God is barmhartig

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Je kunt je gerust afvragen of het eigenlijk wel mogelijk is dat God is en dat Hij blijft. Als je over God nadenkt, en beseft dat Hij zo groot is, kun je dan uitleggen dat God ook blijft, zelfs als Zijn volk zich van Hem afkeert? En wij dan? Als wij keuzes maken die haaks op Zijn bedoelingen staan, hoe reageert God daar dan op? Als je kijkt wat God doet bij alle keren dat Hij Israël straft, dan blijkt dat het volk altijd kon terugkomen. God straft wel, maar alleen als ze in zonden leven, zodra ze zich bekeren verandert dit. Je leest dat ook terug bij alle verbondsafspraken die gemaakt worden tussen God en Israël: “Als het volk zich dan bekeerd, dan…”. God blijft op Zijn post en verlaat de plaats van het verbond niet. Hoe is dat mogelijk?

Dat heeft te maken met dat wat Hij uitroept op het moment dat Hij Zijn heerlijkheid aan Mozes laat zien. Hij roept uit dat Hij barmhartig is. Zijn hart is vol van erbarmen. Je zou kunnen zeggen dat God met passie bewogen is. Bewust wil ik niet het woord ‘medelijden’ gebruiken omdat het gevoel bij dat woord anders is dan wat barmhartig is. Barmhartigheid is bewogenheid ondanks dat de ander het ernaar gemaakt heeft dat Hij Zich zou afkeren, maar dat Zijn liefde zo groot is Hij toch bewogen is met alles wat God in Zich heeft. Hij wil niet dat Israël, maar jij en ik net zo goed, uit beeld zouden raken.

God is met liefdevol erbarmen bewogen. Nee, dat betekent niet dat Hij ons zielig vindt en daarom medelijden zou hebben. Zijn hart is echt met jouw bewogen, maar je moet daarbij even kijken op welk moment dat God dit uitroept. Dat roept Hij uit op het moment dat Israël een eigen god had gemaakt en Mozes voor het volk heeft gebeden. Als het volk dan, in Mozes terugkomt bij God, blijkt God er nog steeds te zijn, maar meer dan dat. Hij is barmhartig. In Zijn hart is geen bitterheid of wrok, maar het is ook geen pleasegedrag van God. Alsof Hij er bang voor zou zijn dat Hij dan niets meer zou hebben en daarom houdt Hij de deur maar open. Het is Zijn hart dat zorgt dat Hij op Zijn post blijft. Hij verlaat het verbond niet vanwege Zijn barmhartigheid.

Als je hier over nadenkt, dan krijg je dit onmogelijk op een rijtje. Maar besef dat dit God is. Hij is en blijft, maar dat doet Hij vol van barmhartigheid. Een vader blijft zijn zoon of dochter wel eens opwachten om hem de waarheid te zeggen, maar God wacht iedereen die Hem kwijtraakt op met barmhartigheid. En als je dan komt, dan blijkt God nog veel meer te hebben dan alleen barmhartigheid. Dit is een boodschap vol van hoop, want er is geen god te bedenken die op deze manier met Zijn volk omgaat. Met Israël, maar in Christus ook met ons.

Gebed: Heer, U bent en blijft en doet dat ook nog met barmhartigheid. Ik prijs U en heb U lief en wil altijd in Uw aanwezigheid leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 32 - (HSV)

1. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
    van wie de zonde bedekt is.
2. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid
    niet toerekent,
    en in wiens geest geen bedrog is.

3. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
    onder mijn jammerklachten, de hele dag.
4. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,
    mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte.          Sela

5. Mijn zonde maakte ik U bekend,
    mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
    Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
    En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela

6. Daarom zal iedere heilige tot U bidden
    ten tijde dat U Zich laat vinden.
    Voorzeker, een overstroming van machtige wateren
    zal hem niet bereiken.
7. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor
    benauwdheid,
    U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela

8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
    ik geef raad, mijn oog is op u.
9. Wees niet als een paard,
    als een muildier, dat geen verstand heeft.
    Zijn bek houdt men in toom met bit en toom;
    dan kan hij u niet te na komen.

10. De goddeloze heeft veel smarten,
      maar wie op de HEERE vertrouwt,
      hem zal de goedertierenheid omringen.
11. Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen,
      zing vrolijk, alle oprechten van hart!.

Psalm 32 - (NBV21)

1. Van David, een kunstig lied
    Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven,
    wiens zonden worden bedekt.
2. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,
    als in zijn geest geen spoor van bedrog is.
    
 3. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
     kreunend leed ik, de hele dag.
 4. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,
     mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela
    
5. Toen beleed ik U mijn zonde,
    ik dekte mijn schuld niet toe,
    ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
    en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
    
6. Laten uw getrouwen dus tot U bidden
    als zij in zichzelf een zonde vinden.
    Stormt dan een vloed van water aan,
    die zal hen niet bereiken.
    
7. Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood
    en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
    
8. ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
    Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
9. Wees niet redeloos als paarden of ezels,
    die met bit en toom worden bedwongen,
    dan zal geen kwaad je treffen.’
    
 10. Een slecht mens heeft veel leed te verduren,
       maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde
       omringd.
 11. Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,
       zing het uit, u die oprecht bent van hart.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

31 okt 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
07 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Utrecht (VdG)
14 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Varik (PKN)
21 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
28 nov 2021
12:00 - 13:30
Theo de Koning spreekt in Seinpost Slinge

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig zonder bedrog

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.” (Psalm 32:2 - HSV)

“Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.” (Psalm 32:2 – NVB21)

Het zijn bij David twee keer dat hij het over geluk of welzaligheid heeft in psalm 32. In de eerste plaats als je vergeving ontvangt èn als je zonden worden bedekt. En dat dit direct samenhing met het belijden van zonden werd al wel duidelijk. Toch heeft dit nog een verdergaand gevolg. David maakt met het tweede woord ‘welzalig’ of ‘gelukkig’ ook duidelijk wat vergeving is en dat dit ook nog iets uitwerkt. Er is dus meer wat geluk brengt, behalve vergeving.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu