God is rechtvaardig

Thema: God is…

“De God van Israël heeft gezegd, de Rots van Israël heeft tot mij gesproken: Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods.” (2 Samuel 23:3)

Als je zegt dat God rechtvaardig is, wat zeg je dan eigenlijk? Dan zeg je in de eerste plaats dat God vaardig is in het doen van recht. Dan kun je het hebben over de daden van God Zelf. Dat doen we vaak gevoelsmatig bij het woord ‘rechtvaardig’. Als God rechtvaardig is, dan doet Hij rechtvaardige daden. Natuurlijk klopt dat helemaal. Dan benader je het uit Gods heiligheid. Het is dan alleen de vraag of je daarmee echt zegt wat je zou moeten zeggen.

In de eigenschap van God dat Hij rechtvaardig is, zit namelijk ook nog een heel andere kant en die kant is ook nog eens heel erg bemoedigend. Als David aan het eind van zijn leven is gekomen, dan weet hij echt wel dat God rechtvaardig is als het gaat om wat Hij doet. Toen Hij David strafte na de keren dat hij echt zondigde wist David dat dit rechtvaardig was. Toch, als je naar de laatste woorden van David luistert, ontdek je dat David dit niet in de eerste plaats benoemd. Hij zegt dat er een Heerser komt over de mensen, een Rechtvaardige.

Natuurlijk spreekt hij hier over de Messias die zal komen. Hij zal een Rechtvaardige Heerser zijn. Als je dan doorleest in het Nieuwe Testament als het gaat over de oordeelsdag, dan gaat het daar ook over een rechtvaardig oordeel. Dat heeft alles te maken met Die Rechtvaardige Heerser. Er wordt straks rechtgesproken. Dat kun je heel erg zwaar maken door te benadrukken dat er straks een vreselijk oordeel geveld zal worden, maar als je in Christus bent, is dat oordeel gedragen.  Juist dan zou je op een heel andere manier naar dat oordeel kunnen kijken.

Het onrecht dat nu in deze wereld gebeurt en het onrecht dat jou wordt aangedaan, maar waar jij niets in kunt doen, dat is een onrecht dat straks absoluut zeker, rechtvaardig wordt bekeken. God is rechtvaardig, niet alleen in Zijn daden, maar ook over het onrecht dat is gebeurt. De Rechtvaardige zal recht spreken. Er lopen op deze wereld slachtoffers rond van daders die altijd de dans zijn ontsprongen. God zal er echter op terugkomen. Niet voor niets zegt Paulus in de brief aan de Romeinen dat we het oordeel aan God moeten laten. Jij en ik kunnen in veel gevallen niets met het oordeel. Laat dat maar over aan God.

Op grond daarvan kun je maar één ding zeggen: Geen enkele zonde, geen enkel onrecht kan onder het oordeel van God uitkomen. Zijn rechtvaardigheid eist een oordeel. Ja, als een dader in Jezus is gaan geloven, dan heeft Jezus ook zijn oordeel gedragen, net zo als dat van jou en mij. En als het goed is heeft dat dan ook een gevolg in zijn leven gehad. Maar als een dader niet in Jezus is gaan geloven, dan zal God het onrecht straks zeker aanpakken. God laat het niet over Zijn kant gaan! Echt niet, God is rechtvaardig, niet alleen over de zonden van jou en mij, maar ook over het onrecht dat jou is aangedaan! Als je dat beseft, weet je dat jij het gerust aan God kunt overlaten. En gelukkig kan God ook over jou rechtspreken en je vrijspraak geven, omdat het oordeel gedragen is door Jezus en blijft God nog steeds rechtvaardig.

Gebed: Heer, ik dank U dat ik het oordeel aan U mag geven en dat U het onrecht zult aanpakken.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu