Nog een overdracht

Thema: Op weg naar Golgotha

“Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!” (Mattheüs 17:5)

Als er iemand is over wie je je blijft verbazen dan is het Petrus. Eerst zijn reactie op de vraag wie Jezus is, vervolgens wil hij Jezus tegenhouden om te gaan lijden en sterven, twee verschrikkelijk impulsieve reacties en dan volgt er binnen een week nog zo’n reactie. Jezus heeft hem en Johannes en Jakobus meegenomen een berg op. De vraag is waarom Jezus hen meeneemt, want op die berg gebeuren dingen waarvan niet wordt uitgelegd waarom het gebeurt. Daar op die berg veranderd Jezus namelijk van uiterlijk. Hij heeft daar even een moment Zijn verheerlijkte lichaam. Maar wat gebeurt daar nu eigenlijk op die berg?

Of Petrus nu helder had wat daar gebeurde kun je je serieus afvragen. Terwijl Jezus op die berg is en een verheerlijkt lichaam krijgt, verschijnen daar ook Mozes en Elia. Opmerkelijk trouwens dat deze herkent worden door de discipelen. Volgens mij hadden deze eeuwen daarvoor geleefd en foto’s van deze mannen waren er echt nog niet. Er gebeurt dus iets wat misschien wel te maken heeft met de hemel en herkenning die daar toch zal zijn. Het enige dat Petrus dan nog bedenkt: Ik wil daar blijven en deze drie mannen wil ik hier houden. Vervolgens stelt hij voor om daar drie tenten te bouwen.

Petrus heeft helemaal niet door dat er hier iets heel anders gebeurt. Het is niet de bedoeling dat deze drie mannen hier blijven, het is de bedoeling dat er ook hier een tastbare overdracht plaatsvindt. Net als met de sleuteloverdracht, is er ook hier een overdracht die vergezeld gaat met een bemoediging die de discipelen pas later kunnen plaatsen. Terwijl dat Petrus met de andere twee discipelen daar zijn en Jezus van gedaante veranderd en ook Mozes en Elia daarbij komen, is het niet Petrus die voor een tent zorgt, maar zorgt God Zelf voor een tent en een wolk komt over deze drie mannen heen.

Het is duidelijk dat de discipelen buiten die wolk blijven. De wolk komt over Jezus, Mozes en Elia heen en een stem uit die wolk sprak tegen de discipelen: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb, luister naar Hem”. Hier spreekt God Zelf en geeft aan dat Mozes en Elia, de wet en de profeten stoppen met hun werk. Niet dat er geen regels meer zijn voor het Koninkrijk, maar wel dat de hele offerdienst die in het licht stond van de Messias die zou komen en de profeten die blijven verkondigen dat de Messias zou komen, dat stopt. En vanaf dit moment neemt Jezus het over. Een overdracht waarbij de Vader dit toelicht voor de discipelen.

De enige opdracht die overblijft is de opdracht om naar Jezus te luisteren. Hij vervuld de wet en de profeten en Hij leeft volgens de regels van het Koninkrijk. Daar moeten ze naar luisteren en met die boodschap moeten zij verder. En wanneer? Op het moment dat Jezus straks Zijn verheerlijkte en hemelse lichaam zal hebben ontvangen na Zijn opstanding. De Vader draagt hier de bediening van Jezus op Zijn manier ook over aan de discipelen. Jezus, als ze daarnaar luisteren, dan weten ze wat hun opdracht is en de Vader bevestigt dit.

En terwijl de discipelen op de grond liggen, vol angst vanwege deze hemelse heerlijkheid, raakt Jezus hen aan. Juist dat is nodig om hen te bemoedigen om in deze hemelse heerlijkheid overeind te komen en dat te beginnen uit te delen op aarde. Dit is niet een plaats van sterven, maar juist van leven. Juist daar waar Gods heerlijkheid je leven raakt, daar raakt Jezus je aan om door Zijn heerlijkheid vol met vuur en glorie Zijn Koninkrijk voort te zetten op aarde.

Gebed: Heer, dank U dat U het bent Die alles van Mozes en Elia hebt vervuld en dat wij naar U mogen luisteren om te doen wat U wilt dat wij op aarde doen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu