God is goed

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

God is goed! Daar kun je van alles bij bedenken. Je kunt vooral bedenken dat God het altijd goed doet of dat wat Hij doet goed is voor jou. Dat was ook even het eerste dat ik bedacht, maar het lastige is dat er in nieuwere vertalingen wel vertaald wordt met goedheid, maar dat de HSV nog steeds vertaald met goedertierenheid. De vraag is of goedertierenheid hetzelfde is als goedheid en of je dan ook kunt zeggen dat God goed is?

Dat God goed is lijdt geen enkele twijfel, alleen is hier de vraag of God dat hier op deze manier uitspreekt. Als je in het Hebreeuws kijkt wat er staat, wordt het niet gelijk duidelijker. Vooral omdat het Hebreeuws bij deze woorden echt niet altijd eenvoudig is. Als je dieper kijkt naar de grondwoorden dan zou je kunnen zeggen dat het hier over liefde gaat, maar nog beter kun je zeggen dat het hier dan over loyaliteit gaat. Gods goedertierenheid heeft te maken met Zijn loyaliteit aan de gemaakte afspraken. Het heeft eigenlijk te maken met Gods trouw aan het verbond. Het woord ‘trouw’ komt nog wel als laatste in dit vers, maar hier gaat het veel meer over de trouw van God aan de gemaakte afspraken.

Je komt dit woord ook tegen bij Saul en bij David. Bij Saul nam God dit weg. Op het moment dat God Saul loslaat, dan laat Hij Zijn ‘hesed’ los. Het woord dat we ook hier lezen. Kennelijk is Gods trouw aan het verbond ook weer niet helemaal eindeloos. Maar tegelijk komen we dit woord ook bij David tegen, maar dan ook in positieve zin. God neemt Zijn ‘hesed’ niet van David af. “Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik die deed wijken van Saul, die Ik voor uw ogen weggenomen heb”. Je voelt wel aan dat God enorm trouw is aan Zijn afspraken. Dat Hij echt heel loyaal is aan wat Hij afspreekt. Pas in het uiterste geval stopt het. Bij Saul was zo’n uiterst geval en daar komen we ook maar moeilijk uit. Was de reactie van Saul dan niet oprecht genoeg? Kennelijk dus niet. En besef ook dat God hier niet letterlijk de deur in het slot heeft gegooid voor Saul, maar dat dit meer zegt over Gods goedheid over het nageslacht.

Ergens is het ook wel weer confronterend dat, ondanks dat God uitspreekt Wie Hij is, dat het ook niet eindeloos is. Saul heeft kansen genoeg gehad en toen hij er uiteindelijk niet meer was is Gods goedheid gestopt en daarmee vooral ook Gods goedheid over het koningshuis van Saul. Dit in tegenstelling dat het koningshuis van David. En dat was niet omdat David niet zondigde, maar omdat David telkens terugkwam. En daar gaat het hier ook bij Israël telkens weer over: Terugkomen bij God nadat het is misgegaan. En dan is Gods goedheid, Zijn loyaliteit aan Zijn afspraken er altijd wel. Het gaat over de God Die is en Die gebleven is. Als wij terugkomen, hoe vaak ook, is God er nog steeds en dan is Hij ‘hesed’, trouw aan Zijn afspraken. In dat licht moet je Wie God is blijven zien. De God Die blijft wachten, tot wachten niet meer kan en Die God is goed, goedertieren, loyaal aan Zijn afspraken.

Gebed: Heer, ik prijs U dat U, wachtend, trouw blijft aan Uw afspraken. U laat het niet los, ik mag altijd weer bij U terugkomen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 32 - (HSV)

1. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
    van wie de zonde bedekt is.
2. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid
    niet toerekent,
    en in wiens geest geen bedrog is.

3. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
    onder mijn jammerklachten, de hele dag.
4. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,
    mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte.          Sela

5. Mijn zonde maakte ik U bekend,
    mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
    Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
    En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela

6. Daarom zal iedere heilige tot U bidden
    ten tijde dat U Zich laat vinden.
    Voorzeker, een overstroming van machtige wateren
    zal hem niet bereiken.
7. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor
    benauwdheid,
    U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela

8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
    ik geef raad, mijn oog is op u.
9. Wees niet als een paard,
    als een muildier, dat geen verstand heeft.
    Zijn bek houdt men in toom met bit en toom;
    dan kan hij u niet te na komen.

10. De goddeloze heeft veel smarten,
      maar wie op de HEERE vertrouwt,
      hem zal de goedertierenheid omringen.
11. Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen,
      zing vrolijk, alle oprechten van hart!.

Psalm 32 - (NBV21)

1. Van David, een kunstig lied
    Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven,
    wiens zonden worden bedekt.
2. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,
    als in zijn geest geen spoor van bedrog is.
    
 3. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
     kreunend leed ik, de hele dag.
 4. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,
     mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela
    
5. Toen beleed ik U mijn zonde,
    ik dekte mijn schuld niet toe,
    ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
    en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
    
6. Laten uw getrouwen dus tot U bidden
    als zij in zichzelf een zonde vinden.
    Stormt dan een vloed van water aan,
    die zal hen niet bereiken.
    
7. Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood
    en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
    
8. ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
    Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
9. Wees niet redeloos als paarden of ezels,
    die met bit en toom worden bedwongen,
    dan zal geen kwaad je treffen.’
    
 10. Een slecht mens heeft veel leed te verduren,
       maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde
       omringd.
 11. Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,
       zing het uit, u die oprecht bent van hart.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

31 okt 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
07 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Utrecht (VdG)
14 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Varik (PKN)
21 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
28 nov 2021
12:00 - 13:30
Theo de Koning spreekt in Seinpost Slinge

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig zonder bedrog

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.” (Psalm 32:2 - HSV)

“Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.” (Psalm 32:2 – NVB21)

Het zijn bij David twee keer dat hij het over geluk of welzaligheid heeft in psalm 32. In de eerste plaats als je vergeving ontvangt èn als je zonden worden bedekt. En dat dit direct samenhing met het belijden van zonden werd al wel duidelijk. Toch heeft dit nog een verdergaand gevolg. David maakt met het tweede woord ‘welzalig’ of ‘gelukkig’ ook duidelijk wat vergeving is en dat dit ook nog iets uitwerkt. Er is dus meer wat geluk brengt, behalve vergeving.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu