Gezonden als vredestichter

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.” (Mattheüs 5:9)

Het zou wel eens kunnen zijn dat de oproep van Jezus om een vredestichter te zijn, de grootste verrassing is bij al deze fundamenten van Zijn Koninkrijk. Het is ook weer belangrijk om vanuit de manier hoe Jezus is gezonden te kijken wat Hij tegen jou en mij zegt. Je moet eigenlijk even teruggaan naar het Kerstevangelie. Of in ieder geval naar de profetie van Jesaja. Hij zegt met die bekende woorden: “Een Kind is ons geboren en een Zoon is ons gegeven en men noemt Zijn Naam: Vredevorst”. De Engelse vertaling vertaalt dan met ‘Prince of Peace’. Hij is de Prins van de vrede. Een prins is iemand die de koning gaan opvolgen. Zeker in het geval van een enigste zoon.

Houd dit even vast. Precies dit is waar het namelijk over gaat als Jezus zegt dat de vredestichters gelukkig zijn. Dat Jezus deze woorden gebruikt heeft natuurlijk alles te maken met de achtergrond tegen wie Hij deze dingen zegt. Terwijl Jezus is gaan zitten op die berg kwamen alle mensen tot Hem om Hem te horen. Al die mensen waren natuurlijk Israëlieten. En juist Israël beroemt zich erop dat zij de zoon van God is. Tot op de dag van vandaag doen ze dit. Alle profetieën over de zoon van God, betrekt een orthodoxe Jood op Israël en niet op de Messias. Zelfs Jesaja 53 over het Lam van God, betrekken zij helemaal op zichzelf als volk van God.

Jezus zegt hier in de Bergrede dat niet Israël op basis van het zijn van het volk van God, zonen van God zijn, maar de vredestichters zijn zonen van God. Dit valt in de HSV bijna niet op, omdat het woord ‘zonen’ is vertaald met ‘kinderen’. Dat staat er echter niet. Jezus haalt hier dus een verwijzing aan die voor een Jood van het grootste belang was, maar die zij verkeerd interpreteerden. Zij zijn wel Gods uitverkoren volk en er is voor Israël nog heel veel te verwachten, maar ze is niet de zoon van God. Dat zijn de vredestichters. In de eerste plaats is dat dus Jezus Zelf. Hij is de prins van de vrede, de Kroonprins die straks het Koningschap van Zijn Vader zal overnemen als Hij terugkomt in de hemel.

Iedereen die in Christus is, deelt vervolgens in Zijn Koningschap. Maar in Christus zijn betekent dan dus ook dat je deelt in Zijn manier van leven en dienen en dus ook in Zijn manier van vredebrengen. En daarom is Hij de Zoon van God en delen wij als zonen (en ook dochters) van God op het moment dat we op Zijn manier vredestichter zijn. Nu dan nog even dat woord ‘vredestichter’

Een vredestichter is niet een bemiddelaar tussen verschillende partijen en het is ook niet iemand die geen ruzie zoekt. Dat hoort er wel bij, maar dat is niet in essentie waar het over gaat. Je moet een stap verder zetten om vredestichter te zijn, zoals Jezus bedoelt. Een vredestichter in de lijn van Jezus is niet iemand die partijen bij elkaar brengt, maar het is degene die zichzelf verzoend met zijn vijanden. Het gaat dus niet om hoe jij met twee strijdende partijen omgaat, maar het gaat erom hoe jij met jouw vijanden omgaat. Hoe jij dus omgaat met diegenen die jou pijn hebben gedaan en die jou op je hart trappen.

Paulus noemt op meerdere plaatsen God, de God van de vrede. God is Hij Die vijanden met Zichzelf verzoend. God kiest ervoor om mensen zoals wij, die Hem op Zijn hart hebben getrapt, vaarwel hebben gezegd en pijn hebben gedaan, vanuit Zijn initiatief, uit genade, zonder dat wij daarom vroegen, te verzoenen met Zijn vrede door dat aan te bieden in het offer van Jezus. De Prins van de vrede bewerkt dus voor de God van de vrede de weg naar verzoening met Gods vijanden. En dat terwijl ze daar niet om vroegen. Dat is een vredestichter Die Gods Zoon wordt genoemd. En dan zegt Jezus: Gelukkig zijn de vredestichters want zij zullen Gods zonen worden genoemd.

Met andere woorden: Een vredestichter is dus iemand die Gods vrede schenkt, zelfs aan hen die hem pijn hebben gedaan en niet om die vrede vragen. Het voelt bijna onmenselijk, want wij voelen maar al te vaak dat wij recht hebben op onze boosheid. Alleen dit is een destructief recht waarmee God niet werkt zolang de tijd loopt. Zolang de tijd loopt biedt Hij vrede aan uit genade en vraagt Hij van ons om echt gelukkig te kunnen zijn, dat ook te doen en zegt Hij tegen je: Dan ben je Mijn zoon of dochter en echt gelukkig.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw vrede voor mij en wil dat uitdelen zoals U dat bedoelt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu