Het blijft niet zo

Thema: Filippenzen

“Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.” (Filippenzen 3:21)

Soms moet je het gewoon ook even tegen elkaar zeggen: “Het blijft niet zo”! De strijd tussen het verlangen om bij Jezus te zijn en het leven hier op aarde. En dat leven op aarde is ook al zo dubbel dat ook dat vaak lastig is. Leven op aarde, terwijl je leven ook al meer en meer hemels zou moeten zijn. Het is niet alleen verlangen naar de toekomst, maar nu nog op aarde zijn en juist dat maakt het soms ook lastig. Ik weet niet hoe dat voor Paulus in de gevangenis is geweest. Meer nog dan de gemeente van Filippi was hij in die gevangenis waarschijnlijk een kleine enclave in de gevangenis. Een enclave die uit één persoon bestond.

Hoe dat geweest is in de gevangenis schrijft Paulus eigenlijk niet, maar juist daar waar zijn verlangen zo sterk was om bij Jezus te mogen zijn, juist daar moet het ook enorm moeilijk zijn geweest om als een burger van het hemelse Koninkrijk te leven. Reken er maar op dat de gevangenissen van toen er iets anders uitzagen dan in onze tijd en in onze tijd is dat al een wrede werkelijkheid. Paulus heeft dus reden genoeg om te zeggen dat hij het niet zou volhouden, maar dat zie je hem nergens doen. Hij lijkt alleen maar gericht te zijn op onze rol als hemelburgers. Alles wat niet daarmee overeenstemt wijst hij in de hele brief af. Of dat nu dwaalleraren zijn of mensen die doen alsof Jezus nooit zal komen, hij blijft bij de kern: Leef in verwachting als een hemelburger met de gezindheid van Jezus.

Toch heeft dit alles wel een bemoedigende kant. Het blijft namelijk echt niet zo. Kijk even om je heen in je geestelijke omgeving. Bedenk even wat je bent: Een hemelburger. En wat zie je daar dan om je heen? Dan ontdek je dat je met Christus al in de hemelse gewesten bent gezet en dat Hij in die geestelijke werkelijkheid er ook is. En dat is een enorme bemoediging. Wij zijn op dit moment alleen in Christus, geestelijk in de hemel terwijl ons vernederde lichaam op aarde is. Die term ‘vernederd’ lichaam gebruikt Paulus om aan te duiden dat dit geen hemels en volmaakt lichaam is. Maar daar in de hemel, waar ons burgerschap is en ook ons geestelijk Thuis, daar is Jezus met Zijn verheerlijkt lichaam. Paulus gebruikt dan de tegenstelling ten opzichte van het vernederde lichaam.

Jezus met Zijn verheerlijkte lichaam blijft daar niet eindeloos wachten. Wij verwachten dat Jezus van die plaats vandaan terug zal komen. Niet alleen voor Zichzelf, maar ook voor jou en voor mij. Dit vernederde en gebroken lichaam, dit lichaam wat er ook naar verlangt om volmaakt met Jezus te zijn, dit lichaam komt Jezus straks ook daadwerkelijk veranderen. Hij zal ons straks gelijkvormig maken aan Zijn lichaam. Daarom komt Jezus straks en daarom verwachten wij Hem. Niet alleen om dan met Hem te mogen zijn, maar ook om alle gebrokenheid, maar ook alle onvolmaaktheid van dit leven achter te laten. Jezus zal het straks van ons afnemen. Dan stopt ons lijden aan deze wereld, ons lijden om Jezus’ wil, maar dan stopt ook ons verlangen, want ook dat zal vervuld worden. En nu leven wij als een hemelburger op aarde volgens de principes van het Koninkrijk waar wij zijn ingeschreven en dat doen we verwachtingsvol. Niet ongeduldig om er hier op aarde maar zo snel mogelijk van verlost zijn, maar verwachtingsvol en tegelijk trouw aan dat Koninkrijk voor de tijd die we hier op aarde nog hebben, zodat er nog anderen bij zullen komen die zich laten overschrijven van het aardse koninkrijk naar het hemelse Koninkrijk.

Wij verwachten en zien uit naar het moment van onze volmaaktheid, maar tegelijkertijd ook wetend wat onze roeping op aarde is. Beste hemelburgers, lieve broer of zus, het zal zoals het nu is niet blijven, want wij verwachten Jezus uit de hemel Die ook ons lichaam zal ontdoen van elke onvolkomenheid en gebrokenheid. En dan zullen we voor altijd met Hem zijn.

Gebed: Heer, ik zie uit naar U en tegelijk zal ik de tijd hier op aarde gebruiken om als een hemelburger namens Uw Koninkrijk op aarde te leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

​Mattheüs 16:21-28

21. Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.
22. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!
23. Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.
24. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
26. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
27. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
28. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Laat het gebeuren

Thema: Op weg naar Golgotha

“En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!” (Mattheüs 16:22)

Je zou toch zeggen, na zo’n overdracht van sleutels, zoals Jezus dat doet, dat de discipelen ook wel steeds meer klaar zullen zijn voor de volgende boodschap van Jezus. Direct na dit moment gaat Jezus voor de eerste keer, zonder omwegen vertellen over Zijn lijden en sterven. En kennelijk was Petrus nog niet klaar met snel reageren, want ook nu weet hij niet hoe snel hij moet reageren. Alleen is het verschil dat hij nu op z’n minst heel beroerd reageert.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu