Gezonden tegen onrecht

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” (Mattheüs 5:6)

Het thema ‘gerechtigheid’ is voor sommigen het grootste thema wat je als christen moet naleven. Of eigenlijk, anders gezegd, je moet vooral opkomen tegen onrecht. Rond het jaar 2000 is daardoor onder andere de Micha-campagne ontstaan. We kunnen wel zingen en aanbidden, we kunnen ons leven als een offer voor God brengen, maar als we het onrecht laten bestaan, dan walgt God van onze goede werken. En ik weet nog dat in de periode dat ik theologie studeerde, ik er soms wel eens wat kriebels bij kreeg. Vooral omdat het dan om bepaalde gebieden ging waar iets moest veranderen. Opstaan tegen onrecht in deze wereld. En ja, wat kun je er tegen hebben?

Op zichzelf natuurlijk niets. Het is zeker goed als we onze stem laten horen tegen onrecht. En toch is dat nu juist misschien wel te makkelijk. Weet je, het is ergens wel heel makkelijk om op de staan tegen iets dat ver van je af staat. Ergens is het misschien wel makkelijk om onrecht af te wijzen dat anderen doen. Alleen als Jezus zegt dat je gelukkig bent als je honger en dorst hebt naar gerechtigheid, is het de vraag of Jezus daarmee in de eerste plaats bedoelt dat we dan ver van ons bed moeten beginnen.

We hebben de lijn van de manier hoe Jezus gezonden is aangehouden om naar de zaligsprekingen te kijken. Jezus heeft het niet over opdrachten die Hij ons hier geeft en waar Hij ver vanaf staat, de zaligsprekingen is precies dat Wie Jezus Zelf is. Hij heeft het leven van Zijn Koninkrijk volmaakt geleefd. Als je door Zijn leven heen leest in de Evangeliën dan stapelen de voorbeelden zich op hoe bij Jezus elke zaligspreking de praktijk van Zijn leven was. En dan kom je aan bij de zaligspreking over het doen van gerechtigheid.

Even denk je dan: “Nou, zo vaak zie je Jezus niet opstaan tegen onrecht”. Het is veel eenvoudiger om Zijn zachtmoedigheid te zien dan dat Hij opstaat tegen onrecht. Hij doet het wel iets. Bijvoorbeeld als Hij de weduwe benoemt met die ene penning in de schatkist. Hij staat op tegen het onrecht dat de Farizeeën bedrijven in hoe ze mensen uitpersen. Maar dan houdt het eigenlijk wel een beetje op. Echt opstaan tegen het grote onrecht van deze wereld, daar hoor je Jezus niet veel over. Kijk daarom eens even goed naar de woorden van deze zaligspreking. Jezus zegt dat je gelukkig bent als je hongert en dorst naar gerechtigheid.

Het gaat dus over je verlangen. En als je dit verlangt, dan zul je erdoor gevoed worden. Dan kun je heel makkelijk ver weg kijken en anderen aanwijzen die onrecht doen, maar laten we dan een afspraak maken. Deze afspraak: Onrecht aan de kaak stellen is helemaal goed en dringend nodig, maar begin er pas aan als jouw honger en dorst naar gerechtigheid ervoor heeft gezorgd dat jij altijd recht doet in hoe jij leeft. Misschien zeg je dat deze lat erg hoog is, maar toch geloof ik dat hier de kern zit van wat Jezus zegt. Hij zegt niet: “Sta op tegen het onrecht”. Hij roept je op om recht te verlangen. Het begint dus bij jezelf en niet bij de fouten van de anderen.

Daarmee zegt Jezus niet dat het onrecht mag blijven bestaan, maar Hij zegt hiermee in de eerste plaats dat jij en ik en iedere gezonden discipel van Jezus Zelf een drager moet zijn van gerechtigheid. Als die honger en dorst naar gerechtigheid jou niet zelf in beweging zet om recht te doen in elke situatie, dan kom je in de discussie terecht van de splinter en de balk. En misschien is het precies wel daarom dat Jezus niet zo heel sterk optreedt tegen het grote onrecht van deze wereld, omdat Hij vooral in Zijn leven heeft laten zien dat Hij altijd rechtvaardig is en gerechtigheid doet. Als je namelijk zo naar het leven van Jezus kijkt, dan ontdek je dat in alles wat Hij doet er geen spoor van onrecht te vinden is.

Jezus heeft het verlangen dat Hij jou zal zenden zoals Zijn Vader Hem heeft gezonden. Dat betekent dat je ook het thema ‘gerechtigheid’ heel dichtbij jezelf zal moeten houden. En als God je vervolgens roept om in deze wereld tegen het onrecht op te staan, ga en doe het. Maar doe het nooit als dit bij jezelf nog niet op orde is. Wat zal deze wereld veranderen als elke oprechte gelovige gerechtigheid doet. Dat is meer dan een druppel op een gloeiende plaat, dat is wereldveranderend.

Gebed: Heer, leer mij gerechtigheid te doen in elke situatie. In mijn zaken, in mijn relaties en alles!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Nahum 1 (HSV)

 
  [1] De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.
[2] Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, aleph
een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig.
Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders,
en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.
[3] De HEERE is geduldig, maar groot van kracht
en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig.

De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, beth
wolken zijn het stof van Zijn voeten.
[4] Hij bestraft de zee en maakt die droog, gimel
al de rivieren laat Hij verdrogen.
Basan en Karmel zijn verwelkt, daleth
de bloesem van Libanon is verwelkt.
[5] De bergen beven voor Hem, he
de heuvels smelten weg,
de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, waw
de wereld met al zijn bewoners.
[6] Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? zain
Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan?
Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, cheth
de rotsen worden door Hem stukgebroken.

[7] De HEERE is goed, teth
Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. jod
[8] En door een overstromende vloed
zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats kaph
en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.
[9] Wat u ook bedenkt tegen de HEERE,
Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan.
Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.
[10] Omdat zij vervlochten zijn als dorens,
en dronken als dronkaards,
zullen zij volledig verteerd worden, als dorre stoppels.
[11] Uit u is iemand voortgekomen
die kwaad bedenkt tegen de HEERE,
een verderfelijke raadsman.

[12] Zo zegt de HEERE:
Al gaat het hun goed en al zijn zij talrijk,
toch zullen zij worden weggeschoren: hij zal voorbijgaan!
Ik heb u wel vernederd,
maar Ik zal u niet meer vernederen.
[13] Nu dan, Ik zal zijn juk van u stukbreken
en uw banden verscheuren.
[14] Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden:
Uw naam zal zich niet meer voortplanten.
Uit het huis van uw god zal Ik
de gesneden en gegoten beelden uitroeien.
Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk.

Nahum 1 (NBV21)

  [1] Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.

[2] De HEER is een wrekende God,
Hij duldt niemand naast zich.
De HEER is een woedende wreker,
de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders,
Hij richt zijn toorn op zijn vijanden.
[3] De HEER is geduldig en zeer sterk,
Hij laat nooit iets ongestraft.

De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind,
wolken zijn het stof van zijn voeten.
[4] Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog,
de rivieren laat Hij verdrogen.
Verwelkt zijn Basan en Karmel,
ook Libanons bloesem – verwelkt.
[5] Bergen beven voor Hem,
heuvels wankelen,
de aarde rijst voor Hem op,
de wereld met al haar bewoners.
[6] Wie houdt zich staande in zijn toorn?
Wie houdt stand in de gloed van zijn woede?
Zijn woede is als een laaiend vuur,
rotsen spatten voor Hem uiteen.

[7] De HEER is goed,
een vesting in tijden van nood,
Hij kent wie bij Hem schuilen.
[8] Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in,
met een vloedgolf verwoest Hij hun stad.
[9] Wat ze ook tegen de HEER beramen,
Hij verijdelt hun plan:
Juda wordt geen tweede keer bedreigd.
[10] Al sluiten ze zich aaneen als een doornhaag,
al zijn ze overmoedig door de drank,
ze worden als droge stoppels verbrand.
[11] Uit hun stad is iemand voortgekomen
vol kwade gedachten tegen de HEER,
vol heilloze plannen.

[12] Dit zegt de HEER:
Al zijn ze op volle sterkte en zeer talrijk,
toch worden ze neergemaaid, het is met hen gedaan!
Ik heb je gekweld, Juda,
maar Ik zal je niet meer kwellen,
[13] want nu breek Ik zijn juk, dat op je schouders ligt,
en je riemen ruk Ik los.
[14] Over hem heeft de HEER dit beslist:
Jouw naam zal niet voortbestaan,
in je tempels vernietig Ik de godenbeelden,
Ik zal een graf voor je delven – verachtelijk ben je.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

29 mei 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht
12 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (PKN)
19 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Zevenbergen (Herv)
26 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
03 juli 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is goed!

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.” (Nahum 1:7 en 8 – HSV)

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in, met een vloedgolf verwoest Hij hun stad. (Nahum 1:7 en 8 – NBV21)

God is goed! Durf jij dat altijd te zeggen dat God goed is? Ik merk dat ik dat soms ook wel echt lastig kan vinden. Pasgeleden moest ik iemand begraven die nog heel jong was en waar veel voor gebeden was, ondanks dat ik geloof dat God goed is, vind ik het ook bijna pijnlijk om dat dan te zeggen. Toen ik daar even met een collega over sprak zei hij: “Ondanks wat we voelen en ervaren, moeten juist wij profetisch blijven uitspreken dat God goed is”. Dat is ook hoe ik het wel ervaar en ondanks alles, kies ik er dan toch voor om uit te spreken dat God goed is.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu