Sleuteloverdracht

Thema: Op weg naar Golgotha

“En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.” (Mattheüs 16:19)

Petrus, hij staat straks echt niet bij de hemelpoort om je op te wachten. Als dat de sleuteloverdracht van Jezus zou zijn, zou dat ook wel een aantal vragen oproepen. Waarom kan Jezus Zelf niet bij de hemelpoort staan, zou dan nog de minst belangrijke vraag zijn, maar als de sleutels waar Jezus het over heeft te maken heeft met de letterlijke hemelpoort, dan is ook de vraag wat er dan in de tussentijd zou moeten gebeuren. En de vraag zou dan ook zijn waarom Jezus het heeft over ontbinden op aarde, als die sleutels alleen maar letterlijke sleutels van de hemelpoort zouden zijn. Het is wel duidelijk dat, als je goed leest, het over iets gaat dat met ons leven op aarde te maken heeft.

Daarnaast is het ook nog de vraag of Jezus daadwerkelijk spreekt over de sleutels van een poort. Hij zegt er namelijk bij dat wat we binden op aarde in de hemelen gebonden zal zijn en wat we op aarde ontbinden dat dit in de hemelen ontbonden zal zijn. Deze twee dingen hebben dus alles met elkaar te maken. Wat wij op aarde doen, zal ook in de hemelen gebeuren en heeft uiteindelijk zelfs betrekking op het Koninkrijk van de hemelen. Opmerkelijk is dat Jezus twee keer over de hemel spreekt. Eerst het Koninkrijk van de hemelen en dan de hemel waar wij invloed hebben door wat we op aarde doen.

Het is goed om even bij die laatste opmerking van Jezus te beginnen. Wat we op aarde binden en ontbinden, zal ook in de hemelen gebonden of ontbonden zijn. Het gaat hier niet over de volmaakte hemel. Om een klein beetje inzicht te krijgen hoe dit zit, dan moet je even kijken op welke manier de Bijbel over de hemel spreekt. Je kunt eigenlijk, op basis van wat je in de Bijbel leest over drie soorten hemelen spreken. De eerste hemel is gewoon de lucht en de wolken. Paulus heeft het ook nog over de derde hemel waarin hij is opgetrokken geweest. Dan heeft hij het over de troonzaal van God en dan is er dus ook nog een tweede hemel. Dat is de plaats waar de geestelijke strijd plaatsvindt. Dat is ook waar de schrijver van de Hebreeënbrief over schrijft als hij schrijft dat Jezus door de hemelen is doorgegaan en nu in de hemel op de troon zit.

Het binden en ontbinden heeft betrekking op wat er in die tweede hemel gebeurt. Je zou ook kunnen zeggen dat we dit de hemelse gewesten noemen. Wij zijn geroepen, om net als Jezus onze autoriteit die Hij ons heeft gegeven te gebruiken in deze geestelijke wereld. Wat wij op aarde op die manier ontbinden, dat zal in de hemelen ook ontbonden zijn. Hert is ook wel logisch dat dit niet over de hemel als de woonplaats van God kan gaan, want iedereen die daar is kan onmogelijk nog gebonden zijn.

Als je op deze manier de lijn doortrekt naar het Koninkrijk van de hemelen, dan is het dus zo wat in de geestelijke gewesten vrij gemaakt is, doordat wij het Evangelie brengen, mensen helpen vrij te komen uit machten van zonde, dood en andere geestelijke oorzaken van gebondenheid en gebrokenheid, dat neemt God in de hemel dus over. Het zit eigenlijk op dezelfde lijn als wat Jezus Zijn discipelen laat doen op het moment dat ze vrede in ieder huis moeten brengen, de zieken moeten genezen en macht krijgen over de legermacht van satan. Dat heeft dus directe gevolgen voor het Koninkrijk van de hemelen. Uiteindelijk is er straks maar één Koning in de hemelen, want alle andere machten zullen straks onttroond worden en Jezus zal heersen, ook in de geestelijke gewesten en Zijn Koninkrijk zal alle hemelen doortrekken.

En terwijl wij wachten op de komst van Jezus en Zijn uiteindelijke zegetocht, hebben wij van Hem de sleutels gekregen om gebonden vrij te maken en om  hen die vast zitten in de slavernij van de zonde, los te maken door hen de Naam van Jezus te verkondigen en door onze autoriteit te gebruiken over de machten van de duisternis. En als we niet welkom zijn met deze boodschap? Dat klinkt misschien hard, maar dan leert Jezus ons om door te gaan, maar daarmee laten we op aarde gebonden wat ook in de hemelen gebonden zal zijn en waardoor als mensen niet luisteren de toegang tot het Koninkrijk van de hemelen ook gesloten zal zijn. Dat is niet het doel, maar het kan wel een gevolg zijn. Wat Jezus ook nog kan bedoelen is als we de geestelijke machten binden in Zijn Naam dat die in de hemelse gewesten ook niets te vertellen meer hebben. Op allerlei manieren geeft Jezus ons invloed in Zijn bediening en in Zijn Koninkrijk, zodat Zijn rijk meer en meer zal komen, door jou en mij heen.

Gebed: Heer, ik prijs U dat U mij de sleutels en de macht geeft om het verschil te maken door Uw Koninkrijk, maar ook in levens van mensen die U aan mij toevertrouwt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu