 2 samenvat, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Het eerste dat kan gebeuren is dat je bedenkt wat er in psalm 2 gebeurt in de tijd van de koningen van Israël. Het tweede dat kan gebeuren is dat je deze samenvatting gelijk geestelijk maakt en zegt dat alles wat je aanbidt dat niet Jezus is, die koningen zijn die uiteindelijk toch niets te zeggen hebben en dat Jezus de enige Koning is. Voor beide is wel genoeg te zeggen. En misschien kloppen ze ook allebei wel, toch is het gevaarlijk om gelijk een psalm als een Messiaanse psalm uit te leggen. Dat willen we natuurlijk wel, want op die manier kun je Jezus in de psalmen zien.

Psalm 2 is vooral een psalm die in de eerste plaats gewoon geplaatst moet worden in de tijd van de koningen van Israël. Als je dat doet, krijg je een andere dynamiek. De psalm bestaat eigenlijk uit vier gedeelten. In de eerste drie verzen wordt de vraag gesteld aan de volken en de koningen van de aarde wat het voor zin heeft om de strijd aan te binden met Israël en zijn koning. Dan volgen de verzen 4 tot en met 6 waar God in de hemel lacht om de volken en de koningen van de aarde. Het draait eigenlijk om de opmerking van God dat Hij Zijn koning heeft gezalfd. Dat is precies waar het om moet gaan. God heeft de koning van Israël gezalfd. En denken de volken van de aarde nu echt dat zij op kunnen tegen de koning waar God Zelf achter staat? Merk je, als je niet gelijk een Messiaanse lijn in de tekst legt, dat er een heel andere dynamiek tevoorschijn komt? Als God Zijn keuzes maakt, denk je dan echt dat welk volk en welke koning dan ook, iets in kan brengen?

Het stopt niet bij het feit dat God Zijn koning over Israël heeft gezalfd. Het is zelfs zo dat die koning van Israël de belofte heeft gekregen dat hij alle heidenen zal onderwerpen. En natuurlijk kun je dit lezen met het zicht op Jezus, maar in de eerste plaats is ook Israël Gods zoon. Hier al blijkt dat God alles onder controle heeft, zelfs als de heidenen te keer gaan. God laat het hier niet gebeuren dat de koning van Israël ten onder zal gaan. En dan volgt in het vierde gedeelte de oproep, waar in de eerste drie verzen de vraag mee begon: Wees dus verstandig en onderwerp je aan de koning die door God is gezalfd. Het kussen van de zoon is niet in de eerste plaats Jezus, maar dat is de koning van Israël in een beeld dat toen gold. Koningen die zich onderworpen aan een andere koning kusten de voeten van hem aan wie ze zich onderwierpen.

Maar voor die kus, staat de HEER als Degene Die hier regeert, door de koning van Israël heen. Daarom moeten de koningen van deze aarde zich onderwerpen aan de koning van Israël en daarmee aan God, want de koning van Israël is Gods vertegenwoordiger op aarde. En nu mag je ook verder kijken, want wat in de koningen van Israël gezien moest worden, was de komende Messias. Hij Die volmaakt en eeuwig zou regeren. De Koning tot in eeuwigheid op de troon van David. En door Hem te kussen, je aan Hem te onderwerpen, onderwerpen wij ons aan de HEER Zelf.

Je kunt je voorstellen wat we met koningen gebeurde die dit niet deden. Voordat ze thuis kwamen van de strijd tegen Israël waren ze verpulverd door de koning van Israël. Onderweg waren ze omgekomen, omdat ze zich niet onderwierpen. En ook dat is het uiteindelijke beeld van Jezus. De hele geschiedenis van Israël moest een beeld in de toekomst zijn voor ons later. Zo mag je vanuit de geschiedenis een Messiaanse lijn zien in deze psalmen, al is de psalm in de eerste plaats letterlijk bedoeld. Wanneer ben je dan dus gelukkig? Als de volken van de aarde hun toevlucht zochten bij de koning van Israël en als wij de toevlucht nemen tot Jezus. Dan ben je gelukkig, want dan ontdek je dat Israëls koning een genadige koning is, zelfs voor de heidenen. Laat staat Wie dan Jezus is, de volmaakte Koning.

Gebed: HEER, ik onderwerp mij aan Jezus, zoals de heidenen van toen zich moesten onderwerpen aan U, door Israëls koning te erkennen als hun koning.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu