Gezonden met barmhartigheid

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.” (Mattheüs 5:7)

Wat is het doel van je geloof? Dat lijkt natuurlijk wel een open deur, maar dat is hij niet helemaal. Als je vraagt wat het doel van je geloof is, komen er meestal een paar antwoorden. De eerste is dat daarmee je redding zeker is. Ik blijf dan altijd wel wat gevoel hebben bij zo’n antwoord dat dit wel erg gericht is op onszelf. Het tweede, wat misschien op de eerste plaats zou moeten staan is dat we leven voor God en daardoor Hem eer en glorie geven. En het derde antwoord heeft er natuurlijk alles mee te maken dat we door ons geloof het Koninkrijk van Jezus laten zien. Dat is natuurlijk precies wat ook alles te maken heeft met het thema van deze serie ‘Gezonden zoals Jezus’.

Eigenlijk werkt het dan vaak dus twee kanten op: Tussen jou en God en door ons heen wordt Jezus zichtbaar. En ja, dat klopt ook helemaal. Maar als ik je er nu  de vraag eens bij zou stellen: “Als jij Jezus laat zien aan de mensen om je heen, krijg je daar dan iets voor terug”, dan ben ik wel benieuwd hoe je dan reageert. Dus eigenlijk gezonden zijn zoals Jezus en daardoor krijg je er iets voor terug. Niet bij God vandaan, maar bij de mensen om je heen vandaan? Ik weet niet hoe dit bij jou overkomt, maar dit klinkt toch best wel een beetje vreemd. En toch is het de vraag of dat wel zo vreemd is.

Ik werd in eerste instantie op dit spoor gezet toen ik nadacht over de gelijkenis van de bouwer op de rots en de bouwer op het zand. Als je de woorden van Jezus hoort en doet, ben je als de bouwer op de rots. Daar sluit Jezus het eerste onderwijs van de Bergrede mee af. Het valt op dat bij de bouwer op de zand wel zijn huis instort, maar de bouwer zelf overkomt verder niets. Het enige is dat zijn levenshuis is ingestort. Er is dus niets dat zijn huis overeind houdt. Nu kun je dat alleen betrekken tussen God en jou, maar dat zegt Jezus niet in eerste instantie heel duidelijk.

Als je de woorden van Jezus hoort en doet, dan kan het stormen, maar dan blijft wel je levenshuis staan. De vraag is hoe dat dan komt? Zorgt God ervoor dat je in de storm staande blijft, of zorgt het luisteren en doen van de woorden van Jezus er ook voor dat je er letterlijk in deze wereld niet alleen voorstaat omdat vanwege je manier van leven er ook mensen zijn die er op de moeilijke momenten voor jou zijn? Wellicht frons je nu even met je wenkbrauwen, maar als je de volgende zaligspreking leest, is deze gedachte niet gelijk heel erg vreemd.

Jezus zegt dat je gelukkig bent op het moment dat je barmhartig bent. Waarom ben je dan gelukkig? Omdat er dan barmhartigheid aan jou bewezen zal worden. Nu kun je die uitspraak gelijk heel erg geestelijk maken en zeggen: “Als je barmhartig bent in deze wereld, zal God barmhartig zijn voor jou”. Alleen, zodra je dit zegt, vul je iets in wat er niet staat. Er staat gewoon iets dat bijna algemeen klinkt. En eigenlijk is dat ook weer iets dat je bij Jezus terugziet. Jezus ontvang namelijk ook barmhartigheid omdat Hij barmhartig was. Lang niet van iedereen, maar kijk eens naar de vrouwen bij het graf. Zelfs toen ze niets meer voor Hem konden doen, deden we nog wat ze konden. Maria uit wie zeven duivelen waren uitgeworpen, deed met haar barmhartigheid alles voor Jezus. Martha, hoewel te druk en te weinig stil, reageert vanuit de barmhartigheid die zij van Jezus had gekregen, wel met haar barmhartigheid door voor Jezus te willen zorgen.

Niet alles wat een reactie is op leven zoals Jezus leefde, is pas iets dat je straks ontvangt. Barmhartigheid is namelijk nogal besmettelijk. Zo besmettelijk dat als je daarmee iemands hart raakt, dat er een antwoord komt, juist op het moment dat jij dit soms nodig hebt. Als dan die storm komt, dan zijn er ook die er juist dan weer zijn voor jou omdat ook zij luisteren en doen wat Jezus zei. De olievlek van Gods Koninkrijk en dat begint door barmhartig te zijn.

Gebed: Heer, ik kies om barmhartig te willen zijn zoals U barmhartig bent en ik geloof dat ik onderdeel mag zijn van de olievlek van Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu