God is een verterend vuur

Thema: God is…

“Want onze God is een verterend vuur” (Hebreeën 12:29)

Je voelde hem de vorige keer natuurlijk al aankomen: God is een verterend vuur. Een Bijbeltekst die misschien wel tot één van de lastigste Bijbelteksten behoort. Want als God een verterend vuur is, waar heeft dat dan mee te maken? Betekent dit dan dat als je zondigt, dat God je zo maar zou kunnen verteren? Toen ik, jaren geleden nog in een ander deel van de kerk mij bevond, kreeg ik nog wel eens te horen dat je uit moest kijken met wat je deed, want God is een verterend vuur. En ergens wrong dat toch wel.

Waarom staat er in de Bijbel een tekst die zoiets over God zegt? Betekent dit dan dat er een beeld is van God Die op die manier omgaat met mensen? In Hebreeën 12 staat deze tekst in het Nieuwe Testament, maar het is tegelijk ook een citaat uit het Oude Testament. Als we eerst even kijken in welk verband de schrijver van de Hebreeënbrief die hier schrijft, wordt al wel duidelijk dat je niet te pas en te onpas deze tekst kunt gebruiken.

De schrijver maakt een verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament was Israël genaderd tot een letterlijke, fysieke berg. Op die berg ging het verschrikkelijk te keer op het moment dat God daar neerdaalde om Zijn wet te geven aan Israël. En daarom staat er daar ook dat God een verterend vuur is. Wat was er aan de hand? De berg waarop God in Zijn heiligheid neerdaalde, waar Hij als het zuivere licht kwam, was ook vuur en onweer. Waarom was dat? Omdat God niet te benaderen was door mensen. Gods heiligheid stond de nabijheid in de weg voor die periode. Mozes was de enige die als middelaar van dat verbond God kon ontmoeten.

De schrijver van de Hebreeënbrief schrijft aan hetzelfde volk, verstrooide Joden, in een hele andere tijd. En hij gebruikt hierbij het beeld van de Sinaï, maar nu niet als een plaats van de wet, maar hij heeft het over de genade en het leven uit die genade. Dat verterende vuur is er nu niet meer door de genade. Tenminste, voor iedereen die de genade ontvangt en aanneemt. Tegelijk naderen we wel tot dezelfde God. Niet meer tot een fysieke berg, maar wel tot dezelfde God en God is niet veranderd en bij een onheiligheid is God een verterend vuur. Dat is gewoon nog steeds zo omdat het licht niet met de duisternis kan samengaan. Alleen laat Gods genade het vuur doven.

Dan begrijp je ook waarom hoofdstuk 12 afsluit met: ‘Laten wij daarom aan de genade vasthouden en God dienen op een Hem welgevallige wijze’. Wij naderen niet tot een berg in vuur en bliksem gehuld, maar wel tot dezelfde God. Door Jezus naderen we nu alleen tot Diezelfde God, maar nu bij Wie de genade beschikbaar is. Maar ja, als je die genade niet aanvaard, dan is God nog steeds hetzelfde. Het vuur wat de schrijver hier aanhaalt is niet letterlijk bedoeld maar staat synoniem voor het oordeel dat uiteindelijk het gevolg zal zijn voor iedereen die niet de genade heeft aanvaard.

God is licht en geen duisternis kan bij Hem in de buurt komen. En wees eerlijk, ook niet vreemd dat het verterende vuur er blijft, want die genade is gewoonweg voor iedereen beschikbaar. Er is niemand die ooit hoeft te ervaren en te begrijpen hoe dat verterende vuur eruit zien. Alleen, en dat het is punt van de schrijver, je moet wel acht slaan op die genade. En diep van binnen, stel dat God alles over Zijn kant zou laten gaan. Juist het verterende vuur zorgt ook er voor dat dit niet kan. God legt het of op Jezus of op de ongelovige, maar de gelovige ontmoet alleen Gods liefdevolle Vaderhart.

Gebed: Heer, toch geloof ik dat U, zonder genade, nog steeds een veterend vuur bent en eigenlijk wil ik U daar ook voor danken, omdat het onrecht uiteindelijk, hoe dan ook zal worden in Uw verterend vuur zal verdwijnen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu