Jezus volgen is Zijn leven aanvaarden

Thema: Op weg naar Golgotha

“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.” (Mattheüs 16:24)

Op welke manier volg jij Jezus? Gewoon door te doen wat Hij vraagt? En door op dezelfde manier te leven zoals Hij? Is dat zo? Of is dit het keurige kerkelijke antwoord? Ik vraag het maar even, omdat mijn ervaring is dat ik Jezus echt wel wil volgen en ik wil echt wel doen wat Hij wil dat ik doe, maar als het even iets is dat dwars tegen mijn plannen ingaat, ik ook wel eerlijk moet zeggen dat ik Hem dan misschien wel even heel wat minder volg. Of heb alleen ik hier maar last van? Gezien het feit dat Jezus deze vraag ook nog even nadrukkelijk met Zijn discipelen bespreekt, zal ik toch niet de enige zijn die hier soms last van heeft.

Het is natuurlijk net na het moment dat Petrus een poging deed om Jezus terecht te wijzen. Hij wilde niet dat Jezus zou gaan lijden en sterven. Naast dat het ook te maken had met de schriftgeleerden en de doorlopend lastige tegenstanders van Jezus, is er nog wel iets meer te bedenken waardoor Petrus zo reageerde. Als Jezus immers zou gaan sterven, dan zou Petrus geen Jezus meer hebben. Juist Hem Die hij zo bewonderde en Die hij helemaal niet kon missen. Jezus volgen, dat wilde Petrus wel, alleen wel op de manier die paste bij zijn visie en levensstijl. Petrus wilde dus zijn leven met Jezus overeind houden.

Op dat punt begint Jezus dan over het achter Hem aankomen te spreken. Juist op dat moment gaat Jezus uitleggen wat het betekent om Hem te volgen en hoe je dat moet doen. Als je Jezus wilt volgen, dan moet je jezelf verloochenen en je kruis opnemen en zo Hem volgen. Dat ‘je kruis opnemen’ is nogal eens uitgelegd als dat ieder huis zijn eigen kruis heeft. Iedereen heeft moeilijkheden in het leven en dat hoort er nu eenmaal bij als je Jezus wilt volgen. Op twee manieren is dat eigenlijk een wat vreemde redenatie, want iemand die niet gelooft en moeilijke dingen meemaakt, neemt die dan ook zijn kruis op zich? En nog iets heel anders, Jezus verbindt het opnemen van je kruis met jezelf verloochenen.

Eigenlijk bedoelt Jezus het heel erg letterlijk. Je zou bijna moeten zeggen dat Jezus zegt: Jij moet letterlijk aan het kruis geslagen worden. Pardon? Is dat de boodschap van Jezus? Nou, dan moet je even bedenken wat het straks betekent op het moment dat Petrus, Jezus verloochend. Wat doet Petrus dan? Dan ontkent hij dat hij Jezus kent. Als je dat nog verder doortrekt en het niet over het kennen van Jezus gaat, maar als iemand Jezus verloochend doordat hij Hem niet erkent, dan doe je dus eigenlijk of Hij er niet is, net zoals Petrus doet alsof er geen band is tussen hem en Jezus.

Als Jezus zegt dat om Hem te kunnen volgen, je jezelf moet verloochenen, dan betekent dit dat je ontkent dat jij er bent. Als mens mag jij er natuurlijk wel zijn, maar geestelijk in het volgen van Jezus, ben jij niet langer bepalend. In diezelfde lijn moet je het opnemen van je kruis zien. Of eigenlijk nog een stap verder, met je eigen kruis opnemen, betekent dat jij jezelf dood. Nee, niet letterlijk, maar geestelijk wel. Dit is precies van Paulus later zal zeggen als hij schrijft dat hij met Christus is gekruisigd. Jezus bedoelt te zeggen dat jouw hele leven niet langer meer draait om jouw belangen, om jouw keuzes en om wat jij wilt. Dat leven ben je bereidt om te kruisigen. Niet meer jij leeft, maar Jezus leeft in jou. Daar waar jij jezelf verloochend en kruisigt, daar maak je een hele bewuste keus om Jezus te volgen en in Hem te leven. Jouw leven heeft niet langer bestaansrecht meer, maar je laat elke keuze, elk belang, alles wat je bent bepalen door Jezus.

Even terug nog naar Petrus, die net alles heeft gedaan om Jezus bij zich te kunnen houden, dat waren zijn belangen, maar niet het belang van Jezus. Het Koninkrijk van Jezus zou er helemaal niet mee geholpen zijn en daarom had Petrus hier zijn belangen moeten loslaten en alleen gericht moeten zijn op Jezus’ belang en Zijn Koninkrijk. En juist dit onderwijs van Jezus helpt je om ook Jezus te volgen als jij eigenlijk andere plannen had en alleen op die manier kom je echt achter Jezus aan. En ja, soms lijken de wegen van God ondoorgrondelijk, onbegrijpelijk en soms niet logisch om te volgen. Het staat soms echt haaks op jouw leven en op dat van de maatschappij, maar alleen dan kun je Jezus volgen. Het is niet voor niets dat Jezus ergens vraagt om eerst de kosten te berekenen voordat je Hem gaat volgen. De prijs in dit leven is hoog, want zelfs je eigen leven is niet meer bepalend. En uiteindelijk kom je dan, samen met Hem in Zijn heerlijkheid en die van Zijn Vader en de engelen. Zo volg je Hem, tot aan Thuis.

Gebed: Heer, mijn leven verloochenen en niet iets dat ik het liefst doe, want mijn belangen lijken soms zo belangrijk, maar U maakt duidelijk dat het zo niet is en daarom wil ik mijzelf verloochenen om in U te geloven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu