Hoe wettisch ben je eigenlijk?

Thema: Filippenzen

“Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen.” (Filippenzen 3:8)

Eigenlijk blijf ik nog met iets zitten. Iets waar ik al wel vaker tegenaan ben gelopen en waar Paulus erg radicaal over lijkt te zijn. Ik zou de beginvraag op twee manieren kunnen stellen, maar laat ik deze eerst kiezen: Ben jij wettisch in je geloof? Kijk, we weten allemaal dat wettiscisme de dood in de pot is en dat dit je geloof heel erg  verzwakt. Niet voor niets is Paulus er zo duidelijk tegen. Maar de tweede vraag is deze: wanneer ben je nu eigenlijk wettisch?

Wat ik nog wel eens hoor is dat we door het Evangelie vrij zijn en zodra je iemand zou vertellen dat iets moet, dan ben je wettisch en heb je niets van het Evangelie begrepen, want het gaat om relatie en niet over religie. Als je dat op deze manier stelt, dan vraag ik mij af of dit klopt. Betekent dit dan dat er in een relatie helemaal geen afspraken zijn? Je hebt een relatie met je vrouw, maar je mag ook gewoon met een andere vrouw verder? Nee, natuurlijk mag dat niet, want je hebt toch een relatie met je vrouw (of je man)? Dus in een relatie zijn er toch wel dingen die mogen en niet mogen? Is dat dan niet wettisch? Nee, natuurlijk niet, dit heeft gewoon alles te maken met liefde voor elkaar.

Even terug naar je geloof. Betekent het dat als je in Jezus gelooft dat er niets meer moet? Als je het aantal keer dat Paulus tegen een gemeente zegt dat ze iets moeten, telt, dan zou je in dat geval Paulus ook erg wettisch kunnen noemen, want er blijken nog steeds dingen te moeten die bij het geloof horen. Net zo goed als dat Jakobus schrijft dat het geloof zonder werken dood is en daarmee zegt hij dus gewoon dat als je gelooft je ook naar dat geloof en uit dat geloof moet leven. Dan moet je dus barmhartig zijn en je moet gehoorzaam zijn aan de Heer.

Je voelt wel aan dat als er dingen moeten, dat dit niet gelijk wettisch is. God stelt een rustdag in om te genieten en je op Hem te richten, maar zodra je daar iets meer over gaat zeggen zou je al snel wettisch zijn, om maar even een voorbeeld te noemen. Maar eerlijk is eerlijk, als God zegt dat je niet mag stelen, zegt er niemand dat dit wettisch is. Hoe zit het nu wel? Eigenlijk is het niet eens zo erg ingewikkeld en maken wij het waarschijnlijk erg moeilijk. Als Paulus zichzelf beschrijft als iemand die recht zou hebben om een gunst van God vanwege zijn leven en levenswijze als Jood, dan gaat het Paulus om twee dingen.

In de eerste plaats gaat het bij wettische leraren erom dat de offers en de besnijdenis zaligmakend zijn. En het gaat erom dat als je als Jood leeft volgens de regels dat je dan ook de hemel kunt verdienen. Precies deze twee dingen noemt Paulus vuiligheid en schade voor het geloof. Paulus zegt dus niet dat er binnen de relatie met God geen afspraken zijn die Hij met ons heeft gemaakt. Natuurlijk geldt gewoon de wet van het Koninkrijk voor iedere gelovige, maar niet als iets om door gered te zijn. Uit liefde voor Christus en wat jouw redding Hem heeft gekost, wil je toch gewoon doen wat Hij van je vraagt? Dat is niet wettisch en dat is volgens Paulus geen schade voor je geloof en vuiligheid voor je geestelijk leven, want hij wil juist in Christus gevonden worden, alleen niet met gerechtigheid volgens de wet als grond, maar Jezus als grond en de vruchten van geloof als gevolg daarvan. Op grond van onze rechtvaardigheid is het onmogelijk om in Christus te zijn, maar dat je rechtvaardiger wordt door je geloof is een logisch gevolg, want hoe meer je Hem mag kennen, hoe meer je ook Zijn wil zult gaan doen. Zo eenvoudig is het, als je er maar niets mee wil verdienen en Gods wil nog steeds wil kennen om die uit liefde te doen.

Gebed: Heer, help mij om niet krampachtig om te gaan met die dingen die naar Uw wil zijn, geef mij daar gewoon heel veel liefde voor U voor en bewaar mij dat ik iets zou doen om bij U iets te verdienen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

​Mattheüs 16:21-28

21. Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.
22. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!
23. Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.
24. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
26. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
27. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
28. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Laat het gebeuren

Thema: Op weg naar Golgotha

“En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!” (Mattheüs 16:22)

Je zou toch zeggen, na zo’n overdracht van sleutels, zoals Jezus dat doet, dat de discipelen ook wel steeds meer klaar zullen zijn voor de volgende boodschap van Jezus. Direct na dit moment gaat Jezus voor de eerste keer, zonder omwegen vertellen over Zijn lijden en sterven. En kennelijk was Petrus nog niet klaar met snel reageren, want ook nu weet hij niet hoe snel hij moet reageren. Alleen is het verschil dat hij nu op z’n minst heel beroerd reageert.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu