Jezus gooit het gezag omver

Thema: Op weg naar Golgotha

“En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten.” (Mattheüs 21:12)

Het volk verwachte Jezus binnen te halen als een koning die de regering gelijk zou gaan overnemen. Dat Hij op een ezel reed, was kennelijk dan niet opgevallen. Ze halen een Koning binnen, maar niet de koning zoals David een koning was. En als je op deze manier een Koning binnenhaalt, dan kun je er op wachten dat Hij het gezag gaat overnemen. En misschien was het je nog niet opgevallen, maar Jezus doet dat uiteindelijk dan ook echt. Alleen de manier hoe Hij dat deed en de plaats waar Hij dat deed is uiterst opmerkelijk.

Ik weet niet hoe het volk gekeken heeft naar Jezus, of in ieder geval hoe zij Hem nakeken. Hoopten ze werkelijk dat er een volksopstand zou uitbreken, uitlopend in een glorieuze overwinning op de Romeinen? Hij gaat wel Jeruzalem binnen, alleen daar gooit Hij helemaal niet het regeringsgezag van Pilatus en Herodus omver. Hij gaat de stad in en je kunt je zomaar voorstellen dat iedereen keek wat er ging gebeuren en dat iedereen zijn adem in hield. Maar in plaats van door te stoten naar het paleis, gaat Hij naar de tempel.

Jezus is wel degelijk onderweg om het gezag omver te werpen, alleen gaat Hij door naar het gezag waar het echt om gaat. En juist dat gezag is totaal van het pad af. In de tempel, daar waar de zegen van God zou moeten stromen, omdat daar het volk in alle gehoorzaamheid God dient en dus gezegend zal worden, zoals God had beloofd, daar klopt er niets meer van. Als je wilt weten waar uiteindelijk echt geregeerd wordt, dan is het daar waar geestelijk geregeerd wordt. Natuurlijk klopt dit totaal niet bij het alledaagse wereldbeeld dat in onze tijd normaal is geworden. Maar niet de fysieke werkelijkheid is bepalend, maar de geestelijke werkelijkheid. We hebben niet de strijd tegen overheden van deze tijd, maar de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En als het er dan in de tempel niet aan toe gaat zoals God heeft opgedragen, waar verander je dan echt principes? Precies in de tempel.

Jezus loopt direct door naar de tempel en Hij begint zonder twijfel om alle goddeloosheid in de tempel aan te pakken. De tafels van de geldwisselaar vliegen door de tempel. Je ziet het voor je, de duiven voor het offer die met grote marges werden verkocht, fladderen angstig rond, geldstukken rollen over de vloer. Het hele tempelwinkelbedrijf kiept Jezus in ene keer om.

En natuurlijk stopt deze offerdienst door het volbrengen van het offer van Jezus, maar zelfs op dit moment, terwijl dit een huis van God had moeten zijn, was het dat niet. Jezus komt binnen en werpt dat gezag letterlijk omver. En ja, na Zijn offer is alles anders en hebben wij geen tempel meer, maar Jezus laat wel zien waar het echt over moet gaan. Het gaat om het hart van aanbidding. Als de kerk een plaats is waar het om menselijke principes draait, politiek bedreven wordt en God niet de hoogste plaats krijgt, dan werpt Jezus dat gezag omver. En als het op geestelijk niveau goed gaat, dan volgt het andere vanzelf. Jezus is Koning, alleen Zijn Koningschap is van een geestelijke orde, toen en nu. Het is maar even dat we dat weten.

Gebed: Heer, ik dank U dat U orde op zaken stelt, waar dat nodig is, dat U structuren omver werpt, die omver moeten, maar help ook ons om daar scherp op te zijn, zodat we geestelijk gezond leven en leven bij het hart van aanbidding.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu