Het blijft niet zo

Thema: Filippenzen

“Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.” (Filippenzen 3:21)

Soms moet je het gewoon ook even tegen elkaar zeggen: “Het blijft niet zo”! De strijd tussen het verlangen om bij Jezus te zijn en het leven hier op aarde. En dat leven op aarde is ook al zo dubbel dat ook dat vaak lastig is. Leven op aarde, terwijl je leven ook al meer en meer hemels zou moeten zijn. Het is niet alleen verlangen naar de toekomst, maar nu nog op aarde zijn en juist dat maakt het soms ook lastig. Ik weet niet hoe dat voor Paulus in de gevangenis is geweest. Meer nog dan de gemeente van Filippi was hij in die gevangenis waarschijnlijk een kleine enclave in de gevangenis. Een enclave die uit één persoon bestond.

Hoe dat geweest is in de gevangenis schrijft Paulus eigenlijk niet, maar juist daar waar zijn verlangen zo sterk was om bij Jezus te mogen zijn, juist daar moet het ook enorm moeilijk zijn geweest om als een burger van het hemelse Koninkrijk te leven. Reken er maar op dat de gevangenissen van toen er iets anders uitzagen dan in onze tijd en in onze tijd is dat al een wrede werkelijkheid. Paulus heeft dus reden genoeg om te zeggen dat hij het niet zou volhouden, maar dat zie je hem nergens doen. Hij lijkt alleen maar gericht te zijn op onze rol als hemelburgers. Alles wat niet daarmee overeenstemt wijst hij in de hele brief af. Of dat nu dwaalleraren zijn of mensen die doen alsof Jezus nooit zal komen, hij blijft bij de kern: Leef in verwachting als een hemelburger met de gezindheid van Jezus.

Toch heeft dit alles wel een bemoedigende kant. Het blijft namelijk echt niet zo. Kijk even om je heen in je geestelijke omgeving. Bedenk even wat je bent: Een hemelburger. En wat zie je daar dan om je heen? Dan ontdek je dat je met Christus al in de hemelse gewesten bent gezet en dat Hij in die geestelijke werkelijkheid er ook is. En dat is een enorme bemoediging. Wij zijn op dit moment alleen in Christus, geestelijk in de hemel terwijl ons vernederde lichaam op aarde is. Die term ‘vernederd’ lichaam gebruikt Paulus om aan te duiden dat dit geen hemels en volmaakt lichaam is. Maar daar in de hemel, waar ons burgerschap is en ook ons geestelijk Thuis, daar is Jezus met Zijn verheerlijkt lichaam. Paulus gebruikt dan de tegenstelling ten opzichte van het vernederde lichaam.

Jezus met Zijn verheerlijkte lichaam blijft daar niet eindeloos wachten. Wij verwachten dat Jezus van die plaats vandaan terug zal komen. Niet alleen voor Zichzelf, maar ook voor jou en voor mij. Dit vernederde en gebroken lichaam, dit lichaam wat er ook naar verlangt om volmaakt met Jezus te zijn, dit lichaam komt Jezus straks ook daadwerkelijk veranderen. Hij zal ons straks gelijkvormig maken aan Zijn lichaam. Daarom komt Jezus straks en daarom verwachten wij Hem. Niet alleen om dan met Hem te mogen zijn, maar ook om alle gebrokenheid, maar ook alle onvolmaaktheid van dit leven achter te laten. Jezus zal het straks van ons afnemen. Dan stopt ons lijden aan deze wereld, ons lijden om Jezus’ wil, maar dan stopt ook ons verlangen, want ook dat zal vervuld worden. En nu leven wij als een hemelburger op aarde volgens de principes van het Koninkrijk waar wij zijn ingeschreven en dat doen we verwachtingsvol. Niet ongeduldig om er hier op aarde maar zo snel mogelijk van verlost zijn, maar verwachtingsvol en tegelijk trouw aan dat Koninkrijk voor de tijd die we hier op aarde nog hebben, zodat er nog anderen bij zullen komen die zich laten overschrijven van het aardse koninkrijk naar het hemelse Koninkrijk.

Wij verwachten en zien uit naar het moment van onze volmaaktheid, maar tegelijkertijd ook wetend wat onze roeping op aarde is. Beste hemelburgers, lieve broer of zus, het zal zoals het nu is niet blijven, want wij verwachten Jezus uit de hemel Die ook ons lichaam zal ontdoen van elke onvolkomenheid en gebrokenheid. En dan zullen we voor altijd met Hem zijn.

Gebed: Heer, ik zie uit naar U en tegelijk zal ik de tijd hier op aarde gebruiken om als een hemelburger namens Uw Koninkrijk op aarde te leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Jozua 1:1-15

1. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei:
2. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.
3. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb.
4. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn.
5. Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.
6. Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen.
7. Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat.
8. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.
9. Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
10. Toen gebood Jozua de beambten van het volk:
11. Ga midden door het kamp en gebied het volk: Maak proviand voor u klaar, want nog binnen drie dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de HEERE, uw God, u geeft om in bezit te nemen.
12. En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse zei Jozua:
13. Denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de HEERE, u geboden heeft: De HEERE, uw God, geeft u rust, en Hij geeft u dit land.
14. Uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee zullen in het land blijven dat Mozes u aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft. Maar ú moet in slagorde oversteken, voor uw broeders uit, alle strijdbare helden, en u moet hen helpen,
15. totdat de HEERE aan uw broeders rust geeft zoals aan u, en ook zij het land in bezit nemen dat de HEERE, uw God, hun geeft. Dan mag u terugkeren naar het land van uw bezit en mag u het in bezit nemen, namelijk het land dat Mozes, de dienaar van de HEERE, u gegeven heeft, aan deze zijde van de Jordaan, waar de zon opkomt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

In eenheid strijden voor rust

Thema: Rust

“Denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de HEERE, u geboden heeft: De HEERE, uw God, geeft u rust, en Hij geeft u dit land.” (Jozua 1:13)

Ik heb mij geprobeerd om mij in te leven hoe dat geweest moet zijn voor het volk van Israël op het moment dat ze op de grens met het Beloofde Land staan. En dan vooral hoe dat geweest moet zijn voor die tweeënhalve stam die al wisten dat hun land al in hun bezit was. Je ziet dat land voor je liggen, maar het land waar nog om gestreden moet worden is niet jouw land. Jouw land is al bezit en het land dat je ziet liggen heb jij niet echt nodig. Om dat echt op te kunnen brengen dan moet je toch wel echt verbondenheid hebben met de rest van het volk.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu